โรคติดต่อ (CD)  

(ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 25 เมษายน 2566)
   
ข้อมูล UPDATE
แนวทางการตรวจคัดกรองไวรัสตับ บี ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น._ฉบับปรับปรุง ปี 2566
แบบฟอร์ม ว.3-1 ปี 2566
รหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565
แบบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ(โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU)) ปีงบประมาณ 2566
แบบประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับคลังอำเภอ การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น(ฝ่ายเภสัชกรรม รพศ./รพท. และ รพข.) ปีงบประมาณ 2566
 
   
   
   
 

วัคซีนและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้า 

โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน

โรคพยาธิใบไม้ตับและ กพด.

โรคเอดส์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี

วัณโรค

โรคเรื้อน

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

ศูนย์เด็กเล็กและโรคติดต่อในเด็กเล็ก

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

ราชทัณฑ์

   
   
   
Homepage