ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
       
    คลิ๊กเลือกหัวข้อที่ต้องการ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
    ประกาศสอบบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย
    ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ
   
ประกาศ สคร.9 ขอประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบประานงานเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (22 มิ.ย.2560)
   
ประกาศแก้ไขรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลประเมินระดับดีเด่นและดีมาก ปี 2560 รอบที่ 1 (ประกาศ 9 มิ.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลประเมินระดับดีเด่นและดีมาก ปี 2560 รอบที่ 1 (ประกาศ 22 พ.ค.2560)
   
ประกาศค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
   
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพ่นและซ่อมเครื่องพ่นเคมี เพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรค"
   
แนวทางและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
   
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศ สคร.9 นโยบายด้านความโปร่งใสและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (2 มิ.ย.2558)
   
ประกาศ สคร.9 มอบหมายผู้รับผิดชอบ ช่องทาง และสถานที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (20 พ.ค.2558)
   
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
   
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับเรื่องร้องเรียน
   
แนวทางการให้บริการห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา
   
ขั้นตอนการให้บริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี และประเมินมาตรฐานเครื่องพ่น
   
แบบฟอร์มทะเบียนการรับซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี (Download:: word / pdf) :: อัตราค่าบริการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี)
   
หลักสูตร เทคนิคการพ่นสารเคมี และซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมี (รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 พ.ย.2558 / รุ่นที่ 2 วันที่ 16-20 พ.ย.2558)
   
หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ปี 2559 (ประกาศ ณ 9 ก.ย.2558)
   
แนวทางการให้บริการห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา
   
โปรแกรมการตรวจสุขภาพ และการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ
   
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
   
ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมี (ก่อนวันที่ 13 ม.ค.2558)
   
ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมกำจัดยุงลาย (ก่อนวันที่ 18 พ.ย.2557)
   
ประกาศรับสมัครค้นหา (ผู้ก่อการดี) การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ
   
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อร่วมประกวด “ผลงานเด่นการดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อฯ” เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (สคร.5) (รับสมัคร 19 พค.- 10 มิย.2557)
   
กำหนดการ สรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2557 และสัมมนา SRRT "สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ DHS & DCCD" (4-6 มี.ค.2557 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
   
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ ครั้งที่ 3 ปี 2557 (3-6, 11 มี.ค.2557)
   
ขอเชิญน้องๆ ระดับประถมและมัธยมศึกษา ร่วมประกวดภาพวาดระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก" (ภายใน 15 พ.ค.2557)
   
เชิญประชุม VDO Conference การถ่ายทอดรายละเอียด Template ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ (4 ธ.ค.2556)
   
ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี 2557 (14-16 ม.ค.2557)
   
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความไม่เป็นธรรมในระบบราชการ"
   
ประกาศรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาฯ สำหรับข้าราชการประจำการมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีเพิ่มขึ้น
   
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
   
รับเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต
   
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลฝึกอบรมต่างประเทศ
   
แนวทางการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ สคร.5
   
ปิดปรับปรุงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   
แนวทางปฏิบัติและแบบคำขอการประสานงานฯ
   
กรมแจ้งการสรรหาผู้สมัครรับทุนการศึกษาฯ
   
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนฯ
   
ภาพถ่ายงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
   
แจ้งการหักเงินได้รายเดือนและการยื่นกู้เงินสหกรณ์
   
ประกาศให้แจ้งบัญชีให้โอนเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.นครราชสีมา
   
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
   
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสงเคราะห์และอัตราเงินค่าบำรุงที่เรียกเก็บ ฌกส.
   
ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง
1. หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิ์ในการได้รับเงินจากกองทุน
2. แบบขอรับเงินจากกองทุนและแบบแจ้งเปลี่ยนข้อมูล
(บังคับใช้ 1 มี.ค.2555 เป็นต้นไป)
   
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ
   
การรณรงค์ ASEAN Dengue Day (วันไข้เลือดออกอาเซียน) 15 มิ.ย.54 Big Cleaning Day ร่วมมือกันเก็บกวาดล้างภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง “เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย”
   
Download Template Powerpoint สคร.9
   
ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ
   
ฌกส.เปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าบำรุงที่เรียกเก็บ
   
การดำเนินคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริต ในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 
  ประกาศสอบบรรจุ แต่งตั้ง รับโอน รับย้าย
   
ประกาศสคร.9 เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (17 มิ.ย.2563)
   
ประกาศสคร.9 เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการพัสดุ (25 พ.ค.2563)
   
ประกาศสคร.9 เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการพัสดุ (25 มี.ค.2563)
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการพัสดุ (ประกาศ 18 มี.ค.2563)
   
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
   
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ประกาศ 20 มิ.ย.2562)
   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล) วัน เวลา สถานที่ และระเบียบฯ (ประกาศ 23 พ.ค.2562)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล)(ประกาศ 19 เม.ย.2562)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ)(ประกาศ 8 มี.ค.2562)
   
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน 1 ตำแหน่ง (ประกาศ 8 ก.พ.2562)
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ณ 26 มิ.ย 2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1/2561 (ณ 18 มิ.ย 2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่2 (ณ 11 มิ.ย.2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ณ 15 พ.ค.2561)
   
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง (ณ 15 พ.ค.2561)
   
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) (ณ 25 เม.ย.2561)
   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง (ณ 23 เม.ย.2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) (ณ 10 เม.ย.2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาฯ) (ณ 14 ก.พ.2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาฯ) (ณ 7 ก.พ.2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง (ณ 30 ม.ค.2561)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยาฯ) (ณ 26 ม.ค.2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก ย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง (ณ 25 ม.ค.2561)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกองทุนโลกด้านโรคเอดส์)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกองทุนโลกด้านโรคเอดส์)
   
ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการกองทุนโลกด้านโรคเอดส์) 1 ตำแหน่ง (ณ 5 ม.ค.2561)
   
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่ง (ณ 29 ธ.ค.2560)
   
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 1 ตำแหน่ง (ณ 29 ธ.ค.2560)
   
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ประจำที่ ศตม.ที่ 9.1 ชัยภูมิ) 1 ตำแหน่ง (ณ 27 พ.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) (ณ 27 พ.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ หรือชำนาญงาน (ประจำที่ ศตม.ที่ 9.2 บุรีรัมย์) 1 ตำแหน่ง (ณ 27 พ.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) (ณ 21 พ.ย.2560)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
   
ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญการ หรือชำนาญงาน (ประจำที่ ศตม.ที่ 9.2 บุรีรัมย์) 1 ตำแหน่ง
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศตม. 9.2 บุรีรัมย์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า ศตม. 9.2 บุรีรัมย์ (ประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค.2560)
   
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค.2560)
   
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) (ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) (ประกาศ ณ วันที่ 1 ส.ค.2560)
   
กรมควบคุมโรคประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และ ระดับอาวุโส (ลงวันที่ 11 ก.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โอน/ย้ายนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ (3 ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 13 ก.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับคัดเลือก โอน/ย้ายนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ (3 ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 11 ก.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (3 ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 3 ก.ค.2560)
   
ประกาศรับโอน/ย้ายนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ (3 ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 27 มิ.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคลากรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ สมรรถนะครั้งที่ 3 (1ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 23 มิ.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมรรถนะครั้งที่ 1 (3ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 21 มิ.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2560 (1ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 14 มิ.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 (3ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 14 มิ.ย.2560)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ (4ตำแหน่ง) (ลงวันที่ 9 มิ.ย.2560)
   
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2560 (1ตำแหน่ง) (ประกาศ 26 พ.ค.2560)
   
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 (3ตำแหน่ง) (ประกาศ 26 พ.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับ โอน/ย้าย ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ) (ประกาศ 22 พ.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รับ โอน/ย้าย ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ) (ประกาศ 17 พ.ค.2560)
   
ประกาศรรับ โอน/ย้าย ข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (นายแพทย์) (ประกาศ 27 เม.ย.2560)
   
ประกาศรับ โอน/ย้าย ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ) (ประกาศ 27 เม.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการสาธารณสุข) (ประกาศ 24 เม.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการสาธารณสุข) ครั้งที่1 (ประกาศ 10 เม.ย.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการสาธารณสุข) (ประกาศ 27 มี.ค.2560)
   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักวิชาการสาธารณสุข) (ประกาศ 6 มี.ค.2560)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ รับย้าย/รับโอน นักวิชาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานขับรถ ส2 และพนักงานธุรการ
   
กรมควบคุมโรคประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส) (เพิ่มเติม)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อ รับย้าย/รับโอน นักวิชาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานขับรถ ส2 และพนักงานธุรการ
   
ประกาศรับสมัครโอน/ย้าย นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ประกาศ 19 ธ.ค.2559)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)(ประกาศ 8 ธ.ค.2559)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น 2 ตำแหน่ง (เจ้าพนักสาธารณสุขอาวุโส)(ประกาศ 8 ธ.ค.2559)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักกีฏวิทยา (ประกาศ 10 พ.ย.2559)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกีฏวิทยา (ประกาศ 27 ต.ค.2559)
   
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น (จำนวน 2 ตำแหน่ง) (ประกาศ 28 เม.ย.2559)
   
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ) (ประกาศ 12 เม.ย.2559)
   
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) (ประกาศ 4 เม.ย.2559)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประกาศ 25 มี.ค.2559)
   
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น(ระดับชำนาญการพิเศษ) (ประกาศ 24 มี.ค.2559)
   
แบบบรรยายลักษณะงานและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น(ระดับชำนาญการพิเศษ)
   
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร ครั้งที่ 1/2559 (สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 19 มี.ค.2559)
   
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (รับสมัคร 1-7 มี.ค.2559)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) (ประกาศ 23 ก.พ.2559)
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ IT) (ประกาศ 23 ก.พ.2559)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) (สอบ 18 ก.พ.2559)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม (ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ IT) (สอบ 18 ก.พ.2559)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (รอบ2) ลงวันที่ 5 ก.พ.2559
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ลงวันที่ 18 ม.ค.2559
   
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร ลงวันที่ 28 ธ.ค.2559
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร (ประกาศ ณ 21 ธ.ค.2558)
   
ประกาศผลคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) (ณ วันที่ 8 ก.ค.2558)
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) (ณ วันที่ 17 มิ.ย.2558)
   
ประกาศรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงาน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) (ณ วันที่ 22 พ.ค.2558)
   
ประกาศรับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) (ณ วันที่ 20 พ.ค.2558)
   
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ รับย้ายหรือโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการสาธารณสุข
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
   
รับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ หรือชำนาญการ (ยื่นเอกสารภายใน 14ก.พ.57)
   
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะการรับย้าย/โอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
   
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก เพื่อเลื่อนข้าราชการในตำแหน่งที่สูงขึ้น
   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรับย้าย/โอนข้าราชการ
   
การรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงในระดับที่สูงขึ้น
   
ยกเลิกรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1 ตำแหน่ง)
   
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ)
   
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ)
   
สรรหาบุคลากรโอน ย้ายข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง
   
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการกองทุน BMGF ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศรอบ 2/2556
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการกองทุน BMGF ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศรอบ 2/2556
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการกองทุน BMGF ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศรอบ 2/2556 (สมัคร 1 - 6มี.ค 56)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการกองทุน BMGF ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (สมัคร 14 - 18ม.ค 56)
   
ประกาศผลการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
   
ประกาศรายชื่อและกำหนดการผู้เข้ารับการคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
   
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงานประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
 
  ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ประกาศ 7 ก.ย.2561)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เปิดซอง 19 ก.พ.2557)
   
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เปิดซอง 19 ก.พ.2557)
   
   
   
   
   
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณภูมิเครื่องพ่น, เครื่องพ่นสารเคมี)
   
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณภูมิเครื่องพ่น, เครื่องพ่นสารเคมี, เครื่องพ่นหมอกควัน)
   
ประกาศผลการสอบราคาซื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กล้องผ่ายุง)
   
ประกาศผลกาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตู้ปลอดเชื้อ)
   
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เปิดซอง 6 มี.ค.2556)
   
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
   
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
   
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
   
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
   
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เกษตร
 
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ประกาศ 7 ก.ย.2561)
   
ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรค 4 รายการ (ณ วันที่ 23 พ.ย.2558)
   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ (ณ วันที่ 20 พ.ย.2558)
   
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อสารเคมีป้องกันควบคุมโรค 5 รายการ (ณ วันที่ 17 พ.ย.2558)
   
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ (ณ วันที่ 16 พ.ย.2558)
   
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ 35 รายการ (ณ วันที่ 16 พ.ย.2558)
   
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(เครื่องสอบเทียบการไหลของอาอาศ) (ณ วันที่ 19 ต.ค.2558)
   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ณ วันที่ 28 ก.ย.2558)
   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ณ วันที่ 8 ก.ย.2558)
   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ณ วันที่ 8 ก.ย.2558)
   
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ณ วันที่ 31 ส.ค.2558)
   
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ณ วันที่ 31 ส.ค.2558)
   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ณ วันที่ 27 ส.ค.2558)
กำหนดขอรับเอกสาร วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558
เสนอราคา วันที่ 9 กันยายน 2558
   
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (ณ วันที่ 18 ส.ค.2558)
   
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ณ วันที่ 18 ส.ค.2558)
   
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ (เข็มฉีดยา) (ณ วันที่ 11 พ.ค.2558)
   
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(เข็มฉีดยา) (ณ วันที่ 6 พ.ค.2558)
   
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 1 รายการ(เข็มฉีดยา) (ณ วันที่ 24 เม.ย.2558)
   
ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 2 รายการ (ณ วันที่ 30 มี.ค.2558)
   
ประกาศคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 2 รายการ (ณ วันที่ 19 มี.ค.2558)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ณ วันที่ 9 ก.พ. 2558)
   
ประกาศขายทอดพัสดุชำรุดประจำปี 2557 (ณ วันที่ 6 ก.พ. 2558)
   
ประกาศร่าง TOR สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ณ วันที่ 4 ก.พ. 2558)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3 รายการ) ครั้งที่2 (ณ วันที่ 26 ม.ค.2558)
   
ประกาศร่าง TOR สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3 รายการ) ครั้งที่2 (ณ วันที่ 16 ม.ค.2558)
   
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3 รายการ) (ณ วันที่ 8 ม.ค.2558)
   
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (3 รายการ)(ณ วันที่ 25 ธ.ค.2557)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3 รายการ)(ณ วันที่ 18 ธ.ค.2557)
   
(ร่าง)ประกาศTORสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ (ณ วันที่ 8 ธ.ค.2557)
   
(ร่าง)ประกาศTORสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(ครั้งที่2) (ณ วันที่ 4 ธ.ค.2557)
   
ประกาศสอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 4 รายการ (ณ วันที่ 28 พ.ย.2557)
   
(ร่าง)ประกาศTORสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ(เครื่องปรับอากาศ)(ณ วันที่ 21 พ.ย.2557)
   
(ร่าง) ประกาศTORสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ (ณ วันที่ 19 พ.ย.2557)
   
(ร่าง) ประกาศTORสอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย 4 รายการ (ณ วันที่ 19 พ.ย.2557)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) (ณ วันที่ 18 พ.ย.2557)
   
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ (1 รายการ)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ (1 รายการ)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกและรถโดยสาร (2 รายการ)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (1 รายการ)
   
(ร่าง) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ (ปรับปรุงครั้งที่1)
   
(ร่าง) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ
   
(ร่าง) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ
   
(ร่าง) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ
   
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เปิดซอง 29 ก.ค.2557)
   
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2556 วันที่ 18-21 มีนาคม 2557 (ประกาศ ณ วันที่ 5 มี.ค.2557)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ยื่นซอง 31 ม.ค.- 18 กพ.2557)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ยื่นซอง 31 มค.-18 กพ.2557)
   
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี สำหรับงานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (ยื่นซอง 31 มค.-17 กพ.2557)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องพ่นสารเคมีแบบติดรถยนต์) (เปิดซอง 10 ม.ค.2557)
   
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับงานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (เปิดซอง 27 ธ.ค.2556)
   
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายทีมีฟอส 1%, เดลต้าไซต์
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (Identification kit for TB,Molecular Test for TB,MGIT tube) (เปิดซอง 20 ธ.ค.2556)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ทรายทีมีฟอส 1%, เดลต้าไซต์) (เปิดซอง 20 ธ.ค.2556)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณภูมิเครื่องพ่น, เครื่องพ่นสารเคมี) ใหม่ ยื่นซอง 5-18 พ.ย.2556
   
ประกาศแก้ไขเวลาเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ใหม่ (18 ต.ค. เวลา 13.30 น.)
   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตู้ปลอดเชื้อ) ยื่นซอง 4-17 ต.ค.2556 เปิดซอง 18 ต.ค.2556
   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (กล้องผ่ายุง) ยื่นซอง 4-16 ต.ค.2556 เปิดซอง 17 ต.ค.2556
   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องพ่นสารเคมี, เครื่องพ่นหมอกควัน) ยื่นซอง 4-16 ต.ค.2556 เปิดซอง 17 ต.ค.2556
   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก) ยื่นซอง 4-17 ต.ค.2556 เปิดซอง 18 ต.ค.2556
   
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (22 มี.ค.2556)
   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ยื่นซอง 13-27 ก.พ.2556)
   
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     
       
       
 
   
   
   
Homepage