ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC)  
 
 
Link เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค
เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค :: หน่วยงานส่วนกลาง :: หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ระบบรายงานและฐานข้อมูล กองระบาดวิทยา (Surveillance Database)
เว็บไซต์ สคร.9 กรมควบคุมโรค
Facebook กรมควบคุมโรค :: สคร.9 นครราชสีมา :: ก้าวทันโรคกับสคร.9 :: เขตสุขภาพที่ 9 :: R9Channel
ระบบกำกับติดตามการดำเนินงาน COVID-19 เขตสุขภาพที่ 9 (Dashboard)
ระบบ Co-Ward
ระบบ Co-Lab
ระบบ MOPH Immunization Center Dashboard
ระบบ Co-Vaccine
 
ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36)
รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จากกรมปศุสัตว์
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) กรมปศุสัตว์
ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net
ระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากอาหารเป็นสื่อในโรงเรียน
เว็บไซต์เขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์)
เว็บไซต์การตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
ระบบข้อมูลสุขภาพ (HDC) ตัวชี้วัดกระทรวง กรม เขต จังหวัด
ระบบฐานข้อมูลวัณโรค TBCM Online
   
การนำเสนอรายงาน ข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข)
ประกาศสถิติจำนวนประชากรกลางปี / Download จำนวนประชากร / Download จำนวนประชากรรายอายุ (ข้อมูลจาก: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และระบบสถิติทางการทะเบียน)
จำนวนสถานพยาบาล เตียง จำแนก รพศ.รพท. รพช. รพ.สต. ตามเขตบริการ (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
ข้อมูลด้านสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุข (ข้อมูลจาก: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
       
 
   
   
   
Homepage