วิสัยทัศน์ สคร.9: ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580
คลังสื่อเผยแพร่ คลังสื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ
 
 

 

สคร.9 จัดพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมระหว่าง กรมควบคุมโรค กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี และ ระหว่าง กรมควบคุมโรค กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สคร.9 รับรางวัล 1. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
2. บุคคลต้นแบบ 3. การนำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สู่การปฏิบัติ 4. การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่โดดเด่น
5. รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
(22 พ.ย.2565)
 

สคร.9 ลงนามประกาศนโยบายองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรค (24 พ.ย.2565)

สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต ปี 2566 (24 พ.ย.2565)
.

สคร.9 ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ และ MOU (24 พ.ย.2565)
.
 
สคร.9 รับโล่รางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประเภทองค์กรภาครัฐ
(25 พ.ค.2565)
 
สคร.9 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ด้านการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (26 พ.ค.2565)
สคร.9 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2563
(16 ก.ย.2563)
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
 
หนังสือมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ปี 2566

 

  การให้บริการของสคร.9
 
สถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
สัปดาห์ที่ 48 ปี 2566 (วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566) (โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตับอักเสบรวม โรคมือเท้าปาก)
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ 3-3-1 :: มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก :: 100 วิธีปราบยุงลาย :: คู่มืออาสาปราบยุง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 :: พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
..............................................................................
การให้บริการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9) ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัณโรค , ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 , พ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรค , มาลาเรียคลินิก, งานบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ขอตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ สคร.9
อัตราค่าบริการ ศูนย์สาธิตบริการฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล กรมควบคุมโรค

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ปี 2566
แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) และแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศสคร.9 เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสคร.9 เรื่องการรับรองมาตรฐานการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565)
ขั้นตอนการให้บริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีและประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น :: แบบฟอร์มทะเบียนการรับซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี (word / pdf) :: อัตราค่าบริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี
ประกาศนโยบายองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค สคร.9 ปี 2565
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน กรมควบคุมโรค และแผนการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ สคร.9
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศสคร.9 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ
ประกาศสคร.9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสคร.9 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบ (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566)
ประกาศสคร.9 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566)
ประกาศสคร.9 เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 2 อัตรา (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2566)
ประกาศสคร.9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566)
ประกาศสคร.9 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 และประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสคร.9 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จากเงินนอกงบประมาณ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566)
ประกาศสคร.9 เรื่อง รายชื่อผูัได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ว่างในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1447 งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566)
..............................................................................
กรมควบคุมโรคเชิญสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี 2566 ภายในวันที่ 30 เม.ย.2566
<< รายละเอียด / เว็บไซต์ >>
การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) (สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)

............................................................................
แนวทางการสอบสวนการจมน้ำ เกณฑ์การสอบสวนและรายงานการจมน้ำ
ระบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ
แนวทางการสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ใบสมัครและแบบประเมินตนเอง ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team: FP team) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2566
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ และการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2566 วันที่ 18 พ.ย.65
แบบบันทึกการดำเนินงาน "ด่านชุมชน" / "มาตรการชุมชน" เพื่อประกอบการรับรอง ศปถ D-RTI และ RTI team เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2561 :: Donwload File Excel (CSV) และวิธีการเปิดดูข้อมูลในกรณีที่เปิดเป็นภาษาต่างดาว
แบบประเมินตนเองการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI)
วิธีสืบสวนความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของ อสม.
แบบรายงาน ด่านชุมชน และศูนย์สร่างเมา :: ศูนย์สร่างเมา Sober Up Center
..............................................................................
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ MOU ปี 2566
หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปี 2565 แผนงานโรคและภัยสุขภาพ ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการ รหัสแผนงาน มาตรการ ตัวชี้วัด
คู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
แนวทางปฏิบัติในงานพัสดุและอาคารสถานที่ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง ถ่ายเอกสาร เบิกวัสดุ และงานซ่อมแซมทรัพย์สิน)
แนวทาง แบบฟอร์ม แบบประเมินความพึงพอใจ และตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน:: คู่มือการปฏิบัติงาน สคร.9 และกรม
แนวทางการสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม (ประกอบการเบิกจ่าย/ส่งใช้เงินยืมราชการ)
คู่มือการใช้งานระบบ EstimatesSM :: คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ผ่านระบบ ESM
..............................................................................
ผลงานวิชาการ คู่มือ SOP / WM / WI สคร.9 (Update 7 มีนาคม 2565)
ตลาดนัดความรู้ สคร.9 ปี 2564 (13 ส.ค.2564)
ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค :: วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
วารสารวิชาการ สคร.9 :: รายงานประจำปี สคร.9 ปี 2560
..............................................................................
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ :: อินโฟกราฟิค :: สื่อมัลติมีเดีย ::
คลังสื่อ สคร.9
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (และอื่นๆ)
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
..............................................................................
 
E-learning หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ"
<<คลิ๊กเข้าเรียน >>
<<วิธีการ>>
หลังอบรมโปรด <<ประเมินความพึงพอใจ>>
คลิ๊ก..ระบบจองรถ
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกฏหมาย ในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สคร.9
 
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.9
1 ธันวาคม 2566

 
 
QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/

QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/

QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/

QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม Management Cockpit ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม MERS อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม EOC คลิ๊กชมวิดีทัศน์ วัคซีน FLU ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม