Homepage
 
 

   “ตลาดนัดความรู้สคร.9 ปี 2564”  
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
( ผ่านระบบประชุมทางไกล Webex โปรดติดตั้งโปรแกรมล่วงหน้า )
ข้อปฏิบัติ : เข้าระบบแล้วปิดไมโครโฟนและเปิดกล้อง เพื่อยืนยันตัวตน หากขัดข้องโปรดแจ้ง/สอบถามงาน IT
Update 11 สิงหาคม 2564
เวลา
08.00-08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.00 -
17.30
กิจกรรม ลงทะเบียน กล่าวเปิดโครงการ “ตลาดนัดความรู้สคร.9 ปี 2564” บรรยาย “หัวใจสำคัญของการ ทำนวัตกรรม” เสวนา “เรามารู้จัก กับนวัตกรรมต้นแบบ Easy Lab การส่งสิ่งส่งตรวจภาคสนาม” นำเสนอและประกวด “นวัตกรรมของฉัน” ที่ดำเนินการในปี 2564 นำเสนอ “Pitching Innovation ODPC9” ดำเนินการในปี 2565 อภิปราย และปิดประชุม
โดย   นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.9 นพ.ไผท สิงห์คำ
ผอ.กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
เจ้าของผลงาน: น.ส.กรรณิกา หมอนพังเทียม
ทีมพัฒนานวัตกรรม:
1. นพ.ไผท สิงห์คำ  
2. พญ.พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์
3. น.ส.ลลิตา เดชเป้า
4. นางเบญจมาศ อุนรัตน์
ผู้ดำเนินรายการ: นางญาดา โตอุตชนม์
ผู้นำเสนอ 12 เรื่อง เรื่องละไม่เกิน 10 นาที ผ่านระบบ Webex และให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที โดยแบ่งเป็น 2 ห้องดังนี้
ห้องที่
เรื่อง
ผู้วิพากษ์
1
1.Digital Doctor@DDC
2.ตาชั่งอาหารเพื่อสุขภาพ
3.ทรายหอมกำจัดกลิ่น
4.เครื่องโฉบวัดละอองน้ำยาสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่
5.โปรแกรมบริหารคลังพัสดุ
6.โปรแกรมคำนวณการใช้สารเคมีผสม ในการควบคุมแมลงพาหะนำโรค
1. นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
2. พญ.พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์
3. นายอภิรัตน์ โสกำปัง
4. นางเบญจมาศ อุนรัตน์
5. ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์
2
1.E-Tracking ODPC9 V.2
2.RC9
3.Easy Response
4.SAT-JIT Lab
5.BOT Chat HRM
6.Chat bot คุณระเบียบ
1. นพ.มานิต คงแป้น
2. นางสาวลลิตา เดชเป้า
3. นางญาดา โตอุตชนม์
4. น.ส.นันท์นภัส สุขใจ
ผู้นำเสนอ เรื่องละไม่เกิน 10 นาที ผ่านระบบ Webex และให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที
1. ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย ในการทำงาน ในที่อับอากาศของแรงงานนอกระบบ (คุณวิเศษ)
2. เต้นท์ตรวจโควิด  (คุณกรรณิกา)
3. Dashboard covid-19 (คุณณัฐพล)
ผู้วิพากษ์:
1. นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
2. นายอภิรัตน์ โสกำปัง
3. นางเบญจมาศ อุนรัตน์
4. นพ.มานิต คงแป้น
5. นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์
6. ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์
7. นางญาดา โตอุตชนม์
8. น.ส.นันท์นภัส สุขใจ
 
สถานที่   ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 ห้องรองฯเบญจมาศ ห้องที่ 1: ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ห้องที่ 2: ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9
ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9  
ห้อง Webex
ที่ไอคอน

Meeting number: 182 821 8615
Password: 1234

IT: คุณจิระเดช

Meeting number: 2554 662 3418
Password: 1234
IT: คุณประวิทย์
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2
Meeting number: 182 821 8615
Password: 1234
Meeting number: 2556 152 1557
Password: 1234
IT: คุณจิระเดช IT: คุณพรศักดิ์

Meeting number: 182 821 8615
Password: 1234

IT: คุณจิระเดช
 
เอกสาร   กำหนดการตลาดนัดความรู้        
หมายเหตุ:
- เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ศตม.9.1, 9.2, 9.3, 9.4 และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม/รับฟังผ่านระบบประชุมทางไกล (Webex) *โปรดติดตั้งโปรแกรม Webex ล่วงหน้า
- การนำเสนอมีการประกวดผลงานนวัตกรรม พร้อมเงินรางวัลและใบประกาศ โดยมอบรางวัลและใบประกาศวันประชุมผู้บริหาร สคร.9