โครงสร้างองค์กร และทำเนียบผู้บริหาร สคร.9 นครราชสีมา
 
 
ผู้อำนวยการ สคร.9

นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
 
รองผู้อำนวยการ สคร.9
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร.9
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย
นายแพทย์ชำนาญการ
นางปนัดดา ไชยชมภู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางนันทนา แต้ประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางกัลยาณี  จันธิมา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
   
1. กลุ่มโรคติดต่อ
2. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรค
และภัยสุขภาพ
 
4. กลุ่มระบาดวิทยา และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข

 
   


 
 
 
   
นางลักลีน วรรณประพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสุพาพร แสนศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางจันทกานต์ วลัยเสถียร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พิเศษ
 
นางนันทนา แต้ประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
                   
   
5. ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
6. กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
 
7. กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
 
8. กลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
 
   


 
 
 
   
นางอินท์ฉัตร สุขเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
นางญาดา โตอุตชนม์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
นายเสวียน คำหอม
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 
                   
   
9. กลุ่มพัฒนาองค์กร
 
10. กลุ่มบริหารทั่วไป
11. งานควบคุมโรคเขตเมือง
 
12. งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 
   

 
 
 
   
พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางญาดา โตอุตชนม์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
นายวิเศษ วริศรางกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
                   
   
13. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ
 
14. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 จ.บุรีรัมย์
15. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์
 
16. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง
 
   

 
 
 
   
นายปราณ สุกุมลนันทน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวนที ชาวนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสุนันทา พันขุนคีรี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาวนที ชาวนา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
                   
   
17. งานกฎหมาย
 
18. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องจอม จ.สุรินทร์
 
19. งานฝ่ายการแพทย์
 
20. งานจัดฝึกอบรม (Training center) และจัดกิจกรรมพิเศษ
 
   
     
 
   
นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นายสุเมธ บุตรดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

     
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
                   
   
21. กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
 
22.งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
 
23.งานเภสัชกรรม
 
 
   
 
 
     
 
นางกัลยาณี  จันธิมา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
นางอินท์ฉัตร สุขเกษม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
     
     
     คำสั่งสคร.9 เรื่อง ปรับโครงสร้างเป็นการภายใน (จัดตั้งงานกฏหมาย มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงาน และจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1-9.4 มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มงาน) (คำสั่ง สคร9 ที่ 25/2565 และ 26/2565 สั่ง ณ วันที่ 9 ก.พ.2565)
     คำสั่งสคร.9 เรื่อง มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ กำกับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่ม/ศูนย์/งาน ในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (คำสั่ง สคร9 ที่ 135/2564 สั่ง ณ วันที่ 29 พ.ย.2564)
     คำสั่งเรื่อง การปรับโครงสร้างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเป็นการภายใน (คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 579/2558 วันที่ 21 พ.ค.2558) และคำสั่งเรื่อง จัดตั้งกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (คำสั่งสคร.9 ที่ 55/2559 วันที่ 5 ส.ค.2559) 
     บทบาทหน้าที่ของกลุ่มงาน << Download >> (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
     กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
     (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก. หน้า 53-63 วันที่ 28 ธันวาคม 2552)
     คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลำดับที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และการปรับปรุงพื้นที่เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
     (คำสั่งที่ 1225/2558 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558)
     โครงสร้างอัตรากำลังรายกลุ่มงาน พ.ศ.2563 << Download >> 
 
 
อัตรากำลังการปฏิบัติงาน สคร.9 นครราชสีมา
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)
 
 
ประเภท
จำนวน (คน)
ร้อยละ
 
    ข้าราชการ
121
53.78
 
    ลูกจ้างประจำ
41
18.22
 
    พนักงานราชการ
40
17.77
 
    พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
11
4.89
 
    ลูกจ้างชั่วคราว
6
2.67
 
    จ้างเหมาบริการ
6
2.67
 
 
รวม
225
100.00
 
   
Update ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
 
   
   
   
Homepage