คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EOC สคร.9 โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผ่านการอบรม และตารางเวร EOC

 
 
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 60/2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) กรณี การระบาดของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 49/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Management : BMC) พ.ศ. 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 45/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 132/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) (สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565)
   
 
   
   
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 77/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) กรณีโรคฝีดาษวานร (Monkeypox) สคร.9 ประจำปีงบประมาณ 2565 (สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 40/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
   
 
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 164/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Management : BCM) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 123/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)
 
   
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 92/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 (สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2564)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 63/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 42/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 (แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา คณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) (สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 46/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 (สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 47/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)
คำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ที่ 42/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 777/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564)
   
ตารางเวรศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) สคร.9 เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566
ตารางเวรศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) สคร.9 เดือนเมษายน - กันยายน 2565
ตารางเวรศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) สคร.9 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565
ทำเนียบเครือข่าย SAT & CDCU เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
รายชื่อบุคลากร สคร.9 ที่ผ่านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) (Update 26 พ.ค.2564)
ติดต่อคณะกรรมการ EOC สคร.9
ทำเนียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
       
 
   
   
   
Homepage