คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สคร.9 นครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561)
 
  สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) สคร.9 ปี 2561 (ทบทวนวันที่ 26 ม.ค.2561) <<Download>>  
      :: ปี 2560
(ทบทวนวันที่ 10 เม.ย.2560) <<Download>>
 กระบวนการสร้างคุณค่า 8 กระบวนการ (คู่มือ/แนวทาง/SOP จำนวน 60 เรื่อง) <<Download ทั้งหมด>> (307 MB.)
กระบวนการ
กลุ่มงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กระบวนการสร้างคุณค่า)
Download
1. พัฒนาเครือข่าย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครือข่าย (กรม 2558)

2. คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ ปี 2559 (คู่มือการประเมิน) (กรม 2559)
3. คู่มือประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 2556)
4. แนวทางการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 2557)
2. บังคับใช้กฎหมาย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง พัฒนาและผลักกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (กรม 2558)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย (กรม 2558)
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาวิชาการ
3.1 งานวิจัย
1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารงานวิจัยและพัฒนา (กรม 2558)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ (สคร.9 2559)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การใช้งานวารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และวารสารวิชาการแพทย์และสาธารณสุข (OJS) (สคร.9 2560)
3.2 Cluster CD 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหาร Supply (กรม 2557)

2. แนวทางปรับเปลี่ยนวัคซีนเพื่อการกวาดล้างไวรัสโปลิโอ (กรม 2558)
3. แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีการเสียชีวิต/อาการร้ายแรงหลังได้รับวัคซีน (กรม 2559)
4. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) การบริหารคลังเวชภัณฑ์ (สคร.9 2558)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเก็บกลับทำลายวัคซีน (สคร.9 2559)
6. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีนเอชพีวี (สคร.9 2560)
3.3 Cluster SALT 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการพัฒนารูปแบบการบริการเฉพาะด้านโรคติดต่อ (กรม 2558)

2. คู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 2560 (กรม 2560)
3. มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ (กรม 2559)
4. คู่มือการใช้โปรแกรม TBCM2010 (รพ.สันกำแพง 2559)
5. แนวทางการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2556)
6. แนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ภายหลังการปรับเปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนให้เป็นชุมชนปกติ (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2557)
7. คู่มือการพัฒนาระบบการดำเนินงานสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สคร.9 2560)
3.4 Cluster NATI 1. แนวทางการดำเนินงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2556)

2. แนวทางการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2556)
3. แนวทางการประยุกต์ใช้ principle for safe community ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 2557)
4. แนวทางสำหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 (สคร.9 2559)
5. แนวทางการตั้งด่านชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุ (สคร.9 2558)
3.5 Cluster Env.occ. 1. คู่มือการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข: คลินิกสุขภาพเกษตรกร (กรม 2558)
2. แนวทางการวินิจฉัยโรคและภัยจากการประกอบอาชีพเบื้องต้นสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข (กรม 2555)
3. แนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (กรม 2559)
4. พัฒนารูปแบบบริการเฉพาะด้าน
4.1 มาลาเรีย
ศตม.9.1, 9.2, 9.3, 9.4 1. คู่มือการดำเนินงานการจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ตามหลักการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานแล้ว สคร.9 2557)

2. แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3-3-1 (ผลิตภัณฑ์ สคร.9 2558)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการดำเนินการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อไข้มาลาเรียในเขตจังหวัดสุรินทร์ (สคร.9 2559)
4. ขั้นตอนการให้บริการมาลาเรียคลินิก (ศตม.9.4 2559)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำแนวทางการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.9.1 2559)
6. ความรู้เรื่องโรคติดต่อนำโดยแมลงสำหรับประชาชนทั่วไป (ศตม.9.1 2559)
7. คู่มือเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี (ศตม.9.1 2560)
8. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเลี้ยงยุงลายระยะลูกน้ำและตัวเต็มวัย (ศตม.9.4 2560)
4.2 การตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ กลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ฯ 1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SoP) เรื่อง ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค (สคร.9 2558)

2. คู่มือคุณภาพ (QM) ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคและวิจัย (สคร.9 2556)
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง วิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อวัณโรคและอาหารผสมยาสำหรับทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (สคร.9 2560)
4. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การพิสูจน์เชื้อวัณโรคโดยวิธี Immunochromatographic Assay-ICA (สคร.9 2561)
5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง วิธีเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อวัณโรคและอาหารผสมยาสำหรับทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (สคร.9 2561)
5. ถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการถ่ายทอดความรู้โรคและภัยสุขภาพ (กรม 2558)
6. สื่อสารความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงโรค และภัยสุขภาพ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและภาระโรค (กรม 2558)

2. คู่มือการปฏิบัติงานสื่อสารประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรค (กรม 2554)
3. คู่มือการสื่อสารในภาวะเสี่ยง ฉุกเฉิน และวิกฤตทางสาธารณสุข (กรม 2552)
4. คู่มือการปฏิบัติงานการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (กรม 2553)
5. คู่มือการจัดทำสาระสำคัญของการสื่อสารสาธารณสุข (กรม 2553)
7. พัฒนาข่าวกรองและการพยากรณ์โรค และภัยสุขภาพ กลุ่มระบาดวิทยา และข่าวกรอง 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ (กรม 2557)

2. คู่มือระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (กรม 2557)
3. คู่มือการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการพยากรณ์โรค เขตสุขภาพที่ 9 (ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน สคร.9 2556)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การใช้งานโปรแกรม ZR506 ระดับเขต (สคร.9 2559)
5. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Version 2.2 (กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2560 (สนย. 2560)
8. เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ 1. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SoP) เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ช่วงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (กรม 2556)
2. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SoP) เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (กรม 2556)
3. คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (กรม 2557)
4. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะปกติ (สคร.9 2560)
5. แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) (สคร.9 2560)
6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (QM, SOP) (สคร.9 2560)
 
กระบวนการสนับสนุน 6 กระบวนการ (คู่มือ/แนวทาง/SOP จำนวน 42 เรื่อง) <<Download ทั้งหมด>> (198 MB.)
กระบวนการ
กลุ่มงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กระบวนการสนับสนุน)
Download
1. กำกับ ติดตาม ประเมินผล กลุ่มแผนงานและประเมินผล 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (กรม 2558)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การติดตามและประเมินผลงาน (กรม 2558)
3. แนวทางบริหารงบประมาณ กรมควบคุมโรค (กรม 2559)
4. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) (กรม 2559)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำคำของบประมาณและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (สคร.9 2559)
6. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ผ่านระบบ EstimatesSM (สคร.9 2559)
2. บริหารทั่วไป
    2.1 ธุรการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
2.1 งานธุรการ
1. คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน (กรม 2555)

2. คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค (กรม)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กรม)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สคร.9 2559)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสในสำนักงาน (สคร.9 2560)
6. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การบริหารการจัดประชุมคณะกรรมการระดับชาติ กรมควบคุมโรค (กรม 2561)
    2.2 บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) 2.2 งานการเจ้าหน้าที่ 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) (กรม)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ (สคร.9 2559)
3. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การรับย้าย รับโอนข้าราชการ (สคร.9 ปี 2558)
    2.3 บริหารงบประมาณ 2.3 งานการเงิน 1. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน (กรม 2557)

2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารงบประมาณ (กรม 2557)
3. คู่มือเบิกจ่ายอย่างไร ให้ถูกระเบียบ 2014 (กรม 2557)
4. คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สคร.9 (สคร.9 2557)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุง (สคร.9 2558)
6. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ (สคร.9 2559)
7. คู่มือการยืมเงินทดรองราชการ (ศตม.9.1 2559)
    2.4 พัสดุ 2.4 งานพัสดุ 1. คู่มือการตรวจสอบภายในเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา (กรม 2555)

2. คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมบัญชีกลาง 2558)
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา (สคร.9 2559)
4. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกระบวนการก่อนการก่อสร้าง ศตม.9.1 (สคร.9 2559)
5. คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy workplace) (สคร.9 2555)
6. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีตกลงราคา (ศตม.9.1 2559)
    2.5 ยานพาหนะ 2.5 งานยานพาหนะ 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการจองรถยนต์ราชการ สคร.9 (สคร.9 2559)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น และการตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งาน (สคร.9 2560)
3. บริหารจัดการองค์กร กลุ่มพัฒนาองค์กร 1. คู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร กรมควบคุมโรค (กรม 2559)

2. คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค (กรม 2559)
3. คู่มือการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมควบคุมโรค (กรม 2559)
4. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการองค์กร (สคร.9 2559 Update 2561)
5. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง มาตรฐานการรายงาน Self- Assessment Report (SAR) อย่างมีคุณภาพ (สคร.9 2560)
6. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) (สคร.9 2560)
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) กลุ่มพัฒนาองค์กร 1. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมควบคุมโรค (กรม 2558)
2. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบออนไลน์ สคร.9 (สคร.9 2558)
5. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาองค์กร 1. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สคร.9 (สคร.9 2559)
2. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9 (สคร.9 2560)
3. แผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน กรณีพบไวรัสคอมพิวเตอร์ (สคร.9 2560)
6. จัดการความรู้ กลุ่มพัฒนาองค์กร 1. คู่มือการจัดการความรู้ (กรมควบคุมโรค 2558)
 
ทะเบียนรายชื่อคู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สคร.9 นครราชสีมา (Update 11 ก.ค.2561) <<Download>>
     
 
   
   
   
   
Homepage