ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) สคร.9  
 
Update 19 กรกฎาคม 2566
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (SOP) กรมควบคุมโรค
แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) สคร.9 ปี 2566  
แผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Hazard Specific Plan: HSP) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (All Hazard Plan: AHP)
ผังอาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
รายงานสรุปผลประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปี 2566
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปี 2566
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมควบคุมโรค ปี 2565 (ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ค.2565)
BCP ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.9 ปี 2565
แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง SAT EOC สคร.9 Excel // Pdf
ขั้นตอนการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สคร.9 (หนังสือแจ้งเวียนที่ สธ 0426.3/ว88 วันที่ 7 เม.ย.2565) // ลิงค์เว็บไซต์
วิธีการใช้โปรแกรมประชุมทางไกล Webex  //  Zoom
แนวทางปฏิบัติและวิธีใช้งานระบบติดตามตำแหน่ง (MOPH Tracking) (หนังสือแจ้งเวียนที่ สธ 0426.3/ว88 วันที่ 22 พ.ย.2562)
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร สคร.9 ปีงบประมาณ 2565
 
รายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำปี เขตสุขภาพที่ 9
ปี พ.ศ. 2565   
ปี พ.ศ. 2564   
 
การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เขตสุขภาพที่ 9
ปี พ.ศ. 2563   
ปี พ.ศ. 2562
 
การประเมินความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว (Rapid Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซิส ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 4 เมษายน 2566)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคโนโรไวรัส ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 4 เมษายน 2566)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคหัด ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 20 สิงหาคม 2563)
การประเมินความเสี่ยงโรคมือ เท้า ปาก ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 20 มิถุนายน 2563)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning) ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 10 พฤษภาคม 2563)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 21 เมษายน 2563)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคปอดอักเสบ เขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 18 มีนาคม 2563)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 20 ตุลาคม 2562)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562)
การประเมินความเสี่ยงสถานการณ์มลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 20 ธันวาคม 2562)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้หูดับ ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 7 มกราคม 2563)
การประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 ในเขตสุขภาพที่ 9 (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563)
   
ข้อมูล/ ภาพ เพื่อการเผยแพร่
รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (รายสัปดาห์)
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2563 (กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (คำสั่งที่ 85/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 พ.ย.2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคู่มือมาตรฐาน ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Standard Operation Procedure: SOP) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (คำสั่งที่ 98/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนประคองกิจการสำหรับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Business Continuity Plan: BCP) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 (คำสั่งที่ 99/2562 สั่ง ณ วันที่ 13 ธ.ค.2562)
คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน(สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และแนวทางการพัฒนา EOC กรมควบคุมโรค (Link กรมควบคุมโรค)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการ // AAR ภาพการดำเนินงาน
ประกาศสถิติจำนวนประชากรกลางปี // Download จำนวนประชากร // Download จำนวนประชากรรายอายุ (ข้อมูลจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และระบบสถิติทางการทะเบียน)
จำนวนสถานพยาบาล เตียง จำแนก รพศ.รพท.รพช. รพ.สต. ตามเขตบริการ  (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข้อมูลด้านสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ (R506 Online)
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (GIS)
ระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากอาหารเป็นสื่อในโรงเรียน
ระบบเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์)
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน // INFO เรื่องโรค // ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน // ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
ความรู้เรื่องโรค Fact Sheet (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
   
ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)
สถานที่ตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
เอกสารเผยแพร่ แนวทาง แบบฟอร์ม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ //
การให้วัคซีนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
การสัมผัสที่ไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า
สื่อต้นแบบโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จากกรมปศุสัตว์
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) กรมปศุสัตว์
Facebook กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค // กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค // สคร.9 นครราชสีมา // ก้าวทันโรคกับสคร.9 นครราชสีมา // สื่อสารความเสี่ยง สครเก้า นครราชสีมา //
   
แผนการดำเนินงาน
แผนความต่อเนื่องของภารกิจองค์กร (BCP) ปี 2565
แผนประคองกิจการ (BCP) พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย : All Hazards Plan (AHP) พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการรองรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคไข้เลือดออก (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคอาหารเป็นพิษ (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคพิษสุนัขบ้า (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคมือ เท้า ปาก (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคไข้หวัดใหญ่ (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับวัณโรค (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัย (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่บนถนน (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์แอมโมเนียรั่วไหล (โรงน้าแข็ง) (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคไข้หวัดนก (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง MERS (HSP)
   
       
 
   
   
   
Homepage