ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC)  
 
 
 
Download
กฎหมายน่ารู้
ตารางเวร
 
ข้อมูล/ ภาพ เพื่อการเผยแพร่
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปีงบประมาณ 2562 (คำสั่งที่ 109/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 พ.ย.2561)
ทำเนียบเครือข่าย SAT & CDCU เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปี 2561 (คำสั่งที่ 90/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ต.ค.2560)
คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และแนวทางการพัฒนา EOC กรมควบคุมโรค (Link กรมควบคุมโรค)
รายงานสถานการณ์โรคสำคัญที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
รายงานสรุปผลการปฏิบัติการ // AAR ภาพการดำเนินงาน
ประกาศสถิติจำนวนประชากรกลางปี // Download จำนวนประชากร // Download จำนวนประชากรรายอายุ (ข้อมูลจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และระบบสถิติทางการทะเบียน)
จำนวนสถานพยาบาล เตียง จำแนก รพศ.รพท.รพช. รพ.สต. ตามเขตบริการ  (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข้อมูลด้านสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) // ระบบฐานข้อมูลโรค (UCHA)
การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ และผลการประเมิน (GIS)
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน // INFO เรื่องโรค // ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน // ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
ความรู้เรื่องโรค Fact Sheet (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)
   
ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)
สถานที่ตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
เอกสารเผยแพร่ แนวทาง แบบฟอร์ม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ //
การให้วัคซีนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
การสัมผัสที่ไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า
สื่อต้นแบบโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จากกรมปศุสัตว์
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) กรมปศุสัตว์
Facebook กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค // กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค // สคร.9 นครราชสีมา // ก้าวทันโรคกับสคร.9 นครราชสีมา // สื่อสารความเสี่ยง สครเก้า นครราชสีมา //
   
แผนการดำเนินงาน
แผนประคองกิจการ (BCP) พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย : All Hazards Plan (AHP) พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการรองรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคไข้เลือดออก (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคอาหารเป็นพิษ (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคพิษสุนัขบ้า (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคมือ เท้า ปาก (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคไข้หวัดใหญ่ (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับวัณโรค (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัย (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่บนถนน (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์แอมโมเนียรั่วไหล (โรงน้าแข็ง) (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคไข้หวัดนก (HSP)
แผนปฏิบัติการรองรับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง MERS (HSP)
   
       
 
   
   
   
Homepage