การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สคร.9 นครราชสีมา
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 11 กันยายน 2566
 
 
  ขั้นตอนที่ 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคร. 9 นครราชสีมา
  ขั้นตอนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สคร.9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ขั้นตอนที่ 3
องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเทศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Agaist Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
บุคลากร สคร. 9 นครราชสีมา ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
  ขั้นตอนที่ 4
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
 
ขั้นตอนที่ 5
1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน
2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
  ขั้นตอนที่ 6
กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สคร.9 นครราชสีมา
 
   
  ขั้นตอนที่ 7
1. สำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน
   
  แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
สรุปแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมฯ
   
การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนโดยจัดทำเป็นเอกสาร จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ และมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ไฟล์นำเสนอ(PowerPoint)ปช.ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
Facebook VDO กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เวียนเทียน
Facebook VDO ฟังเทศน์ในวันฟังเทศในวันวิสาขบูชา
Tiktok ตอบปัญหาด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และระเบียบต่างๆ เป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเสริมสร้างความโปร่งใส
Youtube พัฒนาทักษะบุคลากร Mentoring Program
Facebook กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทอดผ้าป่าสร้างห้องน้ำวัดหนองปลิง
Youtube รายงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2566
รายงานสรุปผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู สคร.9 ปี 2566
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 สคร.9 ร่วมถวายสิ่งของและจตุปัจจัย กวนข้าวทิพย์ ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 สคร.9 มอบเงินพร้อมด้วยสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรู
       
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 บุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ ทอดวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ วัดนิโครธาราม (วัดโคกข่อย) ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (กฐินกรมควบคุมโรค)
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 สคร.9 ร่วมทอดกฐินสามัคคี และออกโรงทาน ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
       
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สคร.9 ร่วมทอดกฐินสามัคคี และออกโรงทาน ณ วัดหนองบัวศาลา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
.
 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สคร.9 ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ

 

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 สคร.9 ร่วมประชุมพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สคร.9 ลงนามถวายพระพร และสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราซสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 
 
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สคร.9 ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี บูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ และของขวัญของรางวัลสอยดาวพาโชค ประจำปี 2566

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สคร.9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 
 
 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 สคร.9 ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

 

วันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี และกิจกรรมพัฒนาพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 

วันที่ 5 เมษายน 2566 สคร.9 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ประจำปี 2566

 

วันที่ 12 เมษายน 2566 สคร.9 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ไหว้ศาล ตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี 2566

 
 
 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 สคร.9 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 สคร.9 ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องน้ำถวายวัดหนองปลิง ประจำปี 2566

 
 
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 สคร.9 จัดกิจกรรมเวียนเทียน ถวายสังฆทานพร้อมจตุปัจจัยเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สคร.9 ร่วมพิธีสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 
 
 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สคร.9 จัดกิจกรรมเวียนเทียน และถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สคร.9 รับเกียรติบัตรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2566

 
 
 
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566
   
 
   
 
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต
 
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคสิ่งของ
 

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สคร.9 ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราช บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สคร.9 บริจาคโลหิต "เราทำดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สคร.9 บริจาคสิ่งของให้สมาคมคนพิการ
วันที่ 12 มกราคม 2566 สคร.9 มอบของขวัญให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
     
 
   
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้รับรางวัล คนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 7 จากสมาคมสื่อสารมวลชน ณ ภัตตาคาร เสียวเสี้ยว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566
 
   
นายอภิรัตน์ โสกำปัง รองผู้อำนวยการ สคร.9 นครราชสีมา ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัล "ผู้อุทิศตนเพื่องานระบาดวิทยา"  ในงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 
   
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้
1. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
2. บุคคลต้นแบบ ประเภทข้าราชการ นางญาดา โตอุตชนม์ และประเภทลูกจ้างประจำ นางแสง คุมสุข
3. การนำนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สู่การปฏิบัติ (Organization Governance for Change)
4. การยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐที่โดดเด่น (ระบบราชการ 4.0)
 
 
 
   
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย (รางวัลชมเชย ประเภทกลุ่มข้าราชการ)
2. นางแสง คุมสุข พนักงานการเงินและบัญชี ส4 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์ (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทกลุ่มลูกจ้างประจำ พนักงานฯ ลูกจ้างชั่วคราว)
   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565)
( วิสัยทัศน์ “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” )
แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรณรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565 - 2570) (ฉบับปรับปรุง 2566)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
   
เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เว็บไซต์ กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค  ::  Facebook กลุ่มงานจริยธรรม กรมควบคุมโรค
เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9)  ::  Facebook สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
E-learning หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ" (ผ่านระบบ DDC Academy)
     - กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงิน งบประมาณ งานแผนและยุทธศาสตร์ งานด้านคุณธรรมจริยธรรม และบุคลากรที่สนใจ
     - วิธีการเข้าเรียน
     - โปรดประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
สรุปผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 - 2570)
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมควบคุมโรค
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร.9)
  เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
  ทางไปรษณีย์
 กล่องรับความคิดเห็น
          ที่... สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ถนนราชสีมา-โชคชัยต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  << ภาพแผนที่ >>   
                   
   
   โทรศัพท์ 044 212900   โทรสาร 044 218018
    เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
   Facebook fanpage สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
    ระบบรับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
 
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. นางญาดา โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
2. นางแสง คุมสุข พนักงานการเงินและบัญชี ส4 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์
  เผยแพร่ข้อมูลที่เว็บไซต์ สคร.9       เผยแพร่ข้อมูลที่ Facebook สคร.9
   
   
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สคร.9 ปี 2565
 
       
   
วันที่ 10 มกราคม 2565 ประชุมคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใส กรมควบคุมโรค (ITA)
 
 
       
   
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค ปี 2565 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2565 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข

       
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 สคร.9 รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
.
 
วันที่ 11 เมษายน 2565 สคร.9 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 2565
.

       
   
       
   
 
 

       
 
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต
 
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคสิ่งของ
   
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สคร,9 บริจาคสิ่งของบ้านเมตตา
วันที่ 5 มกราคม 2565 สคร.9 มอบสิ่งของ วันเด็ก รร.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
วันที่ 7 มกราคม 2565 สคร.9 มอบสิ่งของวันเด็ก รร.บ้านดอนขวาง
 
วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและบุคลากร
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1. ประเภทหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประเภทบุคลากร "บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ได้แก่
     - นางกัลยาณี จันธิมา (รางวัลชนะเลิศ)
     - นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ (รางวัลชมเชย)

.
 
 
   
       
บุคลากรดีเด่น บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สคร.9
<<
คลิ๊กดูรายละเอียด >>
     
       
 
 
Line จริยธรรม จิตอาสา สคร.9
 
   
   
ข้อมูลเก่า
สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน” (4 มี.ค.2564)
สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ODPC9 Zero Tolerance (5 ม.ค.2564)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 27 ต.ค.2563)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24 พ.ย. 2563)
แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สคร.9 ปี 2563 :: (แผนฯ ปี 2561) (แผนฯ ปี 2562)
ประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน "กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปี 2562 (ประกาศ 21 ม.ค.2562)
ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" (ประกาศ 21 ม.ค.2562)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ประกาศ 16 พ.ย.2560)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ประกาศ 7 พ.ค.2561)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค (วันที่ 31 พ.ค.2562)
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2560-2564 ผ่านระบบ VDO conference (วันที่ 8 พย.2561)
เอกสารประกอบโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15-21 พ.ย.2561)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายค่านิยมองค์กร MOPH (8 พ.ย.2560) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คำสั่งที่ 112-2561 สั่ง ณ วันที่ 26 พ.ย.2561)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2561(คำสั่งที่ 110/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ธ.ค.2560) :: (คำสั่งปี 2560)
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการลดใช้กระดาษ สคร.9 ปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมและรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมในการลดใช้พลังงาน
Link :: กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค :: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :: หลักสูตรคุณธรรมสำหรับข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ.) ::
ชื่อตัวชี้วัด Supporter ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกลุ่มงาน ปี 2561
แผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2558 - 2561
มาตรฐาน 5 ส. และแบบประเมินมาตรฐาน 5 ส. (5 ส. : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
สธ.ประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เน้นสร้างวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต (11 พฤษภาคม 2560 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข)
แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค ::
   
   เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส และการประชุมให้ความรู้ต่างๆ
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้โมเดล "STRONG" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562
เอกสารการประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบในการปฏิบัติงาน ให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใส
    1. ระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่
    2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    3. ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) ข หรือวิธีตกลงราคา (เดิม)
    4. ซักซ้อม พร้อมเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณ
    5. ถาม-ตอบ รับฟังปัญหาและการแก้ไข ในการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
สรุปบทเรียนกระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2560 (9 สิงหาคม 2560)
รายงานการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2560 และแบบฟอร์ม
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุมการดำเนินงานด้านความสำเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (รอบ 6 เดือนหลัง) ครั้งที่ 1/2559 และแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา
   
   กฏหมาย ระเบียบ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน :: จรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค
สรุปสาระสำคัญกฎหมายในการดำเนินงาน รัฐธรรมนูญ / ข้อกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ / กฎหมายที่กรมควบคุมโรคดูแล กฎหมาย ระเบียบ / หลักเกณฑ์หรือการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต / กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน <<Link>>
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกฏหมายในการปฏิบัติราชการของบุคลากร <<Link>>
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ก.พ.2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 23 ส.ค.2560)
VDO การบรรยายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 <<ตอนที่ 1 (หมวด 1-6)>> <<ตอนที่ 2 (หมวด 7-15)>>
สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
สรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กฎหมายพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ช่วยอย่างไรในการป้องกันการทุจริต (นางสาวอังคณา บริสุทธิ์)
   
   คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสในสำนักงาน (9 สิงหาคม 2560)  
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ของสคร.9 นครราชสีมา (ปรับปรุง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค :: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค (วันที่ 31 พ.ค.2562)
รายละเอียดตัวชี้วัดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แบบฟอร์มแผน และตัวอย่าง
คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร (สำนักงาน ก.พ.)
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมควบคุมโรค (สิงหาคม 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ.2559
   
   เปิดเผยงบทดลองรายเดือน
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน สคร.9 ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563
เดือนกรกฏาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563
    งบทดลองรายปี 2563 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน สคร.9 ปีงบประมาณ 2562
เดือนตุลาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนมีนาคม 2562
เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562
เดือนกรกฏาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562
    งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน สคร.9 ปีงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561
เดือนเมษายน 2561 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนมิถุนายน 2561
เดือนกรกฏาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนกันยายน 2561
    งบทดลองรายปี 2561 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน สคร.9 ปีงบประมาณ 2560
เดือนพฤศจิกายน 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนธันวาคม 2559 เดือนมีนาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560
เดือนมกราคม 2560 เดือนเมษายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560
เดือนสิงหาคม 2560
เดือนกันยายน 2560
งบทดลองรายปี 2560 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.1 ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563
เดือนกรกฏาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563
        งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.1 ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562
เดือนตุลาคม 2561 เดือนพฤศจิกายน 2561 เดือนธันวาคม 2561
เดือนมกราคม 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนมีนาคม 2562
เดือนเมษายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนมิถุนายน 2562
เดือนกรกฏาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกันยายน 2562
        งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือนศตม.9.1 ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561
เดือนตุลาคม 2560 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนมีนาคม 2561
เดือนมิถุนายน 2561
เดือนกรกฏาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561
 
 
งบทดลองรายปี 2561 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม.9.1 ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560
เดือนพฤศจิกายน 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
เดือนธันวาคม 2559 เดือนมีนาคม 2560 เดือนมิถุนายน 2560
เดือนมกราคม 2560 เดือนเมษายน 2560 เดือนกรกฎาคม 2560
เดือนสิงหาคม 2560
เดือนกันยายน 2560
งบทดลองรายปี 2560 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.3 สุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562
        เดือนกันยายน 2562
        งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.4 ปากช่อง ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนธันวาคม 2562
เดือนมกราคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนมีนาคม 2563
เดือนเมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563
เดือนกรกฏาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนกันยายน 2563
           
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน ศตม9.4 ปากช่อง ปีงบประมาณ 2562
      เดือนกันยายน 2562
        งบทดลองรายปี 2562 (งวด 1-16)
เปิดเผยงบทดลองรายเดือน, รายงานการเงินจากระบบบ GFMIS และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ศตม.9.4 ปากช่อง ปีงบประมาณ 2560 << Download >>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 และหลักฐานการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้างของ ศตม.9.4 ปากช่อง << Download >>
สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ ศตม.9.1 << Download >>
   
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2554)
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2556)
รายงานสถานภาพจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. 2556)
จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ (กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ)
คู่มือการจัดทำจรรยาข้าราชการ และแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ (สำนักงาน ก.พ. ปี 2551)
Link เว็บไซต์ :: กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค :: ชมรมจริยธรรม สคร.9 :: Facebook ชมรมจริยธรรม สคร.9 :: Facebook สคร.9
   ภาพกิจกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส
สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ODPC9 Zero Tolerance (5 ม.ค.2564)
ประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9
ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 4/2559 (17 ส.ค.2559)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 3/2559 (3 พ.ค.2559)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2559 (25 ม.ค.2559)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2559 (24 พ.ย.2558)
   
สคร.9 นครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH
M: Mastery เป็นนายตัวเอง ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน
สคร.9 ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH
การประกาศนโยบาย เจตนารมณ์ ด้านการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน" (4 มี.ค.2564)
สคร.9 ประกาศนโยบายองค์กรแห่งความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (4 มี.ค.2564)
     
ภาพกิจกรรม
สคร.9 ประกาศ เจตนารมณ์เป็น
"องค์กรคุณธรรม" (5 ม.ค.2564)
สคร.9 ประกาศ เจตนารมณ์เป็น
"องค์กรคุณธรรม" (25 ธ.ค.2561)
กล่าวคำปฏิญาณ “สำนักงานคุณธรรม” ปี 2561
(25 ธ.ค.2560) 
มอบประกาศนโยบาย ด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(3 พ.ค.2559)
ผอ.สคร.9 นครราชสีมา ประกาศ เจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรม
(1 ต.ค.2558)
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ และการเงิน ปี 2559
(30 ต.ค.2558)
การอบรมหลักสูตร
ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข
(27 พ.ย.2558)
พิธีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ถวายสัตย์ปฏิญาณแด่ในหลวง
(4 ธ.ค.2558)
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ (23 ธ.ค.2558)
พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม "โยคะ ภาวนา"
(1-3 ก.พ.2559)
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
จิตอาสาราชประชาสมาสัย จิตอาสาเพื่อพระราชา
(10 ก.พ.2559)
สัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ปี 2559
(20-21 ก.พ.2559)
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญฐิตธมฺโม
(29 เม.ย.2559)
ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ปี 2559 (10 ส.ค.2559)
งานปีใหม่สคร.9 สคร.คุณธรรม สร้างสุขภาพ (25 ธค.2560)
Valentine's Sharing มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ส่วนตัว ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา (14 ก.พ.2561)
ชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(16 ก.พ.2561)
   
       
  สื่อการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใส
Download
Download
Download
 
      
 
 
   
สคร.9 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานคุณธรรม
ซื่อสัตย์ "ไม่โกงเงิน ไม่โกงของ ไม่โกงเวลาของทางราชการ
เสียสละ "อุทิศเวลา อุทิศกำลังกาย อุทิศกำลังปัญญา"
รับผิดชอบ "ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ทำ"
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : page counter
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
   
 
   
   
   
Download Download