ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC)  
 
 
SAT
Weekly Report
Spot Report
Out Break
ตารางเวรปฏิบัติงาน
ภาพกิจกรรม
*****************************************************************
Operation/JIT
รายงานสรุปการสอบสวนโรค
ภาพกิจกรรม
*****************************************************************
ฐานข้อมูล 5 ระบบ 5 มิติ
Download เอกสารสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค 5 ระบบ 5 มิติ
*****************************************************************
การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
Download เอกสารการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
*****************************************************************
การดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Investigation guideline for Zika virus infection)
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
แบบส่งตัวอย่างตรวจโรคไข้เลือดออก ไข้เดงกี ไข้ชิคุนกุนยา
รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
*****************************************************************
การปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2559
แผนที่การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ฯ
กำหนดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ฯ
แบบบันทึกประเมินการฝึกซ้อมสั่งการ (Command Post Exercise : CPX)
*****************************************************************
การปฏิบัติการ สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร ปี 2559 วันที่ 11 - 17 เมษายน 2559
แบบฟอร์มเฝ้าระวังตรวจเตือน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แบบฟอร์มสำหรับสอบสวน
แบบฟอร์มรายงาน EOC ประจำวันช่วงเทศกาลสงกรานต์
แผนผังการดำเนินงานซ้อมแผน อุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
แผนปฏิบัติการ สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร ปี 2559
ตารางเวรปฏิบัติการ สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร ปี 2559
ทำเนียบผู้ประสานงาน
มาตรการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559
สถานการณ์การบาดเจ็บจากจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559และการป้องกัน
การจัดเก็บข้อมูลบาดเจ็บและเสียชีวิตการดำเนินงาน TEA Unit มาตรการองค์กร
   
แบบรายงาน ด่านชุมชน และศูนย์สร่างเมา เขตสุขภาพที่ 9
แนวทางการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการ (SOBER UP CENTER)
ศูนย์สร่างเมา Sober Up Center (การประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2559 และการตั้งศูนย์สร่างเมา วันที่ 7 เม.ย.2559 โดย สคร.9 กรมควบคุมโรค)
*****************************************************************
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) สคร.9 นครราชสีมา (คำสั่งสคร.9 ที่ 2/2558 สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558)
โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ของสคร.9 นครราชสีมา
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559)
ระบบฐานข้อมูลกรอบอัตรากำลังและบทบาทหน้าที่ บุคลากร สคร.9 นครราชสีมา
โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง สคร.9 นครราชสีมา
แผนพัฒนาบุคลากร สคร.9 นครราชสีมา ปี 2558
ศูนย์ข่าวกรองเตือนภัย (Situation Awareness)
:: ฉบับที่ 1 รายงานประเมินสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558
เว็บไซต์เขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์)
เว็บไซต์การตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบข้อมูลสุขภาพ (HDC) ตัวชี้วัดกระทรวง กรม เขต จังหวัด
การนำเสนอรายงาน ข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข)
ประกาศสถิติจำนวนประชากรกลางปี / Download จำนวนประชากร / Download จำนวนประชากรรายอายุ (ข้อมูลจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และระบบสถิติทางการทะเบียน)
จำนวนสถานพยาบาล เตียง จำแนก รพศ.รพท. รพช. รพ.สต. ตามเขตบริการ (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข้อมูลด้านสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุข (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข่าวกรองเตือนภัย สถานการณ์โรค / สถานการณ์โรคที่ผ่านการวิเคราะห์ (รายสัปดาห์) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) / ระบบฐานข้อมูลโรค (UCHA)
การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ และผลการประเมิน (GIS)
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน / INFO เรื่องโรค / ข่าวประชาสัมพันธ์ สคร.9
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน / ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม(สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค)
ความรู้เรื่องโรค Fact Sheet (สำนักระบาดวิทยา่ กรมควบคุมโรค)
หนังสือเรื่อง “คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ”
จัดทำโดย สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 
     
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว
จัดทำโดย สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 
 
       
 
   
   
   
Homepage