กฎ ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เอกสารการดำเนินงาน และแบบฟอร์มราชการ
     
(ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 28 ม.ค.2564)
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลากร
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    จรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค
    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563)
    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563)
    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายค่านิยมองค์กร MOPH
    อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค "ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ"
    ประกาศนโยบายองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)
    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค (ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2564)
    ประกาศ สคร.9 นโยบายด้านความโปร่งใสและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
    แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค
    หลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย
    กฎ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
    ข้อบังคับ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
    ระเบียบ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
    วินัยข้าราชการ (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้าย ขอโอน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (8 พ.ค.2562)
    แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สคร.9 ปี 2562
    ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค (วันที่ 31 พ.ค.2562)
    ผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องร้องเรียนของ สคร.9 (22 มิ.ย.2560)
    ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับเรื่องร้องเรียน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ห้องสมุด สคร.9)
    คู่มือแนวทางสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
    คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค :: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
    คู่มือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
       
  ด้านแผนงานโครงการ
    แนวทางและเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ปี 2564 (Update 16 มี.ค.2563)
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคร.9 นครราชสีมา
    คู่มือการใช้งานระบบ EstimatesSM
    คู่มือการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ผ่านระบบ EstimatesSM
    แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สคร.9 นครราชสีมา
       
  ด้านการเงิน
    หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
    หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
    แนวทางและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค
    แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555
    หลักเกณฑ์การคิดงบประมาณในการปฏิบัติราชการ ปี 2554
       
  ด้านพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สคร.9 นครราชสีมา เว็บไซต์ใหม่ สคร.9 กรมควบคุมโรค
    แบบฟอร์มจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบโครงการ
    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง (Link)
    แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
    แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
    Link เว็บไซต์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กฏกระทรวง, ระเบียบ, ประกาศ, แนวทาง)
       
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สคร.9 (15 ก.ย.2563)
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 (11 ส.ค.2563 )
    แนวทางปฏิบัติในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference , Hangouts และการใช้งานระบบ MOPH Tracking สคร.9 (22 พย.2562)
    แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน (Single Platform Model) และเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (22 พย.2562)
    พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
    พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ วิธีการปลอดภัยระดับเคร่งครัด พ.ศ. 2559
    ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2555
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (7มค.2556)
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
    แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
    แผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน กรณีพบไวรัสคอมพิวเตอร์
    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    ภาพการประชุมให้ความรู้ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (21-22 กพ.2560)
       
  คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือ/แนวทาง/ทำเนียบรายชื่อทีมCoachขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการเขตสุขภาพที่ 9 ระดับเขต และระดับจังหวัด (6 ก.ย.2564)
    คู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
    แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษตะกั่วในกลุ่มวัยแรงงานและวัยเด็ก ปี2564 (27 ก.ย.2564
    คู่มือคุณภาพ (QM) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) คู่มือการปฏิบัติงาน (WM) และวิธีการปฏิบัติงาน (WI) สคร.9 (Update 19 ส.ค.2562)
    คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักกรมควบคุมโรค
    ผลงานวิชาการ คู่มือผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ สคร.9 นครราชสีมา
    คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
       
  แบบฟอร์มราชการ
    แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติ
    แบบฟอร์มขอโอน/ย้าย กรมควบคุมโรค (Update 8 พ.ย.2564)
    ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกโอน-ย้าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (Update 8 พ.ย.2564)
    Download แบบฟอร์มราชการ
    แบบฟอร์ม จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบโครงการ
    แบบฟอร์ม งานการเงิน
    แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
    แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
    แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกต
    แบบฟอร์ม ตัดยอดงบประมาณ
    แบบฟอร์ม ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร
    แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดประชุม
    แบบฟอร์ม เสนอโครงการ
    แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าโครงการปี 2552
    แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนการอยู่เวร ตรวจเวร
    แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
    แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
    แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
    แบบฟอร์ม ใบลาไปต่างประเทศ
    แบบฟอร์ม หนังสือขอลาออกจากราชการ
    แบบฟอร์ม หนังสือรับรองลูกจ้างชั่วคราว
    แบบฟอร์ม หนังสือรับรองลูกจ้างประจำ
    แบบฟอร์ม ใบลาไปศึกษาวิชา-ดูงาน-ฝึกอบรม ต่างประเทศ
    แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับราชการกรมควบคุมโรค
    แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
    แบบฟอร์ม บันทึกขอโอน-ย้าย มาปฏิบัติงาน
    แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
       
     
Counter msn live tracking
(เริ่มนับ 4 พ.ย.2554)
 
   
   
   
Homepage