คู่มือคุณภาพ (QM) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สคร.9
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual: WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work lnstruction: WI) สคร.9 ปี 2566 
  Download คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual: WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work lnstruction: WI) สคร.9 ปี 2566
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (SOP) กรมควบคุมโรค
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual: WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work lnstruction: WI) สคร.9 ปี 2565  
  รายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 (12 เรื่อง)
  Download คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual: WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (Work lnstruction: WI) สคร.9 ปี 2565
 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สคร.9 ปี 2564  
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2564
  คู่มือการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564 (สำนักงาน ก.พ.ร.)
   
  สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
   
         
 
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2563
(กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค)
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบและจัดทำคำสั่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศใช้วันที่ 10 สิงหาคม 2564)
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สคร.9 ปี 2563   (ณ 13 ส.ค.2563)
  ทะเบียนรายชื่อผลงาน SOP, WM, WI ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24 เรื่อง
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) รวม 24 เรื่อง <<Download>>
 ผลงานวิชาการ/คู่มือการปฏิบัติงาน สคร.9 ปี 2562 (ณ 19 ส.ค.2562)
  ทะเบียนรายชื่อผลงาน WM, WI
  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual: WM) 22 เรื่อง <<Download>>
  วิธีการปฏิบติงาน (Work Instruction: WI) 45 เรื่อง <<Download>>
 ผลงานวิชาการ/คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP / WM / WI) สคร.9 ปี 2561 <<Download>>
 ผลงานวิชาการ/คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP / WM / WI) สคร.9 (ข้อมูลเก่าถึงปี 2560)
  กระบวนการสร้างคุณค่า <<Download>>
  กระบวนการสนับสนุน <<Download>>
 
ทะเบียนรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สคร.9 นครราชสีมา (ณ 18 มี.ค.2562)
 
กระบวนการสร้างคุณค่า  <<Download ข้อมูลเก่าถึงปี 2560 (307 MB.) >>   << Download ข้อมูลปี 2561 (115 MB.) >>
กระบวนการ
กลุ่มงาน
QM/ SOP/ WM/ WI กระบวนการสร้างคุณค่า
Download
1. พัฒนาเครือข่าย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครือข่าย (กรม 2558)

2. คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2559 (คู่มือการประเมิน) (กรม 2559)
3. คู่มือประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 2556)
4. แนวทางการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 2557)
2. บังคับใช้กฎหมาย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง พัฒนาและผลักกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (กรม 2558)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย (กรม 2558)
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน กลุ่มพัฒนาวิชาการ
3.1 งานวิจัย
1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารงานวิจัยและพัฒนา (กรม 2558)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ (สคร.9 2559)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การใช้งานวารสารวิชาการ สคร.9 และวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข (OJS) (สคร.9 2560)
3.2 Cluster CD 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหาร Supply (กรม 2557)

2. แนวทางปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอ (กรม 2558)
3. แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีการเสียชีวิต/อาการร้ายแรงหลังได้รับวัคซีน (กรม 2559)
4. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) การบริหารคลังเวชภัณฑ์ (สคร.9 2558)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเก็บกลับทำลายวัคซีน (สคร.9 2559)
6. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีนเอชพีวี (สคร.9 2560)
3.3 Cluster SALT 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการพัฒนารูปแบบการบริการเฉพาะด้านโรคติดต่อ (กรม 2558)

2. คู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2560 (กรม 2560)
3. มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ (กรม 2559)
4. คู่มือการใช้โปรแกรม TBCM2010 (รพ.สันกำแพง 2559)
5. แนวทางการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2556)
6. แนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนให้เป็นชุมชนปกติ (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2557)
7. คู่มือการพัฒนาระบบการดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สคร.9 2560)
3.4 Cluster NATI 1. แนวทางการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2556)

2. แนวทางการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2556)
3. แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 2557)
4. แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 (สคร.9 2559)
5. แนวทางการตั้งด่านชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุ (สคร.9 2558)
3.5 Cluster Env.occ. 1. คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข: คลินิกสุขภาพเกษตรกร (กรม 2558)
2. แนวทางการวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข (กรม 2555)
3. แนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (กรม 2559)
4. พัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน
   4.1 มาลาเรีย ไข้เลือดออก
ศตม.9.1, 9.2, 9.3, 9.4 1. คู่มือการดำเนินงานการจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ตามหลักการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2557)

2. แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3-3-1 (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 2558)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการดำเนินการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อไข้มาลาเรียในเขตจังหวัดสุรินทร์ (สคร.9 2559)
4. ขั้นตอนการให้บริการมาลาเรียคลินิก (ศตม.9.4 2559)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำแนวทางการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.9.1 2559)
6. ความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลงสำหรับประชาชนทั่วไป (ศตม.9.1 2559)
7. คู่มือเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี (ศตม.9.1 2560)
8. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเลี้ยงยุงลายระยะลูกน้ำและตัวเต็มวัย (ศตม.9.4 2560)
9. WM 005 การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา ศตม.9.2 บุรีรัมย์ (สคร.9 2561)

10. WM 008 การเตรียมสารละลาย Temephos เพื่อการทดสอบ Susceptibility test ระยะลูกน้ำ (สคร.9 2561)

11. WI 013 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินมาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมี ศตม.9.2 (สคร.9 2561)
12. WI 017 การเลี้ยงลูกน้ำยุงลายเพื่อการทดสอบ Susceptibility test (สคร.9 2561)
13. WI 022 การเก็บรักษาและเบิกจ่ายยารักษาไข้มาลาเรีย (สคร.9 2561)
   4.2 การตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ฯ 1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SoP) เรื่อง ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค (สคร.9 2558)

2. คู่มือคุณภาพ (QM) ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคและวิจัย (สคร.9 2556)
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง วิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อวัณโรคและอาหารผสมยาสำหรับทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (สคร.9 2560)
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การพิสูจน์เชื้อวัณโรคโดยวิธี Immunochromatographic Assay-ICA (สคร.9 2561)
5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง วิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อวัณโรคและอาหารผสมยาสำหรับทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (สคร.9 2561)
5. ถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ (กรม 2558)
2. WI 019 ขั้นตอนการประสานนักข่าวสัมภาษณ์ผอ.สคร.9 เรื่องโรคและภัยสุขภาพ (สคร.9 2561)
6. สื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรค และภัยสุขภาพ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและภาระโรค (กรม 2558)

2. คู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรค (กรม 2554)
3. คู่มือการสื่อสารในภาวะเสี่ยง ฉุกเฉิน และวิกฤตทางสาธารณสุข (กรม 2552)
4. คู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (กรม 2553)
5. คู่มือการจัดทำสาระสำคัญของการสื่อสารสาธารณสุข (กรม 2553)
7. พัฒนาข่าวกรองและการพยากรณ์โรค และภัยสุขภาพ กลุ่มระบาดวิทยา และข่าวกรอง 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ (กรม 2557)

2. คู่มือระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (กรม 2557)
3. คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 9 (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน สคร.9 2556)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การใช้งานโปรแกรม ZR506 ระดับเขต (สคร.9 2559)
5. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560 (สนย. 2560)
8. เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ 1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SoP) เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ช่วงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (กรม 2556)
2. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SoP) เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (กรม 2556)
3. คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (กรม 2557)
4. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติ (สคร.9 2560)
5. แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) (สคร.9 2560)
6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (QM, SOP) (สคร.9 2560)
7. WM 014 การจ่ายเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีช่วงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (สคร.9 2561)
 
กระบวนการสนับสนุน    <<Download ข้อมูลเก่าถึงปี 2560 (198 MB.) >>   << Download ข้อมูลปี 2561 (115 MB.) >>
กระบวนการ
กลุ่มงาน
QM/ SOP/ WM/ WI กระบวนการสนับสนุน
Download
1. กำกับ ติดตาม ประเมินผล กลุ่มแผนงานและประเมินผล 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (กรม 2558)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การติดตามและประเมินผลงาน (กรม 2558)
3. แนวทางบริหารงบประมาณ กรมควบคุมโรค (กรม 2559)
4. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) (กรม 2559)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (สคร.9 2559)
6. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ผ่านระบบ EstimatesSM (สคร.9 2559)
7. WM 003 กระบวนการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 (สคร.9 2561)
2. บริหารทั่วไป
    2.1 ธุรการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
2.1 งานธุรการ
1. คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน (กรม 2555)

2. คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค (กรม)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กรม)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สคร.9 2559)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสในสำนักงาน (สคร.9 2560)
6. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การบริหารการจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ กรมควบคุมโรค (กรม 2561)
7. WM 007 การจัดการข้อร้องเรียน (สคร.9 2561)

8. WM 015 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนบุหรี่และสุรา (สคร.9 2561)

9. WM 012 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นความรับผิดทางละเมิด (สคร.9 2561)
10. WM 009 การรับ-ส่งหนังสือราชการ (สคร.9 2561)
11. WM 006 การจัดเก็บและทำลายเอกสารของกลุ่มแผนงาน (สคร.9 2561)
12. WI 003 ขั้นตอนทะเบียนรับ-ส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สคร.9 2561)
13. WI 004 การจองห้องประชุม (สคร.9 2561)
14. WI 009 ขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ  (สคร.9 2561)
15. WI 010 การรับหนังสือราชการที่ส่งผ่านเครื่องโทรสาร (สคร.9 2561)
16. WI 011 ขั้นตอนการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหารสคร.9 (สคร.9 2561)
17. WI 018 การพิมพ์หนังสือราชการภายในด้วยโปรแกรม MS.Word 2016 (สคร.9 2561)
18. WI 023 ขั้นตอนการจัดส่งหนังสือราชการผ่านระบบไปรษณีย์ (สคร.9 2561)
    2.2 บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 2.2 งานการเจ้าหน้าที่ 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) (กรม)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ (สคร.9 2559)
3. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การรับย้าย รับโอนข้าราชการ (สคร.9 ปี 2558)
4. SOP 002 คู่มือการลาประเภทต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ ศตม.9.3 สุรินทร์ (สคร.9 2561)
5. WM 004 การปรับระดับชั้นงานจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ของลูกจ้างประจำในสังกัดสคร.9 (สคร.9 2561)
6. WM 010 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (สคร.9 2561)
    2.3 บริหารงบประมาณ 2.3 งานการเงิน 1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน (กรม 2557)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารงบประมาณ (กรม 2557)
3. คู่มือเบิกจ่ายอย่างไร ให้ถูกระเบียบ 2014 (กรม 2557)
4. คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สคร.9 (สคร.9 2557)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุง (สคร.9 2558)
6. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ (สคร.9 2559)
7. คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ (ศตม.9.1 2559)
8. SOP 001 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ของ ศตม.9.3 สุรินทร์ (สคร.9 2561)
9. SOP 003 การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศตม.9.1 ชัยภูมิ (สคร.9 2561)
10. WM 001 การยืมเงินทดรองราชการ (สคร.9 2561)
11. WM 002 การจ่ายเงินงบประมาณ  (สคร.9 2561)
12. WI 001 วิธีการขอเบิกเงินบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (สคร.9 2561)
13. WI 002 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร (สคร.9 2561)
14. WI 005 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณงบอุดหนุน (สคร.9 2561)
15. WI 006 ขั้นตอนการตัดงบประมาณโครงการ (สคร.9 2561)
16. WI 007 การตรวจสอบรายงานการบัญชีระบบมือกับระบบ GFMIS (สคร.9 2561)
17. WI 008 ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่ายใน File Excel  (สคร.9 2561)
18. WI 014 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (สคร.9 2561)
19. WI 015 ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (สคร.9 2561)
20. WI 020 ขั้นตอนการนำเช็คธนาคาร-เงินสดเข้าบัญชีธนาคาร กรณีเงินยืมราชการ (สคร.9 2561)
21. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปีงบประมาณ 2563 (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค)
   
    2.4 พัสดุ 2.4 งานพัสดุ 1. คู่มือการตรวจสอบภายในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา (กรม 2555)

2. คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมบัญชีกลาง 2558)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา (สคร.9 2559)
4. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการก่อนการก่อสร้าง ศตม.9.1 (สคร.9 2559)
5. คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy workplace) (สคร.9 2555)
6. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีตกลงราคา (ศตม.9.1 2559)
7. WM 013 การลงทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบทรัพย์สินของกรมบัญชีกลาง (สคร.9 2561)
8. WI 012 ขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ  (สคร.9 2561)
9. WI 024 ขั้นตอนการจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สคร.9 2561)
10. WI 026 ขั้นตอนการซ่อมบำรุงเปลี่ยนลูกลอยชักโครก (สคร.9 2561)
    2.5 ยานพาหนะ 2.5 งานยานพาหนะ 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจองรถยนต์ราชการ สคร.9 (สคร.9 2559)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น และการตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งาน (สคร.9 2560)
3. บริหารจัดการองค์กร กลุ่มพัฒนาองค์กร 1. คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร กรมควบคุมโรค (กรม 2559)

2. คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค (กรม 2559)
3. คู่มือการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมควบคุมโรค (กรม 2559)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กร (สคร.9 2559 Update 2561)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง มาตรฐานการรายงาน Self- Assessment Report (SAR) อย่างมีคุณภาพ (สคร.9 2560)
6. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) (สคร.9 2560)
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) กลุ่มพัฒนาองค์กร 1. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมควบคุมโรค (กรม 2558)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ สคร.9 (สคร.9 2558)
3. WM 011 การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (สคร.9 2561)
4. WI 021 ขั้นตอนการจัดเก็บผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ศตม.9.3 สุรินทร์ (สคร.9 2561)
5. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาองค์กร 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สคร.9 (สคร.9 2559)
2. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9 (สคร.9 2560)
3. แผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน กรณีพบไวรัสคอมพิวเตอร์ (สคร.9 2560)
4. WI 016 การแก้ไขปัญหาระบบ Server สคร.9 เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ (สคร.9 2561)
5. WI 025 การจัดการให้บริการ VDO Conference (สคร.9 2561)
6. จัดการความรู้ กลุ่มพัฒนาองค์กร 1. คู่มือการจัดการความรู้ (กรมควบคุมโรค 2558)
 
     
 
   
   
   
   
Homepage