โรคติดต่อ (CD)  
 
(ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 กันยายน 2566)
วัคซีนและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
แบบฟอร์ม ว.3-1 ปี 2566
รหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
แบบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ(โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)) ปีงบประมาณ 2566
แบบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับคลังอำเภอ การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น (ฝ่ายเภสัชกรรม รพศ./รพท. และ รพข.) ปีงบประมาณ 2566
มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2566
ตำราวัคซีนจีน
ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี2565
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี2561
แนวทางการให้วัคซีนในเด็กไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี
แนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมและรักษาโรคคอตีบ ปี 2563
แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MR/MMR สำหรับการควบคุมโรคในผู้ใหญ่ ในโรงงานหรือหอพัก
แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษาและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการกำจัดโรคหัด
   
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน
 
 
 
โรคพยาธิใบไม้ตับและ กพด.
 
 
 
โรคเอดส์
 
 
   
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 
 
   
โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
แนวทางการกำจัดไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และการกำจัดการถ่ายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2566
สื่อภาพพลิกไวรัสตับอักเสบ
สื่อใบปลิวไวรัสตับอักเสบ
แบบฟอร์มการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ใน อปท. ปี 2566
แบบฟอร์มการส่งตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบ ซี ในกระแสเลือด (HCV Viral Load) โครงการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ใน อปท. ปี 2566
MOU เรื่องความร่วมมือในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับ กระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดการปรับเปลี่ยนยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปี 2565 และชุดสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลรักษาตามประกาศราชกิจจานุเบกษา
แนวทางการตรวจคัดกรองไวรัสตับ บี ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น._ฉบับปรับปรุง ปี 2566
ยุทธศาสตร์กำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ พ.ศ. 2565-2573
แนวทางการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัส
แนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบันทึกผลการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี (Viral Hepatitis B&C Screening)
 
วัณโรค
 
 
   
โรคเรื้อน
 
 
   
โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
 
 
   
ศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็กเล็ก
 
 
   
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
 
 
   
ราชทัณฑ์
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับโรคฝีดาษวานร
สื่อประชาสัมพันธ์โรคฝีดาษวานร
 
   
 
   
   
   
Homepage