รายงานสถิติจำนวนประชากรและสถานบริการสาธารณสุข พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
 
   
ประกาศสถิติจำนวนประชากรกลางปี / Download จำนวนประชากร / Download จำนวนประชากรรายอายุ (ข้อมูลจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และระบบสถิติทางการทะเบียน)
สถิติบริการด้านการทะเบียนราษฎร (จำนวนประชากรและบ้าน แยกรายอายุ เกิด ตาย) (ข้อมูลจาก: ระบบสถิติทางการทะเบียน)
จำนวนสถานพยาบาล เตียง จำแนก รพศ.รพท. รพช. รพ.สต. ตามเขตบริการ (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข้อมูลประชากรกลางปี 2535-2557 (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
สรุปรายงานการป่วย ปี 2527-2557 (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
การนำเสนอรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข้อมูลด้านสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุข (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
 
       
 
   
   
   
Homepage