ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC)  
 
 
   
   
 
Incidence Manager
       
       
ฝ่ายปฏิบัติการ
(Operations)

ฝ่ายตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Analysis)

ยุทธศาสตร์ กฎหมาย การเงินและงบประมาณ กำลังคน
สื่อสารความเสี่ยง
 
Case Management
 
PoE
       
Stockpiling

กฎหมาย

การเงินและงบประมาณ
กำลังคน
 
เลขานุการ/
ประสานงาน
   
                     

 
ข้อมูล/ ภาพ เพื่อการเผยแพร่
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปีงบประมาณ 2562 (คำสั่งที่ 109/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 พ.ย.2561)
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปี 2561 (คำสั่งที่ 90/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ต.ค.2560)
คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และแนวทางการพัฒนา EOC กรมควบคุมโรค (Link กรมควบคุมโรค)
รายงานสถานการณ์
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการ/AAR ภาพการดำเนินงาน<
ประกาศสถิติจำนวนประชากรกลางปี / Download จำนวนประชากร / Download จำนวนประชากรรายอายุ (ข้อมูลจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และระบบสถิติทางการทะเบียน)
จำนวนสถานพยาบาล เตียง จำแนก รพศ.รพท.รพช. รพ.สต. ตามเขตบริการ  (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข้อมูลด้านสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) / ระบบฐานข้อมูลโรค (UCHA)
การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ และผลการประเมิน (GIS)
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน / INFO เรื่องโรค / ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน / ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
ความรู้เรื่องโรค Fact Sheet (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
   
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากอาหารเป็นสื่อในโรงเรียน
เว็บไซต์เขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์)
เว็บไซต์การตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบข้อมูลสุขภาพ (HDC) ตัวชี้วัดกระทรวง กรม เขต จังหวัด
ระบบฐานข้อมูลวัณโรค TBCM Online
การนำเสนอรายงาน ข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข)
ประกาศสถิติจำนวนประชากรกลางปี / Download จำนวนประชากร / Download จำนวนประชากรรายอายุ (ข้อมูลจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และระบบสถิติทางการทะเบียน)
จำนวนสถานพยาบาล เตียง จำแนก รพศ.รพท. รพช. รพ.สต. ตามเขตบริการ (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข้อมูลด้านสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุข (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
 
       
 
   
   
   
Homepage