รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
       
 
สรุปสาระสำคัญ กฎหมายในการดำเนินงาน
 
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
 
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
 
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.วิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 
สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
   
รัฐธรรมนูญ
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
   
ข้อกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 
กฎหมายที่กรมควบคุมโรคดูแล
 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (คู่มือ)
 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
 
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations: IHR2005)
 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
   
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
 
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2543
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544
 
ข้อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการให้หรือรับของ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
   
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน
 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
 
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
 
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค (วันที่ 31 พ.ค.2562)
 
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน สคร.9 นครราชสีมา
 
งานบริหารทั่วไป
 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิ.ย.2562)
 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก. หน้า 53-63 วันที่ 28 ธันวาคม 2552)
 
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (16 ม.ค.2562)
 
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 ต.ค.2561)
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2551
 
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 
หลักการของพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 (ในส่วนที่เกี่ยวก้องกับวินัยและการออกจากราชการ)
 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยการที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
 
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2539
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.2539
 
พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงและประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ.2535
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2535
   
โรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่อนำโดยแมลง
 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (คู่มือ)
 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความและอาการสำคัญของโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2528 และ เรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่ออันตราย
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดต่ออันตราย
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2534
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ
 
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (International Health Regulations: IHR 2005)
   
โรคไม่ติดต่อ
 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
 
สรุปสาระสำคัญประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ สุรา (ฉบับที่ 18)
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และสถานที่สาธารณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ (ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535)
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
สรุปบทลงโทษตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2550 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2545 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่ สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2550 เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่
 
สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลาก และข้อความในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากรูปภาพ และข้อความคำเตือนเรื่องพิษภัยของยาเส้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
   
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562 (31 พ.ค.2562)
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 (27 พ.ค.2562)
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (27 พ.ค.2562)
 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 (22 พ.ค.2562)
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 
คำอธิบายเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
ประกาศเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1)
 
นโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ (ฉบับสมบูรณ์)
 
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT
 
ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย IT
 
นโยบาย ICT-2543-2555
 
แผนแม่บท ICT กระทรวงสาธารณสุข
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ พ.ศ. 2549
 
พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559
 
มาตรฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
         
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
      ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
      ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
      ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
      ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว
      ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน
      ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงวัสดุกระเด็นตกหล่น
และการพังทลาย
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ
      การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ
ลูกจ้าง
 
ประกาศกระทรวงแรงงาน
      คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
      ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
      ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ทำงาน ประเทศไทย)
       
       
 
   
   
   
Homepage