คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน สคร.9 
 
(Update วันที่ 15 สิงหาคม 2562)
 
ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปี 2562 คำสั่งที่ 109/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 พ.ย.2561
 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คำสั่งที่ 112/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ย.2561
 
3. แต่งตั้งคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) สคร 9 นครราชสีมา คำสั่งที่ 114/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2561
 
4. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร สคร 9 นครราชสีมา คำสั่งที่ 115/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2561
 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 คำสั่งที่ 115/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 พ.ย.2561
 
6. คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7, 8, 9 และ 10 ปีงบประมาณ 2562 คำสั่งที่ 1791/2561 สั่ง ณ วันที่ 30 พ.ย.2561
 
7. มอบอำนาจการพิจารณาหรืออนุญาตการลา คำสั่งที่ 118/2561 สั่ง ณ วันที่ 4 ธ.ค.2561
 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
คำสั่งที่ 124/2561 สั่ง ณ วันที่ 6 ธ.ค.2561
 
9. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมประเพณีปีใหม่ 2562
คำสั่งที่ 126/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2561
 
10. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สคร.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คำสั่งที่ 128/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
11. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คำสั่งที่ 129/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
12. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม สคร.9 คำสั่งที่ 130/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค.2561
 
13. คำสั่งเรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม ศูนย์ งาน คำสั่งที่ 133/2561 สั่ง ณ วันที่ 24 ธ.ค.2561
 
14. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563 – 2567 คำสั่งที่ 20/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 มี.ค.2562
 
15. แต่งตั้งคณะกรรมการสันทนาการ คำสั่งที่ 22/2562 สั่ง ณ วันที่ 8 มี.ค.2562
 
16. แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย คำสั่งที่ 26/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 มี.ค.2562
 
17. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน สคร.9 ปี 2562 คำสั่งที่ 36/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 พ.ค.2562
 
ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1. คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และผลงานเด่นของบุคลากร คำสั่งที่ 66/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ปี 2561 คำสั่งที่ 68/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
3. คณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา คำสั่งที่ 86/2560 สั่ง ณ วันที่ 19 ต.ค.2560
 
4. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปี 2561 คำสั่งที่ 90/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ต.ค.2560
 
5. คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปี 2561 คำสั่งที่ 99/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 พ.ย.2560
 
6. คณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 คำสั่งที่ 64/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
7. คณะทำงานรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9 คำสั่งที่ 65/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
8. คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สคร.9 คำสั่งที่ 102/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ย.2560
 
9. คณะทำงานด้านการประหยัดทรัพยากร สคร.9 คำสั่งที่ 103/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ย.2560
 
10. คณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) สคร.9 คำสั่งที่ 67/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
11. คณะกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2561 คำสั่งที่ 110/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ธ.ค.2560
 
12 .คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 คำสั่งที่ 113/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
 
13. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.9 คำสั่งที่ 114/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
 
14. คณะกรรมการรับเรื่องข้อร้องเรียนและดำเนินการตามข้อร้องเรียน สคร.9 คำสั่งที่ 28/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 เม.ย.2561
 
15. คณะทำงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สคร.9 คำสั่งที่ 38/2561 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ค.2561
 
16. คณะกรรมการยกร่างมาตรการดำเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งส่งผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำสั่งที่ 45/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มิ.ย.2561
 
17. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 48/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 มิ.ย.2561
  << Download คำสั่งทั้งหมด >>    
     
 
   
   
   
Homepage