วิสัยทัศน์ สคร.9: ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ. 2580
คลังสื่อเผยแพร่ คลังสื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 Clip คู่มือ แนวทาง สคร.9
Clip คู่มือ แนวทาง สคร.9

 
สคร.9 รับโล่รางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประเภทองค์กรภาครัฐ
(25 พ.ค.2565)
 
สคร.9 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ด้านการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (26 พ.ค.2565)
สคร.9 ได้รับโล่และใบรับรอ LA รอบที่ 3
ปี 2565
สคร.9 ได้รับการยกย่องเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปี 2564 (19 ก.ค.2564)

สคร.9 ประกาศนโยบายองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรค (25 พ.ย.2564)
.

สคร.9 ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ และ MOU (25 พ.ย.2564)
.

ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใส ปี 2565 (19 พ.ย.2564)
.

สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต ปี 2565 (1 พ.ย.2564)
.
สคร.9 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2563
(16 ก.ย.2563)
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก
  การให้บริการของสคร.9
สถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
สัปดาห์ที่ 37 ปี 2565 (วันที่ 11 ก.ย. - 17 ก.ย. 2565) (โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคตับอักเสบรวม โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง)  
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 9 ระลอกใหม่เมษายน 2564 (วันที่ 1 เม.ย.- 25 ส.ค.2564)
แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ 3-3-1 :: มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก :: 100 วิธีปราบยุงลาย :: คู่มืออาสาปราบยุง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 :: พระราชบัญญัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
..............................................................................
การให้บริการของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9) ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัณโรค , ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 , ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 , พ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรค , มาลาเรียคลินิก, งานบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, ขอตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ สคร.9
.
ขั้นตอนการให้บริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีและประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น :: แบบฟอร์มทะเบียนการรับซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี (word / pdf) :: อัตราค่าบริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 ราย (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565)
ประกาศสคร.9 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ระดับเชี่ยวชาญ) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค.2565)
ประกาศนโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ปี 2565
สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมควบคุมโรค และ สคร.9 ปี 2565
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ปี 2565
ประกาศนโยบายองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค สคร.9 ปี 2565
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน กรมควบคุมโรค และแผนการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ สคร.9
..............................................................................
กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัคร รางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 (ภายในวันที่ 31 พ.ค.2565)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) (สํานักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)

............................................................................
ใบสมัครและแบบประเมินตนเอง ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI) ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ระดับตำบล/หน่วยงาน (RTI team) ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม (Falls Prevention Team: FP team) เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2565
สถานการณ์เด็กอายุต่ำกว่า15 ปี จมน้ำเสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559-2564
เป้าหมายลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และเป้าหมายทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ในพื้นที่เสี่ยง จำแนกรายเขตและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2565
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันเด็กจมน้ำ และการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ Zoom) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
แบบบันทึกการดำเนินงาน "ด่านชุมชน" / "มาตรการชุมชน" เพื่อประกอบการรับรอง ศปถ D-RTI และ RTI team เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2561 :: Donwload File Excel (CSV) และวิธีการเปิดดูข้อมูลในกรณีที่เปิดเป็นภาษาต่างดาว
แบบประเมินตนเองการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านระบบสุขภาพอำเภอ (DHS-RTI)
วิธีสืบสวนความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ของ อสม.
แบบรายงาน ด่านชุมชน และศูนย์สร่างเมา เขตสุขภาพที่ 9 :: ศูนย์สร่างเมา Sober Up Center
มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน :: แนวทางการตั้งด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ
..............................................................................
MOU ของกลุ่มงาน และรายละเอียดตัวชี้วัดตาม MOU ปี 2565
รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค.2564)
นโยบายการดำเนินงาน เป้าหมายและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรองฯ ปี 2565 (วันที่ 1 พ.ย.2564)
หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.2564)
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กรมควบคุมโรค ปี 2565 แผนงานโรคและภัยสุขภาพ ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการ รหัสแผนงาน มาตรการ ตัวชี้วัด
คู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
แนวทางปฏิบัติในงานพัสดุและอาคารสถานที่ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง ถ่ายเอกสาร เบิกวัสดุ และงานซ่อมแซมทรัพย์สิน)
แนวทาง แบบฟอร์ม แบบประเมินความพึงพอใจ และตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน:: คู่มือการปฏิบัติงาน สคร.9 และกรม
แนวทางการสรุปรายงานการประชุมเชิงฏิบัติการ/อบรม (ประกอบการเบิกจ่ายหรือส่งใช้เงินยืมราชการ) (11 พ.ค.2561)
คู่มือการใช้งานระบบ EstimatesSM :: คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ผ่านระบบ ESM
..............................................................................
ผลงานวิชาการ คู่มือ SOP / WM / WI สคร.9 (Update 7 มีนาคม 2565)
ตลาดนัดความรู้ สคร.9 ปี 2564 (13 ส.ค.2564)
ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค :: วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science)
วารสารวิชาการ สคร.9 :: รายงานประจำปี สคร.9 ปี 2560
..............................................................................
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ :: อินโฟกราฟิค :: สื่อมัลติมีเดีย ::
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (RC9)
คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการพยากรณ์โรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (และอื่นๆ)
คู่มือระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการสำหรับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว รพสต.
..............................................................................
 
 
 
EOC
คลิ๊ก..ระบบจองห้องประชุม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) << คลิ๊ก >>
การพัฒนาบุคลากร (HRD)
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
<< คลิ๊ก >>
ระบบ E-Learning << คลิ๊ก >>
E-learning หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ"
<<คลิ๊กเข้าเรียน >>
<<วิธีการ>>
หลังอบรมโปรด <<ประเมินความพึงพอใจ>>
 การให้บริการด้าน IT << คลิ๊ก >>
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกฏหมาย ในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สคร.9
 ค้นหาข้อมูล
ค้นหาในเว็บทั่วโลก ค้นหาในเว็บสคร.9
8 กันยายน 2565

 
 
QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/

QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/

QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/

QR-CODE http://odpc9.ddc.moph.go.th/

 
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก คลิ๊ก PMQA คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก คลิ๊ก..Blog PMQA Talk คลิ๊ก Blog IT Tips คลิ๊ก..ระบบจองรถ คลื๊ก..กระดานข่าว ชมจริยธรรม สคร.5 ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก Fan Page สคร.๕ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลังข่าว สคร.5 เว็บไซต์ คลิ๊ก..ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก ดูภาพกิจกรรม..คลิ๊ก คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ภาพกิจกรรม คลิ๊ก..เขตบริการสุขภาพที่ 9 คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊ก..ดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กชม VDO คลิ๊กชม VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ Download File VDO คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ ระบบศูนย์ปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพ คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม คลิ๊กดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม Management Cockpit ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ระบบข้อมูลสุขภาพ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม การตรวจราชการ MERS อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม EOC คลิ๊กชมวิดีทัศน์ วัคซีน FLU ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม