รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)
 
   
ที่มาของ “รางวัลเลิศรัฐ”
  ตั้งแต่ปี 2546 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
และมีการติดตามประเมินผล เพื่อมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA & TEPGA) ให้แก่หน่วยงานของรัฐ และต่อยอดผลงานจนได้รับรางวัล UNPSA ขององค์การ
สหประชาชาติ โดยปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อรางวัลเป็น “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards: PSEA) มี 3 สาขาคือ
  1. รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management Quality Award: PMQA) (ระดับกรม)
  2. รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards: TEPGA)
  3. รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ (Thailand Public Service Awards: TPSA)
  ผลงานกรมควบคุมโรค
 
ปี
PMQA (ระดับกรม)
TPSA
TEPGA
UNPSA
ดี
ดีเด่น
ต่อเนื่อง
รวม
ผ่านรอบ 1
ผ่านรอบ 2
รวม
2556
พื้นฐาน (FL)
2
2
2557
หมวด 1, 2
2
2
4
1
2558
หมวด 6
1
2
4
1
1 (ระดับดี)
1
2559
หมวด 3
2
3
2
7
1
1
1
2560
หมวด 4
1
1
2
4
2
1
1
2561
หมวด 5
รับตรวจ PMQA4.0 (370 คะแนน)
1
4
1
6
1
1 (ระดับดีเด่น)
1
รวม 38
6 หมวด
9
12
5
27
5
4
4
1
                หมายเหตุ: รางวัล TEPGA ต้องผ่านรอบ 2
  ผลงานคุณภาพด้านการป้องกันควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 9
 
ปี
เรื่อง

TPSA ประเภท

2556
การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 พัฒนาการบริการ
2557
การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน บูรณาการการบริการ
2558
การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) แบบDelivery พัฒนาการบริการ
2559
อุปกรณ์ลดฝุ่น: นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน นวัตกรรมการบริการ (รางวัลดีเด่น)
2560
เครื่องพ่นหมอกควัน: ลดร้อน ลดยุง ลดโรค นวัตกรรมการบริการ
2561
ด่านช่องจอม 4.0 เพื่อการควบคุมวัณโรค พัฒนาการบริการ
   
เอกสารการประชุมพัฒนาผลงานคุณภาพฯ (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9)
1.
อินโฟกราฟฟิค แนะนำรางวัลเลิศรัฐ (PSEA)
2.
เอกสารการบรรยายของวิทยากร พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ (Download: Powerpoint // Pdf file)
3.
การพัฒนาผลงานคุณภาพ สคร.9
4.
บทเรียนการพัฒนาคุณภาพบริการ NCD Clinic Plus เขตสุขภาพที่ 9 (ข้อมูล ณ 16 ต.ค.2561)
5.
ผลการขับเคลื่อน NCD Clinic Plus ปี 2559-2562 (ข้อมูล ณ 11 ก.ย.2561)
แบบฟอร์มสมัครรางวัล (คลิ๊กเพื่อ Download)
1.
แบบฟอร์มที่ 1 ใบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ (TPSA)
2.
แบบฟอร์มที่ 2 สรุปสาระสำคัญของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA) (5 ข้อ) **เบื้องต้นจัดทำแบบฟอร์มที่ 2**
3.
4.
ใบสมัครรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 (8 ข้อ)
 
เอกสารแนวทาง/ คู่มือ (คลิ๊กเพื่อ Download)
1.
แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ (PSEA) ประจำปี พ.ศ. 2561
2.
อินโฟกราฟฟิคแนะนำรางวัลเลิศรัฐ (PSEA)
3.
แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ (TPSA)
4.
คู่มือเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ (TPSA)
5.
Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
6.
แนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA)
7.
คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 (TEPGA)
8.
Best Practice รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561
9.
แนวทางการก้าวสู่องค์การ 4.0 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
10.
แนวทางการก้าวสู่องค์การ 4.0 สู่ระบบราชการ 4.0
11.
หลักการแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
12.
เครื่องมือในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
13.
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
   
ตัวอย่างผลงานกรมควบคุมโรคที่ได้รับรางวัล (คลิ๊กที่ชื่อผลงานเพื่อ Download)
 
ปี ชื่อผลงาน หน่วยงาน รางวัล
2557 โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรสาหรับเยาวชน สำนักโรคเอดส์ TPSA ประเภทบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
2557 โรคเรื้อนในเมืองหลวง : ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนที่ควรได้รับการเยียวยา สคร.1 กรุงเทพฯ TPSA ประเภทพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
2558 การพัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมการทราบสถานะผลเลือดเอชไอวี “เอดส์หยุดแน่ แค่รู้เร็ว” สถาบันบำราศนราดูร TPSA ประเภทพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
2558 พัทยารักษ์: บริการที่เข้าถึง เข้าใจ สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา สคร.3 ชลบุรี TPSA ประเภทพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
2558 โครงการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย สคร.2 พิษณุโลก TEPGA ระดับดี
2559 อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน : นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน สคร.9 นครราชสีมา TPSA ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
2559 “ธรรมนูญสุขภาพชุมชน” สู่มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สคร.10 อุบลราชธานี TEPGA (ผ่านรอบ 1)
   
ผลงานคุณภาพที่ สคร.9 จะพัฒนา (มติที่ประชุม วันที่ 23 ส.ค.2561)
กลุ่มงาน ประเด็น
1. NATI NCD Clinic Plus
2. SALT TB, AIDS ในเรือนจำ
3. Env.Occ. กลุ่มคัดแยกขยะ, กลุ่มเกษตรกร
4. ด่านควบคุมโรคช่องจอม จ.สุรินทร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ, TB
5. ควบคุมโรคเขตเมือง กลุ่มที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในเขตเมืองใหญ่ (แรงงาน, ต่างด้าว, เร่ร่อน)
   
กิจกรรมพัฒนาผลงานคุณภาพ ปี 2562
 
กิจกรรม วันที่
1. ประชุมทีมเตรียมข้อมูล 23 ส.ค.2561, 11 ก.ย.2561
2. ประชุมพัฒนาผลงานคุณภาพ (ณ ห้องประชุม สคร.9 วิทยากรอาจารย์วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรค) *เลือกพื้นที่ เลือกประเด็น (Best Practice) 8 พ.ย.2561
3. ร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 ผ่านระบบ VDO Conference (จัดโดย กพร. กรมควบคุมโรค)
   (ดาวน์โหลดเอกสารที่ https://goo.gl/SBCqdK )
21 ธ.ค.2561

3. รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ต.สำโรงโคกเพชร จ.สุรินทร์ และ รพ.สุรินทร์ 

24 ธ.ค.2561
4. เขียน (ร่าง) รายงานผลงานคุณภาพ สคร.9 7 - 9 ม.ค.2562
5. ร่วมคลินิกการเขียนรายงานผลงานคุณภาพ (จัดโดย กพร. กรมควบคุมโรค) 17 - 18 ม.ค.2562
6. พัฒนาผลงานและปรับปรุงการเขียนรายงานผลงานคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ และ กพร. กรมควบคุมโรค (ปี 2561 ส่งภายใน 15 ก.พ.) ม.ค.- ก.พ.2562
   
ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. รางวัลเลิศรัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
  2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
  3. Youtube VDO การบรรยายอบรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) โดยอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ วันที่ 16 มิ.ย.2561
4. การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สคร.9 นครราชสีมา
5. โปรแกรมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
6. รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 // เอกสารการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ผ่านระบบ VDO Conference (18 ต.ค.2561)
       
 
   
   
   
Homepage