ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และองค์กรคุณธรรม
สคร.9 นครราชสีมา ปี 2562 - 2565
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 28 สิงหาคม 2566
   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
E-book
   
   
 
ทำเนียบบุคลากรดีเด่น บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
สคร.9 นครราชสีมา ปี 2553 - 2566
   
  ปี 2566
 
บุคลากรดีเด่นกรมควบคุมโรค ปี 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
 
 

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางเบญจมาศ อุนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร สคร.9 นครราชสีมา เข้ารับเกียรติบัตรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มอบเกียรติบัตรโดย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในเวทีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 10/2566 จังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

          
 
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัล "คนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 7"
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566
 
   
 
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับรางวัลศัลยแพทย์ดีเด่น ปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566
 
   
  ปี 2565
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
 
   
 
นายอภิรัตน์ โสกำปัง รองผู้อำนวยการ สคร.9 นครราชสีมา ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัล "ผู้อุทิศตนเพื่องานระบาดวิทยา"
ในงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 
   
 
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย (รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่มข้าราชการ)
2. นางแสง คุมสุข พนักงานการเงินและบัญชี ส4 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์ (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทกลุ่มลูกจ้างประจำ พนักงานฯ)
และ
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
   
 
นางแสง คุมสุข ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส4 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์
รับประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประเภทลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/พ.กระทรวงฯ/ลูกจ้างชั่วคราว
)
(นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สคร.9 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ สคร.9)
 
   
 
สคร.9 นครราชสีมา ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
นายมานะชัย สุเรรัมย์ รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
นายกฤศ เรียงไธสง รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
จาก ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 
   
 
นายกฤศ เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ได้รับโล่ รางวัลหนึ่งทศวรรษของการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ (A Decade of Action for Drowning Prevention Award : DADPA)
(ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการประกวดและการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564)
(นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สคร.9 วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ สคร.9)
 
   
 
นางปนัดดา ไชยชมภู นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานควบคุมโรคเขตเมือง และ
นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (ระดับเชี่ยวชาญ) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สคร.9 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ สคร.9)
 
   
 
ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการพัฒนาการเป็นพี่เลี้ยง ในโครงการพัฒนาโปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring Program) กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สคร.9 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ สคร.9)
 
   
  ปี 2564
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอภิรัตน์ โสกำปัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มอบใบประกาศนียบัตรให้บุคลากร ดังนี้
1. สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง(MDC) กรมควบคุมโรค ให้แก่ นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ
2. สำเร็จการฝึกอบรมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค(LDC) ให้แก่ นางสาวนที ชาวนา
(มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สคร.9 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9)

 
 

วันที่ 13 กันยายน 2564 นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มอบเกียรติบัตร "บุคลากรดีเด่นของกรมควบคุมโรค ปี 2564" ดังนี้
1. นางสุนทรา ไพรฑูรย์
2. นางศรินทิพย์ บุญเอก
(มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9)
 
        
   
 
วันที่ 13 กันยายน 2564 นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา มอบเกียรติบัตรให้บุคลากรที่เป็นบุคคลตัวอย่าง มีจิตอาสา
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไปปฏิบัติราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สปคม.)
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
1. นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ 2. นางสาวสุรางคนา แสงผล 3. นางปรียานุช กลิ่นศรีสุข 4. นายอนุเทพ แซ่เล้า 5. นายปราณ สุกุมลนันทน์ 6. นายศตวรรษ แสนใหม่
(มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9)
 
   
 

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและบุคลากร
(ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. ประเภทหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประเภทบุคลากร "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ประเภทข้าราชการ ได้แก่
นางกัลยาณี จันธิมา (รางวัลชนะเลิศ) และ นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ (รางวัลชมเชย)
 
 
 
   
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ไปปฏิบัติราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ของ สปคม. ณ พื้นที่กรุงเทพฯ) ปฏิบัติงานระหว่างวันที่วันที่ 17 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 1.น.ส.ลักขณา สีนวลแล 2.น.ส.กรรณิการ์ หมอนพังเทียม 3.นายวิวัฒน์ สังฆบุตร 4.นายสุริยา ไหมทอง 5.น.ส.จินตนา อุ่นแสง (หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับมอบ)
 
        
   
 
วันที่ 19 เมษายน 2564 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรที่เป็นวิทยากรจิตอาสา ในกิจกรรมเสริมสร้างความสุขของหน่วยงาน ดังนี้ 1.นางเด่นดวง เสียงดัง 2.นางสุกัญญา ภู่หมื่นไวย (หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับมอบ)
 
       
   
 
วันที่ 19 เมษายน 2564 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคลากรผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ไปปฏิบัติราชการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติงานระหว่างวันที่วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2564
 
   
 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (ไปปฏิบัติราชการพื้นที่กันกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรม NY resort and spa อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ) ปฏิบัติงานระหว่าง 26 ธันวาคม - 16 มกราคม 2564 จำนวน 12 ราย
 
 
  ปี 2563
 
   
 
รางวัลชมเชย (ลำดับ 1) หน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
รางวัลชนะเสิศอันดับ 1 บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มข้าราชการ คือ นายนิยม ไกรปุย
รางวัลชมเชย (ลำดับ 2) บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้าง คือ นางเมยุรี ประสงค์
(ในการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13-15 ก.พ.2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่)
   
 
ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบประกาศนียบัตรผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ไปปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรค ณ สัตหีบ และท่าอากาศยานดอนเมือง และผู้จัดรายการเสียงตามสาย สคร.9
(มอบ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
 
   
 
ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี เรื่อง "สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตเบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย" ให้กับทีมพัฒนาผลงานเลิศรัฐ (งานควบคุมโรคเขตเมือง และกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9)
(มอบในการประชุมผู้บริหาร สคร.9 ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563)
 
   
 
ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบประกาศนียบัตร งาน IT กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 ทีมพัฒนาโปรแกรม SAT & JIT Lab (รางวัลนวัตกรรมกรมควบคุมโรค ระดับ 2 ดาว)
(มอบในการประชุมผู้บริหาร สคร.9 ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563)
 
   
  ปี 2562
 
นายสุริยันต์ บุติมาลย์ หัวหน้าศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเกียรติคุณสุรินทร์ พิพิจพงศ์
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลงปี 2562)
   
 
   
 
   
 
   
  ปี 2561
 
   
 
นางสุนทรา ไพฑูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ (SALT)
รับโล่บุคคลและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและสนับสนุนงานโรคเรื้อน (วันที่ 16 มกราคม 2561 วันราชประชาสมาสัย)
   
  ปี 2560
 
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สคร.9 นครราชสีมา
เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 (วันที่ 2 เมษายน 2560)
   
 
   
  ปี 2559
 
นายไชยฤทธิ์ ทวีสัตย์ คนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
(มอบให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559)
   
 
   
  ปี 2558
             1. นางกัลยาณี จันธิมา ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
           2. นายภัทร ส่วางดี ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
           3. นายประวิทย์ ลายจันทึก พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
  ปี 2557
 
   
  ปี 2556
    รอบที่ 2/2556
1. นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2. นางจันทกานต์ วลัยเสถียร ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายรื่น สระทองหลาง ลูกจ้างประจำ แม่บ้าน บ.2
   
  ปี 2555
 
     
  ปี 2554
 
   
  ปี 2553
 
     
     
 
   
   
   
Homepage