รายงานผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประชาชน
และการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
       
    การประเมินผล และผลการสำรวจการรับทราบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. 2559
    การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พ.ศ. 2557 (pilot project) (Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS) โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ
    การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2557 (pilot project) (Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS) โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ
    ผลการสำรวจการรับทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และภาพลักษณ์องค์กรของประชาชน ปี 2557
    รายงานผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ปี 2554
    รายงานผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 13 ปี 2551
    รายงานผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสารการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ปี 2552
       
       
 
   
   
   
Homepage