การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
(ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 14 มกราคม 2563)
 
แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สคร.9 ปี 2563 :: (แผนฯ ปี 2561) (แผนฯ ปี 2562)
ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปี 2562 (ประกาศ 21 ม.ค.2562)
ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" (ประกาศ 21 ม.ค.2562)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ประกาศ 16 พ.ย.2560)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ประกาศ 7 พ.ค.2561)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค (วันที่ 31 พ.ค.2562)
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2560-2564 ผ่านระบบ VDO conference (วันที่ 8 พย.2561)
เอกสารประกอบโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15-21 พ.ย.2561)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายค่านิยมองค์กร MOPH (8 พ.ย.2560) 
นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2562 :: (ปี 2561)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คำสั่งที่ 112-2561 สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ย.2561)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2561(คำสั่งที่ 110/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ธ.ค.2560) :: (คำสั่งปี 2560)
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการลดใช้กระดาษ สคร.9 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมในการลดใช้พลังงาน
Link :: กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค :: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :: หลักสูตรคุณธรรมสำหรับข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.) ::
ข้อมูลเก่า
ชื่อตัวชี้วัด Supporter ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกลุ่มงาน ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 - 2561
มาตรฐาน 5 ส. และแบบประเมินมาตรฐาน 5 ส. (5 ส. : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
สธ.ประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เน้นสร้างวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต (11 พฤษภาคม 2560 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข)
แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค ::
   
   เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส และการประชุมให้ความรู้ต่างๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้โมเดล "STRONG" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
เอกสารการประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบในการปฏิบัติงาน ให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใส
    1. ระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่
    2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    3. ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) ข หรือวิธีตกลงราคา (เดิม)
    4. ซักซ้อม พร้อมเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณ
    5. ถาม-ตอบ รับฟังปัญหาและการแก้ไข ในการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
สรุปบทเรียนกระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2560 (9 สิงหาคม 2560)
รายงานการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560 และแบบฟอร์ม
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุมการดำเนินงานด้านความสำเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (รอบ 6 เดือนหลัง) ครั้งที่ 1/2559 และแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา
   
   กฏหมาย ระเบียบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :: จรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค
สรุปสาระสำคัญกฎหมายในการดำเนินงาน รัฐธรรมนูญ / ข้อกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ / กฎหมายที่กรมควบคุมโรคดูแล กฎหมาย ระเบียบ / หลักเกณฑ์หรือการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน <<Link>>
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกฏหมายในการปฏิบัติราชการของบุคลากร <<Link>>
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ก.พ.2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 23 ส.ค.2560)
VDO การบรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 <<ตอนที่ 1 (หมวด 1-6)>> <<ตอนที่ 2 (หมวด 7-15)>>
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
สรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ช่วยอย่างไรในการป้องกันการทุจริต (นางสาวอังคณา บริสุทธิ์)
   
   คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสในสำนักงาน (9 สิงหาคม 2560)  
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ของสคร.9 นครราชสีมา (ปรับปรุง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค :: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค (วันที่ 31 พ.ค.2562)
รายละเอียดตัวชี้วัดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แบบฟอร์มแผน และตัวอย่าง
คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร (สำนักงาน ก.พ.)
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมควบคุมโรค (สิงหาคม 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ.2559
   
   เปิดเผยงบทดลองรายเดือน
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน สคร.9 ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563  
           
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน สคร.9 ปีงบประมาณ 2562
เดือนตุลาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนมีนาคม 2562
เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562
เดือนกรกฏาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562
    งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน สคร.9 ปีงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561
เดือนเมษายน 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนมิถุนายน 2561
เดือนกรกฏาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนกันยายน 2561
    งบทดลองรายปี 2561 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน สคร.9 ปีงบประมาณ 2560
เดือนพฤศจิกายน 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนธันวาคม 2559 เดือนมีนาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560
เดือนมกราคม 2560 เดือนเมษายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560
เดือนสิงหาคม 2560
เดือนกันยายน 2560
งบทดลองรายปี 2560 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.1 ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562
เดือนตุลาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนมีนาคม 2562
เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562
เดือนกรกฏาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562
        งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือนศตม.9.1 ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561
เดือนมิถุนายน 2561
เดือนกรกฏาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561
 
 
งบทดลองรายปี 2561 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม.9.1 ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560
เดือนพฤศจิกายน 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนธันวาคม 2559 เดือนมีนาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560
เดือนมกราคม 2560 เดือนเมษายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560
เดือนสิงหาคม 2560
เดือนกันยายน 2560
งบทดลองรายปี 2560 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.3 สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562
        เดือนกันยายน 2562
        งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.4 ปากช่อง ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562
           
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.4 ปากช่อง ปีงบประมาณ 2562
      เดือนกันยายน 2562
        งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน, รายงานการเงินจากระบบบ GFMIS และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ศตม.9.4 ปากช่อง ปีงบประมาณ 2560 << Download >>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 และหลักฐานการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างของ ศตม.9.4 ปากช่อง << Download >>
สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ ศตม.9.1 << Download >>
   
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2554)
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2556)
รายงานสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. 2556)
จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ (กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ)
คู่มือการจัดทำจรรยาข้าราชการ และแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ. ปี 2551)
Link เว็บไซต์ :: กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค :: ชมรมจริยธรรม สคร.9 :: Facebook ชมรมจริยธรรม สคร.9 :: Facebook สคร.9
   ภาพกิจกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส
ประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9
ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 4/2559 (17 ส.ค.2559)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 3/2559 (3 พ.ค.2559)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2559 (25 ม.ค.2559)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2559 (24 พ.ย.2558)
   
สคร.9 นครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH
M: Mastery เป็นนายตัวเอง ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน
สคร.9 ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH
(23 ส.ค.2560)
การประกาศนโยบาย เจตนารมณ์การพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาพกิจกรรม
 
สคร.9 ประกาศ เจตนารมณ์เป็น
"องค์กรคุณธรรม" (25 ธ.ค.2561)
กล่าวคำปฏิญาณ “สำนักงานคุณธรรม” ปี 2561
(25 ธ.ค.2560) 
มอบประกาศนโยบาย ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(3 พ.ค.2559)
ผอ.สคร.9 นครราชสีมา ประกาศ เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรม
(1 ต.ค.2558)
 
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ และการเงิน ปี 2559
(30 ต.ค.2558)
การอบรมหลักสูตร
ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข
(27 พ.ย.2558)
พิธีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ถวายสัตย์ปฏิญาณแด่ในหลวง
(4 ธ.ค.2558)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ (23 ธ.ค.2558)
พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม "โยคะ ภาวนา"
(1-3 ก.พ.2559)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
จิตอาสาราชประชาสมาสัย จิตอาสาเพื่อพระราชา
(10 ก.พ.2559)
สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ปี 2559
(20-21 ก.พ.2559)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญฐิตธมฺโม
(29 เม.ย.2559)
ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ปี 2559 (10 ส.ค.2559)
งานปีใหม่สคร.9 สคร.คุณธรรม สร้างสุขภาพ (25 ธค.2560)
Valentine's Sharing มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ส่วนตัว ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา (14 ก.พ.2561)
ชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(16 ก.พ.2561)
   
       
  สื่อการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส
Download
Download
Download
 
      
 
 
   
สคร.9 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานคุณธรรม
ซื่อสัตย์ "ไม่โกงเงิน ไม่โกงของ ไม่โกงเวลาของทางราชการ
เสียสละ "อุทิศเวลา อุทิศกำลังกาย อุทิศกำลังปัญญา"
รับผิดชอบ "ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ทำ"
 
   
   
   
Download Download