คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สคร.9  
 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
  ปีงบประมาณ 2566
 
ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566
  คำสั่ง สคร9 ที่ 132/2565 สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย.2565
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566
  คำสั่ง สคร9 ที่ 125/2565 สั่ง ณ วันที่ 23 พ.ย.2565
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566
  คำสั่ง สคร9 ที่ 142/2565 สั่ง ณ วันที่ 15 ธ.ค.2565
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566
  คำสั่ง สคร9 ที่ 146/2565 สั่ง ณ วันที่ 23 ธ.ค.2565
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566
  คำสั่ง สคร9 ที่ 39/2565 สั่ง ณ วันที่ 24 มี.ค.2566
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566
  คำสั่ง สคร9 ที่ 148/2565 สั่ง ณ วันที่ 26 ธ.ค.2565
7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินผลข้อตกลงปฏิบัติราชการหน่วยงาน (MOU) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566
  คำสั่ง สคร9 ที่ 149/2565 สั่ง ณ วันที่ 26 ธ.ค.2565
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566
  คำสั่ง สคร9 ที่ 38/2566 สั่ง ณ วันที่ 24 มี.ค.2566
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทศกาลสงกรานต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566   คำสั่ง สคร9 ที่ 45/2566 สั่ง ณ วันที่ 10 เม.ย.2566
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Management : BMC) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566   คำสั่ง สคร9 ที่ 49/2566 สั่ง ณ วันที่ 11 พ.ค.2566
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) กรณี การระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566   คำสั่ง สคร9 ที่ 60/2566 สั่ง ณ วันที่ 19 มิ.ย.2566
         
   
  ปีงบประมาณ 2565
 
ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
1.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 119/2564 สั่ง ณ วันที่ 27 ต.ค.2564
2.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 123/2564 สั่ง ณ วันที่ 3 พ.ย.2564
3.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 125/2564 สั่ง ณ วันที่ 10 พ.ย.2564
4.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 133/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2564
5.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 135/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2564
6.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 136/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2564
7. คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน (PMS) ประจำปีงบประมาณ 2565   คำสั่ง สคร.9 ที่ 140/2564 สั่ง ณ วันที่ 1 ธ.ค.2564
8. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Open Data) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565   คำสั่ง สคร9 ที่ 142/2564 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2564
9.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 143/2564 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2564
10. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลข้อตกลงปฏิบัติราชการหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565   คำสั่ง สคร9 ที่ 144/2564 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2564
11. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7,8,9 และ 10 ครั้งที่ 25 ปีงบประมาณ 2565   คำสั่ง กรมควบคุมโรค ที่ 2099/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2564
12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  คำสั่ง สคร9 ที่ 152/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2564
13. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรโดยใช้โปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สคร.9 นครราชสีมา   คำสั่ง สคร.9ที่ 153/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2564
14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ประจำปีงบประมาณ 2565
  คำสั่ง สคร.9ที่ 154/2564 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2564
15.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 163/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 ธ.ค.2564
16.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 164/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 ธ.ค.2564
17.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 170/2564 สั่ง ณ วันที่ 28 ธ.ค.2564
18.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 22/2565 สั่ง ณ วันที่ 28 ม.ค.2565
19. ปรับโครงสร้างเป็นการภายใน (จัดตั้งงานกฏหมาย มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน และจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1-9.4 มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน)   คำสั่ง สคร9 ที่ 25/2565
คำสั่ง สคร9 ที่ 26/2565
สั่ง ณ วันที่ 9 ก.พ.2565
20.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 28/2565 สั่ง ณ วันที่ 12 ก.พ.2565
21.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 38/2565 สั่ง ณ วันที่ 11 มี.ค.2565
22.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 40/2565 สั่ง ณ วันที่ 14 มี.ค.2565
23.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 42/2565 สั่ง ณ วันที่ 28 มี.ค.2565
24.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 48/2565 สั่ง ณ วันที่ 12 เม.ย.2565
25.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 57/2565 สั่ง ณ วันที่ 17 พ.ค.2565
26.
  คำสั่ง สคร9 ที่ 77/2565 สั่ง ณ วันที่ 17 มิ.ย.2565
         
   
 
ปีงบประมาณ 2564
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1.
คำสั่ง สคร9 ที่ 1/2564 สั่ง ณ วันที่ 4 ม.ค.2564
 
2.
คำสั่ง สคร9 ที่ 14/2564 สั่ง ณ วันที่ 19 ม.ค.2564
 
3.
คำสั่ง สคร9 ที่ 11/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 ม.ค.2564
 
4.
คำสั่ง สคร9 ที่ 12/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 ม.ค.2564
 
5.
คำสั่ง สคร9 ที่ 13/2564 สั่ง ณ วันที่ 18 ม.ค.2564
 
6.
คำสั่ง สคร9 ที่ 42/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 มี.ค.2564
 
7.
คำสั่ง สคร9 ที่ 43/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 มี.ค.2564
 
8.
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 777/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 มี.ค.2564
 
9.
คำสั่ง สคร9 ที่ 46/2564 สั่ง ณ วันที่ 22 มี.ค.2564
 
10.
คำสั่ง สคร9 ที่ 47/2564 สั่ง ณ วันที่ 22 มี.ค.2564
 
11.
แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (คำสั่งที่ 42/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564) คำสั่ง สคร9 ที่ 63/2564 สั่ง ณ วันที่ 31 พ.ค.2564
  12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ และระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1012/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 มิ.ย.2564
 
13.
คำสั่ง สคร9 ที่ 92/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 ก.ย.2564
   
ปี พ.ศ. 2563
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1.
คำสั่ง สคร9 ที่ 108/2563 สั่ง ณ วันที่ 15 ต.ค.2563
 
2.
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1752/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 ต.ค.2563
 
3.
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1968/2563 สั่ง ณ วันที่ 18 พ.ย..2563
 
4.
คำสั่ง สคร9 ที่ 142/2563 สั่ง ณ วันที่ 21 ธ.ค.2563
 
5.
คำสั่ง สคร9 ที่ 150/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ธ.ค.2563
 
6.
คำสั่ง สคร9 ที่ 151/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ธ.ค.2563
  7. แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 9 คำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2805/2563 สั่ง ณ วันที่ 28 ต.ค.2563
         
ปี พ.ศ. 2562
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1.
คำสั่งที่ 109/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 พ.ย.2561
 
2.
คำสั่งที่ 112/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ย.2561
 
3.
คำสั่งที่ 114/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2561
 
4.
คำสั่งที่ 115/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2561
 
5.
คำสั่งที่ 115/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 พ.ย.2561
 
6.
คำสั่งที่ 1791/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 พ.ย.2561
 
7.
คำสั่งที่ 118/2561 สั่ง ณ วันที่ 4 ธ.ค.2561
 
8.
คำสั่งที่ 124/2561 สั่ง ณ วันที่ 6 ธ.ค.2561
 
9.
คำสั่งที่ 126/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2561
 
10.
คำสั่งที่ 128/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
11.
คำสั่งที่ 129/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
12.
คำสั่งที่ 130/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
13.
คำสั่งที่ 133/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ธ.ค.2561
 
14.
คำสั่งที่ 20/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 มี.ค.2562
 
15.
คำสั่งที่ 22/2562 สั่ง ณ วันที่ 8 มี.ค.2562
 
16.
คำสั่งที่ 26/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 มี.ค.2562
 
17.
คำสั่งที่ 36/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 พ.ค.2562
 
18.
คำสั่งที่ 66/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2562
 
19.
คำสั่งที่ 67/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2562
 
20.
คำสั่งที่ 68/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2562
 
21.
คำสั่งที่ 69/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย..2562
 
22.
คำสั่งที่ 70/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2562
 
23.
คำสั่งที่ 85/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 พ.ย.2562
 
24.
คำสั่งที่ 86/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ย.2562
 
25.
คำสั่งที่ 90/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2562
 
26.
คำสั่งที่ 91/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2562
 
27.
คำสั่งที่ 92/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2562
  28. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2563 คำสั่งที่ 95/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
29.
คำสั่งที่ 97/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
30
คำสั่งที่ 98/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
31.
คำสั่งที่ 99/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
32.
คำสั่งที่ 100/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
33.
คำสั่งที่ 101/2562 สั่ง ณ วันที่ 16 ธ.ค.2562
 
34.
คำสั่งที่ 103/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 ธ.ค.2562
 
   
 
ปี 2561
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1. คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และผลงานเด่นของบุคลากร คำสั่งที่ 66/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ปี 2561 คำสั่งที่ 68/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
3. คณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา คำสั่งที่ 86/2560 สั่ง ณ วันที่ 19 ต.ค.2560
 
4. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปี 2561 คำสั่งที่ 90/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ต.ค.2560
 
5. คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปี 2561 คำสั่งที่ 99/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 พ.ย.2560
 
6. คณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 คำสั่งที่ 64/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
7. คณะทำงานรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9 คำสั่งที่ 65/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
8. คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สคร.9 คำสั่งที่ 102/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ย.2560
 
9. คณะทำงานด้านการประหยัดทรัพยากร สคร.9 คำสั่งที่ 103/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ย.2560
 
10. คณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) สคร.9 คำสั่งที่ 67/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
11. คณะกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2561 คำสั่งที่ 110/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ธ.ค.2560
 
12 .คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 คำสั่งที่ 113/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
 
13. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.9 คำสั่งที่ 114/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
 
14. คณะกรรมการรับเรื่องข้อร้องเรียนและดำเนินการตามข้อร้องเรียน สคร.9 คำสั่งที่ 28/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 เม.ย.2561
 
15. คณะทำงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สคร.9 คำสั่งที่ 38/2561 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ค.2561
 
16. คณะกรรมการยกร่างมาตรการดำเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งส่งผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำสั่งที่ 45/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มิ.ย.2561
 
17. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 48/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 มิ.ย.2561
       
     
 
   
   
   
Homepage