ผลงานเด่น ผลงานเลิศรัฐ Best Practice มาตรฐาน นวัตกรรม สคร.9 (ปี พ.ศ. 2552 - 2566)
 
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 21 กันยายน 2566
    ปี พ.ศ. 2566
    1. นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
1. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
2. บุคคลต้นแบบ ประเภทข้าราชการ นางญาดา โตอุตชนม์ และประเภทลูกจ้างประจำ นางแสง คุมสุข
3. การนำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สู่การปฏิบัติ (Organization Governance for Change)
4. การยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐที่โดดเด่น (ระบบราชการ 4.0)
5. รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ เรื่อง "นวัตกรรมการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากการทำงานในที่อับอากาศ"
   
 
 
       
    2. นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา รับรางวัลศัลยแพทย์ดีเด่น ปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566
     
       
    3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำให้
- "เรือนจำอำเภอสีคิ้ว" ได้รับคัดเลือกเป็น เรือนจำระดับดีเด่น
- "เรือนจำอำเภอนางรอง" ได้รับคัดเลือกเป็น เรือนจำระดับดีมาก
     
 
       
    4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 และ 10 ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2566 วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
- นำเสนอนิทรรศการ Best Practice เรื่อง “Innovation ODPC9”
- นำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral presentation) จำนวน 5 เรื่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 เรื่อง
ได้แก่ Investigation report of Brucellosis death in Nong-Buadaeng distric, Chaiyaphum Province Between 14 – 15 November, 2022 โดย นายศตวรรษ แสนใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม สคร.9
- นำเสนอผลงานวิชาการด้วยอิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ (E-Poster) จำนวน 5 เรื่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 เรื่อง ได้แก่ คุณระเบียบ : การพัฒนาแชทบอทให้ความรู้ระเบียบทางการเงิน โดย นายภัทร สว่างดี กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สคร.9 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ รายงานการสอบสวนการระบาดไข้เลือดออกในชุมชน ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 24 พฤศจิกายน 2564 โดย นายสุริยา ไหมทอง ศตม.9.3 สุรินทร์ สคร.9
     
 
       
    5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ เรื่อง "สานพลังทีม พลังเครือข่าย ร่วมใจป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 9"
     
 
       
    6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัล DDC Research and Innovation Awards 2023 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1. รางวัล The Best of DDC Research and Innovation Awards 2023
2. รางวัลหน่วยงานส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ระดับดีเด่น
3. รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย ดร.สมร นุ่มผ่อง นางญาดา โตอุตชนม์ นายวิวัฒน์ สังฆะบุตร
4. รางวัลผลงานวิจัยจากงานประจำ ระดับดี นายปราณ สุกุมลนันทน์ ศตม.9.1 ชัยภูมิ สคร.9
5. รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดี นายมนัสพงษ์ มาลา ศตม.9.1 ชัยภูมิ สคร.9
และนางปนัดดา ไชยชมภู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หัวหน้างานเขตเมือง สคร.9 รับประกาศนียบัตรคณะทำงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติฯ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี 2565 (ณ วันที่ 19 กันยายน 2566)
     
 
 
       
    7. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 วันที่ 11 – 13 กันยายน 2566 จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
- ประเภทนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวน 1 เรื่อง ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, Lab) 1 เรื่อง
โดย นางสาวศิริรัตน์ สีขุนทด กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สคร.9
- ประเภทนำเสนอด้วยโปสเตร์ (Poster Presentation) จำนวน 6 เรื่อง ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น (สาขาบริหารสาธารณสุข นโยบายสาธารณสุข สาธารณสุขทั่วไป เศรษฐกิจสุขภาพ) 1 เรื่อง โดย นายมนัสพงษ์ มาลา ศตม.9.1 ชัยภูมิ สคร.9
     
       
    ปี พ.ศ. 2565
    1. นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 นครราชสีมา เข้ารับโล่รางวัล Prime Minister Road Safety Awards ประเภทองค์กรภาครัฐ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
   
   
       
     
     
       
    2. สคร.9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ เรื่อง "นวัตกรรมการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากการทำงานในที่อับอากาศ"
     
      
       
    3. กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.9 นครราชสีมา ได้รับโล่และใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดย สภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditattion: LA รอบที่ 3)
(นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สคร.9 วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ สคร.9)
     
       
    4. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ สคร.9 นครราชสีมา ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในสภาพจำลองธรรมชาติ
(นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สคร.9 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ สคร.9)
     
       
     
    ปี พ.ศ. 2564
    1.
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" (ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)
(นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา)
     
         
    2.
บุคลากร สคร.9 เป็น "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ประเภทข้าราชการ (ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564) ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ : นางกัลยาณี จันธิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ สคร.9
2. รางวัลชมเชย : นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9
(นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา)
     
     
 
         
    3.
นายกฤศ เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ได้รับโล่รางวัลหนึ่งทศวรรษของการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ (A Decade of Action for Drowning Prevention Award : DADPA)
(ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลการประกวดและการประเมินรับรองทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564)
(นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการ สคร.9 มอบในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร สคร.9 วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ สคร.9)
     
         
    ปี พ.ศ. 2563
    1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี เรื่อง "สานพลังเครือข่าย ร่วมใจจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตเบาหวานความดัน ชุมชนหมื่นไวย"
(พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี)

.
       
       
         
    2. งานควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงผลงาน “ตู้หน้ากากอนามัย ป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ” ได้รางวัลระดับนานาชาติ "OUTSTANDING AWARD" จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์
(ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเบค บางนา จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

         
    3. ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 1705 : 2017 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 - 22 กรกฎาคม 2565)
ได้รับการรับรองความสามารถในการทดสอบ
- ชนิดตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประเภทสารเคมีที่มีสารออกฤทธิ์ Temephos เคลือบทราย หรือเคลือบบนเกล็ดซีโอไลต์
- รายการทดสอบ : การทดสอบหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti L.
         
    4. รางวัลชมเชย (ลำดับ 1) หน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13-15 ก.พ.2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
         
    5. รางวัลชนะเสิศอันดับ 1 บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มข้าราชการ
คือ นายนิยม ไกรปุย
ในการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13-15 ก.พ.2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
         
    6. รางวัลชมเชย (ลำดับ 2) บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้าง
คือ นางเมยุรี ประสงค์
ในการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 13-15 ก.พ.2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
         
    7. รางวัล The Exceptional Idea Award นวัตกรรม "Easy Lab การส่งสิ่งส่งตรวจภาคสนาม" สคร.9
โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในกรณีพบการระบาดของโรค (Outbreak) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (Lab Outbreak R9)
โปรแกรมบ่มเพาะนวัตกรรม กรมควบคุมโรค (DPHI Preschool)
         
    ปี พ.ศ. 2562
    1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประเภทสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ระดับดีมาก (ลำดับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)
(ปี 2558 ระดับดีเด่น, ปี 2559 ระดับดีมาก, ปี 2560 ระดับดีเด่น, ปี 2561 ระดับดีมาก, ปี 2562 ระดับดีมาก)
         
    2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค
เป็นหน่วยงานที่มีความมั่งมุ่นในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน โดยการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 13 กันยายน 2562
         
    3. สคร.9 นครราชสีมา ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม (3 ดาว) เรื่อง "โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ช่องจอม จ.สุรินทร์ "
และสคร.9 ได้รับรางวัล "หน่วยงานสนับสนุนระบบนวัตกรรมยอดเยี่ยม" (DDC Innovation Award) นิทรรศการผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562
ในงาน Innovation Forum กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 12 วันที่ 19 กันยายน 2562
         
    4. นางสาวรัชนีกร คัชมา ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
(สิงหาคม 2562)
         
    5. สคร.9 นครราชสีมา ได้รับรางวัล “การจัดส่งรายงาน NCD Clinic Plus ปี 2562 ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วและสมบูรณ์” ในงาน NCD Clinic Plus Award ปี 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
และโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (NCD Family R9) ได้รับรางวัล NCD Clinic Plus Award ปี 2562 ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่
🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท รพ.ขนาดใหญ่ รพ.มหาราชนครราชสีมา
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท รพ.ขนาดกลาง รพ.ละหานทราย
🏆 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท รพ.ขนาดเล็ก รพ.ภักดีชุมพล
         
    6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม
ในโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562
(ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562)
         
    7. นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.9
ได้รับรางวัลชนะเลิศ บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ปี 2562
(วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ในโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
         
    8. นายสุริยันต์ บุติมาลย์ หัวหน้าศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเกียรติคุณสุรินทร์ พิพิจพงศ์
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2562)
         
    ปี พ.ศ. 2561
    1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประเภทสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
(ปี 2558 ระดับดีเด่น, ปี 2559 ระดับดีมาก, ปี 2560 ระดับดีเด่น)
         
    2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค
เป็นหน่วยงานที่มีความมั่งมุ่นในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน โดยการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
         
    3. ผลงานเรื่อง “การเก็บข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจากผู้เดินทาง” ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best practices Award การนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปี 2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561
         
    4. คุณสุวรรณา เกษศรี ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
         
    5. โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท รพ.ขนาดใหญ่ ในการประกวด NCD Clinic Plus Award ปี 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเบสเวสเทริน นนทบุรี
         
    6. รพ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัล NCD Clinic. Plus ผ่านกลไก พชอ. ระดับรพช. ปี 2561 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเบสเวสเทริน นนทบุรี
         
    7. ผลงาน "การพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคในชุมชนเขตเมือง ปี 2561 ใช้กลไกการสานพลังจากทุกภาคส่วน (ชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยบริการสุขภาพ และเครือข่ายผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย)" ส่งผลให้เทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับผลงานเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  จากอธิบดีกรมควบคุมโรค เมือวันที่ 22 มิถุนายน 2561
         
    8. จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการประเมินทางระบาดวิทยาในปี 2561 ไม่พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียติดต่อกันเวลา 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) และรับการประเมินผ่านรับรองจากการอนามัยโลกเป็น "จังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียหมดไปจากพื้นที่" รับใบประกาศนียบัตร จากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ที่อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
         
    9. นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.9 นครราชสีมา นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจของหน่วยงาน วันที่ 10 เมษายน 2561
(นำเสนอผลงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค)
1. การป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน สีคิ้ว
2. ระบบเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อของผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม จ.สุรินทร์
         
    10. นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.9 นครราชสีมา นำเสนอผลการดำเนินงานเรื่อง “3 ด่านประสานใจ (ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านตรวจ) ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน” ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร วันที่ 16 มีนาคม 2561
         
    11. นางสุนทรา ไพฑูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ (SALT)
รับโล่บุคคลและองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นและสนับสนุนงานโรคเรื้อน
(วันที่ 16 มกราคม 2561 วันราชประชาสมาสัย)
         
    12.
จริยธรรมนำพาองค์กรในการทำงานอย่างมีความสุข
หน่วยงานที่มีความโดดเด่น (Bright Spot) ด้านการบริหารจัดการกำลังคนและองค์กรสร้างสุข
นำเสนอในงานสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2561 
(วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่)
         
    ปี พ.ศ. 2560
    1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ระดับดีเด่น ประเภท สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561)
         
    2. โล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนงานเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัยเพื่อการค้นหาและฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน
         
    3. โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ ประเภทดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559
         
    4. นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสคร.9 เข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 (วันที่ 2 เมษายน 2560)
         
    5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "บุคคลต้นแบบ คนดีศรี คร." ในงานสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2560
(วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560)
         
    6. กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สคร.9 นครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ป้องกันควบคุมโรคสุขภาพกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง Thailand 4.0 เมือง Thailand 4.0 เรื่อง "เครือข่ายที่เข้มแข็ง แรงขับสร้างนวัตกรรมสู่คนเมือง"
(วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีนอร์ม จ.นครนายก)
         
    ปี พ.ศ. 2559
    1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับดีมาก (ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)
         
    2. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
ชื่อผลงาน: "อุปกรณ์ลดฝุ่น : นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน"
(ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
- Best Practices รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
         
    3. โล่ประกาศเกียรติคุณ "ทีมป้องกันการบาดเจ็บ (RTI Team)" ระดับประเทศ
ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
1. ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ระดับยอดเยี่ยม (Advanced) จำนวน 3 ทีม ได้แก่
    1.1 RTI team อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
    1.2 RTI team อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
    1.3 RTI team อบต.โป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
2. จังหวัดและเขตดีเด่นที่มีทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) มากที่สุด
    2.1 ระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์
    2.2 ระดับเขตดีเด่น ได้แก่ สำนักงานควบคุมป้องโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
         
    4. ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทบุคคลดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
1. นายกฤศ เรียงไธสง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
2. นายบารเมษฐ์ ผมคำ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
         
    5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการป้องกันควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชย์ TQM-Progressive Learners หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559
         
    6.

ผลงานวิชาการดีเด่นประเภทบรรยาย รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม English Oral Presentation "Model development of referral system for leprosy patients and enhancement of quality of leprosy control under low endemic condition, Surin Province"
By: Mrs.Yada Toutachon
Office of Disease Prevention and Control, region 9 Nakhon Ratchasima
ในงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 27 - 29 มกราคม 2559

         
    7. รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ในโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2559
(วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ)
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
         
    8. นายไชยฤทธิ์ ทวีสัตย์ คนดีศรีสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
      นายไชยฤทธิ์ ทวีสัตย์
ได้รับเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2559
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
         
    9. รางวัลนวัตกรรมด้านสารสนเทศ เรื่อง "ระบบข้อมูลแบบ UCHA: การพัฒนาที่พอเพียง เพียงพอ พอดี ดีพอ"
นำเสนอบูธผลงานเด่น (Good Practices) ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ในงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559
วันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 (ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559)
         
    ปี พ.ศ. 2558
    1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรคดีเด่น (สำนักงานป้องกันควบคุมโรค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559)
         
    2. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 อำเภอปากช่อง ในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลเครือข่ายดีเด่น จากการประกวดโครงการประเมินผล ศตม. ดีเด่น ประจำปี 2558
(ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กันยายน 2558)
         
    3.
         
    4. คู่มือการดำเนินงานการจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ตามหลักการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management: IVM)
         
    5. คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการพยากรณ์โรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
         
    6. คู่มือประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
         
    7. แนวทางการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส
         
    8. แนวทางการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 : ชุดที่ 1 การขับเคลื่อนปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนสู่ประเด็นสาธารณะ
         
    9. แนวทางการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9
         
    10. แนวทางการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน : เรียนรู้จากประสบการณ
         
    11. แนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนให้เป็นชุมชนปกติ
         
    12. (เล่มคู่มือ) แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
         
    ปี พ.ศ. 2557
   
1.

การควบคุมโรคเรื้อนดีเด่นของประเทศ จากสถาบันราชประชาสมาสัย

   
2.
รองชนะเลิศผลงานวิจัยอุบัติเหตุฯ เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการป้องกัน อุบัติเหตุ บุหรี่ สุรา รร.แห่งหนึ่งใน จังหวัดนครราชสีมา ในงานสัมมนาอุบัติเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 11
   
   
    3. รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสคร.5 ด้วยโปรแกรม UCHA"
ในการประชุมเครือข่าย IT กรมควบคุมโรค
(ในวันที่ 26 พ.ย.2557)
       
   
4.
แนวทางการ ประยุกต์ใช้ principle for safe community ของ WHO และ Logic model ในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค เบาหวาน , อุบัติเหตุทางถนน , เด็กจมน้ำ , การบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์)
   
   
   
5.
แบบสอบสวนความเสี่ยง DM, HT ในกลุ่มเสี่ยงสูง สำหรับ อสม./แกนนำ และคู่มือการใช้
( นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์)
   
   
   
6.
หลักสูตรอบรมการสอบสวนความเสี่ยงโรค DM, HT ในกลุ่มเสี่ยงสูง สำหรับอสม./แกนนำ
(นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์)
   
   
   
7.
สรุปบทเรียน “กระบวนการทำมาตรการชุมขนเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่เกิดcaseเด็กจมน้ำเสียชีวิต”
(นายกฤศ เรียงไธสง)
   
   
   
8.
สรุปบทเรียน “กระบวนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ เด็กจมน้ำ บุหรี่ และสุรา ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย”
(นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ นางชาลิดา โสรัตน์)
   
   
   
9.
สรุปบทเรียนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปี 2554-2557 "แนวทางปฏิบัติอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สคร.5"
         
    10. เอกสารสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ปี 2557
เรื่อง "การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" (รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ)
 
         
    ปี พ.ศ. 2556
   
1.
หน่วยงานดีเด่นสนับสนุนหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก ระดับภาค
   
   
   
2.
จัดทำต้นฉบับคู่มือเฝ้าระวังเหตุการณ์ตามแนวชายแดน 2 ภาษา (ภาษาไทย - เขมร)  
   
3.
จัดตั้งหน่วยงานเชี่ยวชาญรักษาโรคเรื้อนในพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน (Node Leprosy) จำนวน 3 แห่ง (รพศ.บุรีรัมย์ รพศ.สุรินทร์ รพท . ชัยภูมิ)
   
4.
ถ่ายโอนนิคมโรคเรื้อนปราสาท จ.สุรินทร์ แก่ อบต. ให้เป็นชุมชนปกติ เป็นแห่งแรกของประเทศ
   
5.
นวัตกรรมระบบ Competency online
- นำเสนอในการประชุมวิชาการด้าน ICT (26-29 มี.ค. 2556)
- นำเสนอในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข (11 - 13 ก.ย. 2556)
   
   
   
6.
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเว็บไซต์ จังหวัดนครราชสีมา
   
7.
ผ่านการประเมินรับรอง ระบบบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) โดยงานชันสูตร สคร.5
   
   
   
8.
โล่พระองค์โสมฯ ผลงานเด็กจมน้ำดีเด่น อ.สนม อ.ปราสาท อ.สำโรงทาบ อ.ชุมพลบุรี
         
    9. เอกสารสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ปี 2556
เรื่อง "การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9" (รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)
 
         
    ปี พ.ศ. 2555
   
1.
รางวัลก้าวแรกการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) กลุ่มบริหารทั่วไป เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
2.
พัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ สคร.5 เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI)
   
   
   
3.
มีผลงานอัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคสูงสุดใน 12 เขต (2 ปี ซ้อน)
         
    4.
Good Practice KM การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน
     
    ปี พ.ศ. 2554
   
1.

จัดตั้งกลุ่ม (ปิด)  Facebook SRRT  เขต 14 นครชัยบุรินทร์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีม SRRT ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ใน 4 จังหวัด เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9

   
   
   
2.
รางวัลชมเชย TB-free Excellence Award 2011
   
   
   
3.
รางวัลที่ 1 กลุ่มที่ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และโครงสร้างใหม่
   
   
   
4.
รางวัลชนะเลิศ R2R กลุ่มบริหารทั่วไป เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
   
   
   
5.
ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ระดับดีเด่น (ดีมากติดต่อกัน 5 ปี พ.ศ. 2548 - 2552) จากกรมอนามัย
     
    ปี พ.ศ. 2553
    1. ผลงานวิชาการดีเด่นประเภทบรรยาย UCHA โรคเรื้อน และนิทรรศการโรคเรื้อน ในงานสัมมนาวิชาการสคร. 5 6 7
         
    ปี พ.ศ. 2552
    1. นิทรรศการดีเด่น UCHA โรคเรื้อน ในงานสัมมนาเครือข่ายวิชาการ สคร. 5 6 7 (ณ วันที่ 17 ก.พ.2552)
         
    ปี พ.ศ. 2549
    1. ตรวจรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพด้านมาตรฐานข้อมูลควบคุมโรค (P.S.O.1101 ระบบข้อมูล) โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และผ่านการรับรอง “ระบบคุณภาพด้านมาตรฐานข้อมูลควบคุมโรค” จากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในราชการ (สปร. หรือ TIA) ณ วันที่ 15 เม.ย.2549
         
         
   

หมายเหตุ:
Best Practice ของ สคร. คือวิธีปฏิบัติที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน
2. สนองต่อนโยบายการแก้ปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน
3. ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการทำงาน ลดทรัพยากร หรือลดค่าใช้จ่ายได้
4. นำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาใช้ประกอบการทำงาน
5. เป็นวิธีการที่ริเริ่ม สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือประยุกต์ขึ้นใหม่
6. สามารถทำผังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเก่าและวิธีใหม่ โดยวิธีใหม่จะให้ประโยชน์ที่ดีกว่าวิธีเก่า
7. สามารถเทียบเครียงวิธีการทำงานในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานอื่นได้
8. เพิ่มผลผลิต และเพิ่มความสำเร็จของการทำงาน
ข้อมูลจาก: หนังสือสำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ที่ สธ 0435.4/ว38 วันที่ 21 มีนาคม 2557

 
 
   
   
   
Homepage