คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน สคร.9 นครราชสีมา  
 
(Update วันที่ 29 มกราคม 2563)
 
ปี พ.ศ. 2562
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1.
คำสั่งที่ 109/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 พ.ย.2561
 
2.
คำสั่งที่ 112/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ย.2561
 
3.
คำสั่งที่ 114/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2561
 
4.
คำสั่งที่ 115/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2561
 
5.
คำสั่งที่ 115/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 พ.ย.2561
 
6.
คำสั่งที่ 1791/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 พ.ย.2561
 
7.
คำสั่งที่ 118/2561 สั่ง ณ วันที่ 4 ธ.ค.2561
 
8.
คำสั่งที่ 124/2561 สั่ง ณ วันที่ 6 ธ.ค.2561
 
9.
คำสั่งที่ 126/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2561
 
10.
คำสั่งที่ 128/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
11.
คำสั่งที่ 129/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
12.
คำสั่งที่ 130/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
13.
คำสั่งที่ 133/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ธ.ค.2561
 
14.
คำสั่งที่ 20/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 มี.ค.2562
 
15.
คำสั่งที่ 22/2562 สั่ง ณ วันที่ 8 มี.ค.2562
 
16.
คำสั่งที่ 26/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 มี.ค.2562
 
17.
คำสั่งที่ 36/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 พ.ค.2562
 
18.
คำสั่งที่ 66/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2562
 
19.
คำสั่งที่ 67/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2562
 
20.
คำสั่งที่ 68/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2562
 
21.
คำสั่งที่ 69/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย..2562
 
22.
คำสั่งที่ 70/2562 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.2562
 
23.
คำสั่งที่ 85/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 พ.ย.2562
 
24.
คำสั่งที่ 86/2562 สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ย.2562
 
25.
คำสั่งที่ 90/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2562
 
26.
คำสั่งที่ 91/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2562
 
27.
คำสั่งที่ 92/2562 สั่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค.2562
  28. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2563 คำสั่งที่ 95/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
29.
คำสั่งที่ 97/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
30
คำสั่งที่ 98/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
31.
คำสั่งที่ 99/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
32.
คำสั่งที่ 100/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562
 
33.
คำสั่งที่ 101/2562 สั่ง ณ วันที่ 16 ธ.ค.2562
 
   
 
ปี 2561
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1. คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และผลงานเด่นของบุคลากร คำสั่งที่ 66/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ปี 2561 คำสั่งที่ 68/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
3. คณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา คำสั่งที่ 86/2560 สั่ง ณ วันที่ 19 ต.ค.2560
 
4. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปี 2561 คำสั่งที่ 90/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ต.ค.2560
 
5. คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปี 2561 คำสั่งที่ 99/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 พ.ย.2560
 
6. คณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 คำสั่งที่ 64/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
7. คณะทำงานรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9 คำสั่งที่ 65/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
8. คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สคร.9 คำสั่งที่ 102/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ย.2560
 
9. คณะทำงานด้านการประหยัดทรัพยากร สคร.9 คำสั่งที่ 103/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ย.2560
 
10. คณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) สคร.9 คำสั่งที่ 67/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
11. คณะกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2561 คำสั่งที่ 110/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ธ.ค.2560
 
12 .คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 คำสั่งที่ 113/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
 
13. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.9 คำสั่งที่ 114/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
 
14. คณะกรรมการรับเรื่องข้อร้องเรียนและดำเนินการตามข้อร้องเรียน สคร.9 คำสั่งที่ 28/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 เม.ย.2561
 
15. คณะทำงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สคร.9 คำสั่งที่ 38/2561 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ค.2561
 
16. คณะกรรมการยกร่างมาตรการดำเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งส่งผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำสั่งที่ 45/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มิ.ย.2561
 
17. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 48/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 มิ.ย.2561
       
     
 
   
   
   
Homepage