ทำเนียบบุคลากรดีเด่น สคร.9 นครราชสีมา ปี 2553 - ปี 2562
 
  ปี 2562
 
นายสุริยันต์ บุติมาลย์ หัวหน้าศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเกียรติคุณสุรินทร์ พิพิจพงศ์
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลงปี 2562)
   
 
   
 
   
 
   
  ปี 2561
 
   
 
นางสุนทรา ไพฑูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ (SALT)
รับโล่บุคคลและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและสนับสนุนงานโรคเรื้อน (วันที่ 16 มกราคม 2561 วันราชประชาสมาสัย)
   
  ปี 2560
 
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สคร.9 นครราชสีมา
เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 (วันที่ 2 เมษายน 2560)
   
 
   
  ปี 2559
 
นายไชยฤทธิ์ ทวีสัตย์ คนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
(มอบให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559)
   
 
   
  ปี 2558
             1. นางกัลยาณี จันธิมา ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
           2. นายภัทร ส่วางดี ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
           3. นายประวิทย์ ลายจันทึก พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
  ปี 2557
 
   
  ปี 2556
  รอบที่ 1/2556
1. นางกาญจนา ยังขาว ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2. นายบัณฑิต วรรณประพันธ์ ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายถนอม มาศมิส ลูกจ้างประจำ ช่างเครื่องยนต์ ช.3
  รอบที่ 2/2556
1. นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2. นางจันทกานต์ วลัยเสถียร ข้าราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายรื่น สระทองหลาง ลูกจ้างประจำ แม่บ้าน บ.2
   
  ปี 2555
 
       
  ปี 2554
 
   
  ปี 2553
 
       
     
 
   
   
   
Homepage