ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 4 (17 ส.ค.2559)  
 
   
   
       
สคร.9 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานคุณธรรม
ซื่อสัตย์ "ไม่โกงเงิน ไม่โกงของ ไม่โกงเวลาของทางราชการ
เสียสละ "อุทิศเวลา อุทิศกำลังกาย อุทิศกำลังปัญญา"
รับผิดชอบ "ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ทำ"
 
   
   
   
Download Download