แผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ สคร.5 (Site Map)
                       
   
ส่วนบน
ส่วนซ้าย
(เมนูเฉพาะกลุ่ม)
ส่วนกลาง
ส่วนขวา
ส่วนล่าง
 
    1. Banner   1. ผลงานวิจัย สคร.5   1. เมนูหลัก (คลิ๊ก.. ดูต่อ)   1. กำหนดการประชุม   1. ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์  
        2. ข่าวกรองเตือนภัย GIS   2. แจ้งข่าวใหม่ในเว็บไซต์   2. ระบบจองห้องประชุม   ของหน่วยงาน  
        3. KM องค์ความรู้   3. Blog & Board   3. ภาพกิจกรรม      
        4. ฝึกอบรมและพัฒนา        3.1 PMQA   4. ค้นหาข้อมูล      
        5. ข่าวสาธารณสุข (Hot Event)        3.2 Mouth to Mouth          
        6. ฐานข้อมูลโรค UCHA        3.3 หลุด (ธรรมมะ)          
        7. Mail สคร.5        3.4 ลิงค์เว็บข่าวสาธารณภัย          
        8. Forum สคร.5              ลิงค์เว็บเส้นทางเดินพายุ          
        9. วันที่ Update              ลิงค์เว็บสถานการณ์น้ำ          
        10. Counter        3.5 กระดานข่าว (ภายในสคร.5)          
        11. การให้บริการของศูนย์สาธิต        3.6 รับฟังความคิดเห็น (ภายนอก)          
        12. พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)        3.7 รับเรื่องร้องเรียน          
                 3.8 ร้องเรียนบุหรี่สุรา          
                 3.9 Board โรคเรื้อน          
                 3.10 Blog เรื่องเล่าชาวระบาด          
                 3.11 Blog IT Talk          
                 3.12 Blog IT Tips          
                 3.13 Blog ครอบครัวคนข่าว          
            4. RSS ข่าวเด่น (ทุกวัน)          
                       
                       
 
 
เมนูหลัก
 
รู้จัก สคร.5
งานวิชาการ
ระบบงาน
กลุ่มงาน
Site Map
  1. ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ หน้าที่   1. ผลงานวิจัย   1. PMQA   1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   1. Site Map
  2. ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ   2. ความรู้เรื่องโรค   2. KM & Blog   2. กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ    
  3. โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง   3. หน่วยงานเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ   3. HR พัฒนาบุคลากร หลักสูตร อบรม   3. กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง    
  4. พื้นที่เขตรับผิดชอบ   4. PMQA   4. Show & Share   4. ศูนย์ฝึกอบรม    
  5. ความพึงพอใจของลูกค้า   5. KM & Blog   5. Healthy workplace   5. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ    
  6. ระเบียบปฏิบัติ แบบฟอร์มราชการ   6. ศูนย์ฝึกอบรม   6. ระบบบริหารงบประมาณ (Estimate)   6. กลุ่มชันสูตรโรคและวิจัย    
  7. รัฐธรรมนูญ พรบ. กฎหมาย ประกาศ   7. ข่าวเพื่อสื่อมวลชน   7. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   7. กลุ่มวัณโรค โรคเรื้อน    
  8. E-mail บุคลากรสคร.5   8. สื่อต้นแบบ คู่มือ   8. ระบบประเมินสมรรถนะบุคลากร   8. ศตม.ที่ 5.1 ชัยภูมิ    
  9. สถานีวิทยุ เสียงตามสาย   9. รายงานผลการวิจัย จดหมายข่าว รายงานประจำปี   9. ระบบประเมินความพึงพอใจ และความผาสุก   9. งานระบาด ศตม.ที่ 5.1 ชัยภูมิ    
  10. ลิงค์เว็บไซต์   10. ความรู้เรื่องวิจัย แบบเสนอวิจัยจริยธรรม   10. ระบบฐานข้อมูล PSO.1101   10. ศตม.ที่ 5.3 สุรินทร์    
          11. ระบบจองห้องประชุม   11. นคม.ที่ 5.3.3 ท่าตูม จ.สุรินทร์    
          12. ระบบจองรถ        
          13. ระบบห้องสมุด        
          14. ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
          15. เอกสารประชุมผู้บริหาร กรมควบคุมโรค        
          16. เอกสารเผยแพร่การประชุม        
                   
       
 
   
   
   
Homepage