หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2556)
           
   

รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงฯ ภายใน 18 ต.ค. 56

   

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี 2556

   

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ

       
   

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุน United World Colleges ประจำปี 2556

       
   

รับสมัครจัดสรรทุนรัฐบาล ภายใน 15 มี.ค. 56 สามารถดาวน์เอกสารได้ที่ www.ocsc.go.th

       
   

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยสำหรับโรคติดเชื้อที่ถูกละเลย

       
   

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับการอุดหนุนทุนการศึกษาภายในประเทศสำหรับแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลอาชีวอนามัย

       
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมระยะสั้น การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา

       
   

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลฝึกอบรมต่างประเทศ ประจำปี 2555 - 2556

       
   

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2556

       
   

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เดือนมกราคม-มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ที.เค พาเลซ กรุงเทพ
จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์และเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการถ่ายทอดตัวชี้วัด
4. การบริหารความเสี่ยง
5. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
6. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
7. การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
8. การปฏิบัติงานการเงินการคลัง
9. การปฏิบัติงานพัสดุ
10. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
11. การจัดจ้างงานก่อสร้าง
12. เทคนิคการจดบันทึก และเขียนรายงานการประชุม

       
   

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" วันที่ 17-19 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

       
   

สำนักงานกพ. รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ไปศึกษา ในหลักสูตร Master in Public Administration หรือ Master in Public Policy
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2555
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนอื่นๆ

       
   

สมาคมส่งเสริมการวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรม ดังนี้
1. หลักสูตร การสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพขั้นสูง วันที่ 14-16 พ.ย.55
2.หลักสูตร เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 20-21 พ.ย.55
3.หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. วันที่ 22-23 พ.ย.55
4. หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความวิชาการ วันที่ 26-28 พ.ย.55
สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.rpa.or.th

       
   

สมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี วันที่ 15-16 พ.ย.55
ภายในวันที่ 30 ต.ค.55

       
   

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการ ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาใน
ต่างประเทศ) รับสมัครภายในวันที่ 27 พ.ย.55

       
   

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องทุน Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) Scholarship for 2013
Young Leader' Program (YLP) Student ไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Healthcare Administration
ณ Graduate School of Medicine,Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่เดือนต.ค.56 - เดือนก.ย.57
ส่งเอกสารภายใน 1 ต.ค.55

       
   

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม แจ้งเรื่อง แนะนำโครงการใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม www.dpromote.com

       
   

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา หลักสูตร 2 ปี

       
   

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2555 เสนอชื่อบุคคลและองค์กร ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555

       
   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552

       
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ ประจำปี 2555 จำนวน 2 โครงการ
ได้แก่
1. เทคนิคการสนทนากลุ่มสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข วันที่ 15-16 ต.ค.55
2. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขสุขภาพ รุ่น 2 วันที่ 17-21 ธ.ค.55

       
   

สำนักงาน กพ. จะดำเนินการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) รับสมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนฝึกอบรม

       
   

สวัสดิการ สำนักงานกพร. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารนวัตกรรมเชิงกลยุทธ วันที่ 26 มิ.ย.55

       
   

สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7
หัวข้อ "รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อแผ่นดิน" รับสมัครภายในวันที่ 31 พ.ค.55

       
   

สำนักงานก.พ.ร. แจ้งว่า จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการ เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
รุ่นที่ 6 วันที่ 18 เม.ย.-25 พ.ค.55

       
   

สำนักงานกพ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555
รับสมัครภายใน วันที่ 15 มิ.ย.55

       
   

สภาการพยาบาล จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-1 ก.ค.55

       
   

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่อง การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Public Mangement ระยะเวลา 1 ปี สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://oic.ddc.moph.go.th หัวข้อข่าวสมัครรับทุน

       
   

ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญร่วมงานสัมนาประจำปี หัวข้อ Organizational Challenges Towarn 2020 วันพุธที่ 6 มิ.ย.2555 รับสมัครภายใน วันที่ 31 พ.ค.2555

       
   

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับหนังสือจาก The National Research of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี ให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ปี 2555 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th

       
   

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่อง ทุนรัฐบาลอิสราเอล ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Psycho-Social Care and Support for Children and Adolescents Infected and/or Affected by HIV & AIDS ระหว่างวันที่ 21-พ.ค.-19 ส.ค.55 ส่งรายชื่อภายใน 14 พ.ค.55

       
   

10. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือนพฤษภาคม 55 จำนวน 9 หลักสูตร
1.หลักสูตร "การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน" รุ่นที่ 1
2.หลักสูตร "การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ" รุ่นที่ 16
3.หลักสูตร "เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 8
4.หลักสูตร "การพัฒนางาานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย" รุ่นที่ 7
5.หลักสูตร "งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน" รุ่นที่ 28
6.หลักสูตร "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน" รุ่นที่ 136
7.หลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร" รุ่นที่ 7
8.หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits" รุ่นที่ 9
9.หลักสูตร "การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์" รุ่นที่ 41

           
   

9. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนเมษายน 55 จำนวน 10 หลักสูตร
1.หลักสูตร "EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน" รุ่นที่ 7
2.หลักสูตร "ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาาน" รุ่นที่ 60
3.หลักสูตร "ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)" รุ่นที่ 7
4.หลักสูตร "การคิดเชิงรุก" รุ่นที่ 11
5.หลักสูตร "เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1
6.หลักสูตร "Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง" รุ่นที่ 46
7.หลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรมมืออาชีพ" รุ่นที่ 13
8.หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" รุ่นที่ 57
9.หลักสูตร "การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส" รุ่นที่ 114
10.หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 6

           
   

8. บริษัท แมนเนเจอเรียลเอ็กเซลเล้นซ์ จำกัด จัดโครงการอบรมและสัมมนาหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 4 หลักสูตร
1. หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง
2. หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในการขาย
3. หลักสูตรเคล็ดลับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
4. การสัมมนาเรื่อง "นำองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วยค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร"

           
   

7. กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องการจัดฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 4 วันที่ 21 พ.ค.55 - 20 ก.ค.55 (ภายใน 29 เม.ย.55)

           
   

6. มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดโครงการฝึกอบรม 3 หลักสูตร
1. หลักสูตร "การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคำกล่าว และการนำเสนอในที่ประชุม"
2. หลักสูตร "การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร"
3. หลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ"

           
   

5. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 55 จำนวน 7 หลักสูตร
1. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม" รุ่นที่ 30-31
2. หลักสูตร "มนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น" รุ่นที่ 1
3. หลักสูตร "การปฏิบัติงานพัสดุ" รุ่นที่ 5
4. หลักสูตร "การปฏิบัติงานการเงินการคลัง" รุ่นที่ 4
5. หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง" รุ่นที่ 3
6. หลักสูตร "การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ" รุ่นที่ 6-7
7. หลักสูตร "การเขียนโครงการและการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร" รุ่นที่ 1

           
   

4. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน เมษายน 2555 จำนวน 10 หลักสูตร
1. หลักสูตร "EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน" รุ่นที่ 7
2. หลักสูตร "ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างาาน" รุ่นที่ 60
3. หลักสูตร "ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)" รุ่นที่ 7
4. หลักสูตร "การคิดเชิงรุก" รุ่นที่ 11
5. หลักสูตร "เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 1
6. หลักสูตร "Effective Presentation : ศิลปะการนำเสนอเพื่อครองใจผู้ฟัง" รุ่นที่ 46
7. หลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรมมืออาชีพ" รุ่นที่ 13
8. หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" รุ่นที่ 57
9. หลักสูตร "การสร้างพลังและความสำเร็จของชีวิตด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส" รุ่นที่ 114
10. หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 6

           
   

3. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2555 จำนวน 9 หลักสูตร
1. หลักสูตร "การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน" รุ่นที่ 1
2. หลักสูตร "การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างคุณค่าในการบริการ" รุ่นที่ 16
3. หลักสูตร "เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 8
4. หลักสูตร "การพัฒนางาานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย" รุ่นที่ 7
5. หลักสูตร "งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน" รุ่นที่ 28
6. หลักสูตร "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน" รุ่นที่ 136
7. หลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM/LO ให้มีคุณค่าแก่องค์กร" รุ่นที่ 7
8. หลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits" รุ่นที่ 9
9. หลักสูตร "การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์" รุ่นที่ 41

           
   

2. กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องการประชุม 9th Annual Scientfic Meeting of the Stanley Ho Centre for Emerging Infectious Diseases (CEID) วันที่ 19 มิ.ย.55 ณ ฮ่องกง

           
   

1. กรมควบคุมโรค ได้รับแจ้งจากศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม Fundamentals of Clinical research & good Clinical Practice
วันที่ 18-20 มิ.ย.55 ที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ

           
   

สำนักพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Medical Reseaarch Data Analysis (AMrDA) ครั้งที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง วันที่ 20-24 ส.ค.55

           
   

สำนักพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Practical Points in Medical Research (PPMR) ครั้งที่ 1
" อ่าน Journal ได้ ทำวิจัยเป็น" วันที่ 11-13 มิ.ย.55

           
   

สำนักงานก.พ. แจ้งให้ส่วนราชการที่มีความประสงค์ขอรับทุนรัฐบาลพัฒนาข้าราชการในสังกัด สำหรับ 2 ประเภททุน ภายในวันที่ 20 เม.ย.55 ได้แก่
1. ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ
2. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

           
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง "นักสาธารณสุข : อดีต ปัจจุบัน สู่ อนาคต"

           
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ และร่วมงานสู่เหย้า "ราชพฤษ์สัมพันธ์ 2555"

           
   

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดสัมนาทางวิชาการเรื่อง "สารพันปัญหาการพัสดุ และระบบ e-GP ระยะที่ 2"

           
   

มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยและสำนักงาน ก.พ. จัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ
และผู้สนใจทั่วไป ประจำปี 2555 รวม 3 หลักสูตร
ดังนี้
3.1 หลักสูตร การเตรียมตัวเข้าร่ยวมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคำกล่าวและการนำเสนอในที่ประชุม
3.2 หลักสูตร การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศสำหรับผูบริหาร
3.3 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองและเป็นมที่ยอมรับ

           
   

สภาการพยาบาลโดยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูงแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง
"เส้นทางใหม่ของปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงในประเทศไทย"

           
   

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2555 ใน 2 ประเภททุน ดังนี้
1.1 ทุนรัฐบาลสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 10 ทุน
1.2 ทุนรัฐบาลสำหรับพัฒนาความเชี่ยวชาญ/ความรู้เฉพาะด้าน จำนวน 10 ทุน

           
   

สมาคมนักวิจัย มีกำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรอบปี 2555 ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.จำนวน 6 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย
2. หลักสูตร การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3. หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยขั้นสูงด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ AMOS
4. หลักสูตร สถิติเพื่อการวิเคราะห์และพยากรขั้นพื้นฐาน
5. หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
6. หลักสูตร การใช้โปรแกรม R กับงานวิจัย

           
   

สำนักงานพัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการอบรมจะได้เรียนรู้การเขียนโครงสร้างวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลพิ้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. Practical Points in Medical Research (PPMR) วันที่ 11-13 มิ.ย.55
2. Advanced Medical Research Data Analysis (AMrDA) วันที่ 20-25 ส.ค.55

           
   

ด้วยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555
จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
2.หลักสูตร มนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3.หลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุ
4.หลักสุตร การปฏิบัติงานการเงินการคลัง
5.หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง
6.หลักสูตร การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัตการ
7.หลักสูตร การเขียนโครงการและการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร

           
   

กรมควบคุมโรค ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาแพทย์เวชกรรมป้องกันและการบริการในชุมชน ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555

           
   

สำนักเสริมศึกษาและบริการ สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ณ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 หลักสูตร ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

           
   

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะเเพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"Data Analysis and Scientifie Writing Workshop ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555

           
   

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่อง การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2555
รับสมัครภายในวันที่ 23 มี.ค.55 รายละเอียด http://oic.ddc.moph.go.th

           
   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการประจำปีและมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555
เสนอชื่อเพื่อพิจารณาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-15 เม.ย.55

           
   

สำนักงานกพ.แจ้งเรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีสถานศึกษาตอบ รับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน 5 ทุน
และทุนพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กพ.-11 เม.ย.55 รายละเอียดหัวข้อการสอบเพื่อรับทุน www.ocsc.go.th

           
   

สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
วันที่ 28 มีนาคม 2555 สมัครวันที่ 20 มีนาคม 2555

           
   

สำนักงานกพ.ได้กำหนดจัดการพัฒนาข้าราชการด้วยการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ocsc.go.th หัวข้อ e-Learning

           
   

งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2555
จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่ 1 การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน รุ่นที่ 2
หลักสูตรที่ 2 Oral Reporting and Public Speaking
หลักสูตรที่ 3 การวางแผนกลยุทธเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รุ่นที่ 2
หลักสูตรที่ 4 สุดยอดการเป็นหัวหน้างาน รุ่นที่ 6
หลักสูตรที่ 5 นักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพ รุ่นที่ 4
หลักสูตรที่ 6 เคล็ดลับความสำเร็จด้วยการวิจัยตลาด รุ่นที่ 2
หลักสูตรที่ 7 ภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครูชาวต่างชาติ

       
   

องค์การสหสากลวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2555
สมัครวันที่ 13 ก.พ.-9 มี.ค.55 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ สอบเพื่อรับทุน

       
   

กรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต
สาขาพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 ระยะเวลาปีการศึกษา 2 ปี (พ.ศ.2555-2556) จำนวน 55 ทุน รับสมัครภายใน 30 มีค.55

       
   

สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ แจ้งรายละเอียดโครงการ Workshop on Public - sector Productivity วันที่ 2-6 ก.ค.55 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย รับสมัครภายในวันที่ 11 พ.ค.55

       
   

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ใช้ไทยเสมอ
(Always Thai Software) วันที่ 28 ก.พ.55 รับสมัครภายใน 20 ก.พ.55

       
   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข : การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข วันที่ 10-14 มีนาคม 55 รับสมัครภายใน 17ก.พ.55

       
   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กำหนดจัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 จำนวน 4 หลักสูตร คือ
หลักสูตรที่ 1 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม วันที่ 12-16 มี.ค.55
หลักสูตรที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 19-28 มี.ค.55
หลักสูตรที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วันที่ 23-27 เม.ย.55
หลักสูตรที่ 4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน รุ่นที่ 7 (2-6 เม.ย.55) รุ่นที่ 8 (8-16 ต.ค.55)

       
   

ศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1. หลักสูตร สุดยอดจิตวิทยาการบริการคน แบบ สามก๊ก ( ภาค 1+2 )
2. หลักสูตร บริหารงานอย่างไร ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน
3. หลักสูตร ฝึกให้เป็นนักเจราไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ชั้นสูง)
จัดระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2555

       
   

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ร่วมกับวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี จัดประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม
ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาตรบัณฑิต ประจำปี 2555 เรื่องบุคลากรสาธารณสุขไทย บริการด้วยหัวใจ
เทิดไท้องค์ราชินี วันที่ 25-27 เม.ย.55 ศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ส่งผลงานเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555
ภายในวันที่ 31 มี.ค.55

       
   

สถาบันพัฒนาผู้นำ จัดอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 108 วันที่ 25-26 ก.พ.55

       
   

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด เอช ไอ วี แบ่งเป็น 2 รุ่น
- รุ่นที่ 1 วันที่ 12-16 มี.ค.55 จำนวน 32 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 11-15 มิ.ย.55 จำนวน 32 คน
หลักสูตรที่ 2 การให้คำปรึกษากรณีเปิดเผยผลเลือดสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาเอดส์ วันที่ 23-25 พ.ค.55 จำนวน 32 คน
หลักสูตรที่ 3 การให้การปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี วันที่ 25-27 ก.ค.55

       
   

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
จำนวน 8 หลักสูตร
ได้แก่
หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ รุ่นที่ 4
หลักสูตรที่ 2 เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ รุ่น 33
หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 56
หลักสูตรที่ 4 การพัฒนาระบบความคิดและความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 40
หลักสูตรที่ 5 เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ รุ่นที่ 9
หลักสูตรที่ 6 การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิถาพและทันสมัย รุ่นที่ 7
หลักสูตรที่ 7 เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 6
หลักสูตรที่ 8 การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รุ่นที่ 3

       
   

สถาบันพระปกเกล้า แจ้งว่า จะจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
เปิดการศึกษา เดือนมีนาคม-กันยายน 55 เรียนทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2555

       
   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มีโครงการประชุมด้านวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2555
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2555

       
   

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
และ WHO/SEARO กำหนดจัดประชุม International Workshop on WHO Health Promoting Hospital ( WHO - HPH)
Workshop 2012 : Networking and collaboration for HPH Sustainability : Better Health Gain for Patients ,
Staff and Community ในระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2555

       
   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดเปิดขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555

       
   

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้งานโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
และเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2555 จำนวน 7 หลักสูตร
ได้แก่
หลักสูตรที่ 1 การติดตามและประเมินผลโครงการ: ปฏิบัติการพัฒนาปรับปรุงงาน รุ่นที่ 13
หลักสูตรที่ 2 การสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ สไตล์ Joomla รุ่นที่ 2
หลักสูตรที่ 3 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 10
หลักสูตรที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยและการประเมินโครงการ รุ่นที่ 3
หลักสูตรที่ 5 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการใช้งาน รุ่นที่ 1
หลักสูตรที่ 6 การออกแบบจัดสวน รุ่นที่ 19
หลักสูตรที่ 7 การตรวจสอบและจัดทำแผนที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รุ่นที่ 1

       
   

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง การพยาบาลและพดุงครรภ์ ประจำปี 2555 จำนวน 10 สาขา รับสมัครสอบ 1 ก.พ.-30 เม.ย.55 สอบข้อเขียน 23-24 มิ.ย.55

       
   

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อโปรโตซัว และการผลิตสไลด์ถาวรอย่างมืออาชีพ วันที่ 21-23 มี.ค.55 หมดเขตภายในวันที่ 15 ก.พ.55

       
   

ทุนบริติช ซิฟนิ่ง เปิดรับสมัคร ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 ม.ค.55

       
   

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดอบรมทางวิชาการ เรื่องโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32
วันที่ 13-24 ก.พ..55 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 ม.ค.55

       
   

ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตร "การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน"
รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 ก.ค.55, รุ่นที่2 วันที่ 25-26 ส.ค.55
หลักสูตร "การเขียนรายงานการประชุม"
รุ่นที่1 วันที่ 28-29 ก.ค. 55, รุ่นที่2 วันที่ 1-2 ก.ย.55

       
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพ
แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับพื้นฐาน" วันที่ 14-16 พ.ค.55
รุ่นที่ 2 หลักสูตร "การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับกลาง" วันที่ 28-30 พ.ค.55
รุ่นที่ 3 หลักสูตร "การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับสูง ขั้นที่1 " วันที่ 11-13 มิ.ย.55
รุ่นที่ 4 หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ" วันที่ 21-25 พ.ค.55

       
   

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 ก.พ.55
รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 มี.ค.55
รุ่นที่ 3 วันที่ 9-10 เม.ย.55
รุ่นที่ 4 วันที่ 31 เม.ย.-1 พ.ค.55

       
   

สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง สุขภาพปลอดภัย ร่วมใจดูแล
วันที่ 10-12 เม.ย.55 รับสมัครภายในวันที่ 15 ก.พ.55

       
   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สังกัดสถาบันพระบรมราชนก จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2555
วันที่ 23-27 เม.ย.55 รับสมัครภายในวันที่ 1 มี.ค.55

       
   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพระบรมราชนก จัดโครงการอบรมวิชาการสำหรับเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
หลักสูตร บทบาทของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมกับการทำงานเภสัชกรรมเชิงรุก ภายในวันที่ 10 ม.ค.55

       
   

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้งานโครงการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2555 เดือนม.ค.-ก.พ.55 จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร เทคนิคการประชาสัมพันธ์เพื่อเขียนผลงานตีพิมพ์ รุ่นที่ 1
2. หลักสูตร การสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) ด้วย Adobe Acrobat 9 Professional รุ่นที่ 12
3. หลักสูตร การออกแบบและสร้างเวปไซด์ รุ่นที่ 14
4. หลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1
5. หลักสูตร องค์กรสร้างสรรค์ด้วย Creative Mind รุ่นที่ 1
6. หลักสูตร อัญมณีศาสตร์ และเคื่องประดับ รุ่นที่ 32
7. หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น รุ่นที่ 3
8. หลักสูตร เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด ทำอย่างไร รุ่นที่ 7
9. หลักสูตร Gap Assessment กับเครื่องมือพัฒนา Non Classroom Training รุ่นที่ 1

       
   

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2555 จำนวน 6 หลักสูตร
ได้แก

1. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม" รุ่นที่ 27-29
2. หลักสูตร "การปฏิบัติงานพัสดุ" รุ่นที่ 3-4
3. หลักสูตร "การปฏิบัติงานการเงินการคลัง" รุ่นที่ 1-3
4. หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง" รุ่นที่ 2
5. หลักสูตร "การจัดทำแผนกลยุทธ์องกรค์และการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ" รุ่นที่ 4-5
6. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์

       
   

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์
จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้

1. การจัดทำฐานข้อมูล GIS ด้วยโปรแกรม Quantum GIS เบื้องต้น
2. การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ให้ทำงานเฉพาะทาง
3. การใช้งานภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. การพัฒฯและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web -based GIS) เบื้องต้น
5. ก้าวสู่นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติชั้ยเลิศด้วย PSPP
6. การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นด้วย EXCEL
7. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย EXCEL
8. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย EXCEL สำหรับโรงพยาบาล
จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคม 2555 - มิถุนายน 2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       
   

มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูตจัดโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

       
   

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 28 วันที่ 13-17 ก.พ.55
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ม.ค.55

       
   

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมสัมมนาโครงการการพัฒนาผู้นำและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อความสำเร็จในการบริหารทุนมนุษย์ หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR&OD) รุ่นที่ 2 ฝึกอบรม 108 ชม.
ระหว่างวันที่ 14 ม.ค.- 28 เม.ย.55 (อบรมทุกวันเสาร์)

       
   

กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเรื่องทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร IP Network Development and Management E-Goverment
Promotion วันที่ 21 มี.ค.-28 ก.ค.55
ณ JICA Okinawa ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 27 ธ.ค.54

       
   

สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และข้าราชการ จากหน่วยงานต่างๆของรัฐ
ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 4 หลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตร การเขียนเชิงปฏิบัติการ วันที่ 28 ม.ค.-31 มี.ค.55
2. หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 28 ม.ค.-24 มี.ค.55
3. หลักสูตร หลักสูตร TOEFL (iBT)
4. หลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบเข้ม
(หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 มกราคม 2555)

       
   

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อบริการวิชาการส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2555

       
   

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2555 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม
2. หลักสูตร การปฏิบัติงานพัสดุ
3. หลักสูตร การปฏิบัติงานการเงินการคลัง
4. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง
5. หลักสูตร การทำแผนกลยุทธองค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ
6. หลักสูตร เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์โครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และการติดตาม ประเมินผลโครงการ

       
   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคิดบวก คิดสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2555
วันที่ 22-23 ธ.ค.54 หมดเขตส่งรายชื่อวันที่ 9 ธ.ค.54

       
   

สำนักงานกพ.แจ้งการรับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) วันที่ 1-15 ธ.ค.54
มีทุน 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 5 ทุน
2. ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำนวน 37 ทุน
3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 43 ทุน

       
   

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปลผลคลื่นหัวใจ
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 2 ก.พ.55

       
   

กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้สถาบันพระบรมราชชนก โดยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ดำเนินการอบรมดังนี้
1. หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 26
2. หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 22
3. การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
ภายในวันวันที่ 15 ธันวาคม 2554

       
   

สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งเรื่องการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานภายนอก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 8 หลักสูตร ภายในวันที่ 30 พ.ย.54
(http://person.ddc.moph.go.th/ คลิ๊กเลือก ฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

       
   

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน วันที่ 1-2 ธันวาคม 2554
จำนวน 2 คน ภายในวันที่ 18 พ.ย.54

       
   

กรมควบคุมโรค สรรหาผู้สมัครรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ประจำปี 2555 งวดที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน) หลักสูตรละ 1 ราย จำนวน 13 หลักสูตร ภายในวันที่ 29 พ.ย.54

       
   

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1. การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยสุขภาพ รุ่น 10 วันที่ 11-13 ม.ค.55
2. รูปแบบการวิจัยสุขภาพการใช้สถิติขั้นสูง รุ่น 11 วันที่ 16-20 ม.ค.55

       
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ
จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับพื้นฐานสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข วันที่ 16-18 พ.ย.54
2. การวิจัยเชิงคุณภาพในงานด้านสุขภาพ วันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.54
3. การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับกลางสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข วันที่ 21-23 ธ.ค.54
4. การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระดับสูง ขั้นที่ 1 สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข วันที่ 18-20 ม.ค.55

       
   

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดอบรมหลักสูตร ดังนี้
1. เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม วันที่ 23-25 พ.ย.54
2. การเขียนโครงการวิจัย บทความวิชาการ บทคัดย่อ วันที่ 28-29 พ.ย.54
3. นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค.54
4. การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 7-9 ธ.ค.54
5. เทคนิคการวิจัยประเมินโครงการ วันที่ 14-16 ธ.ค.54
6. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 20-21 ธ.ค.54
7. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดิน วันที่ 22-23 ธ.ค.54

       
   

กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ได้แจ้งเรื่อง การสรรหาผู้แทนกรมควบคุมโรคในการเข้าร่วมประชุมองค์การอนามัยโลก
สมัยที่ 65 (65th World Health Assembly) ประจำปี 2555 พิจารณารายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
หน่วยงานละ 1 คน ส่งรายชื่อภายในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554

       
   

สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาคเอกชน จำนวน 12 ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายน 2554 – ตุลาคม 2555

       
   

คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม
1. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์กร (HR & OS) รุ่นที่ 2 วันที่ 4 พ.ย.54 - 17 มี.ค.55
อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
2. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์กร (HR & OD) รุ่นที่ 2 วันที่ 14 ม.ค.55 - 28 เม.ย.55
อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

       
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.54

       
   

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน วันที่ 1-2 ธ.ค.54

       
   

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ วันที่ 11 ต.ค.54
สมัครภายในวันที่ 3 ต.ค.54

       
   

สำนักงาน ก.พ. แจ้งว่า จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาในหลักสูตร
Master in Pubblic Administration และ Master in Public Policy ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปี 2555 จำนวน 1 ทุน
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 กันยายน 2554

       
   

สำนักงาน ก.พ. แจ้งว่า จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล 2555 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)
เปิดรับสมัคร วันที่ 13-27 ก.ย.54 ได้แก่

1. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน
2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     2.1 ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
     2.2 ทุนไทยพัฒน์ จำนวน 16 ทุน
     2.3 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 ทุน
     2.4 ทุน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ทุน

       
   

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. หลักสูตรการควบคุมบำรุงรักษาระบบน้ำปะปา เครื่องกรองน้ำ การเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
    เบื้องต้น วันที่ 9-11 พ.ย.54 จำนวน 60 คน
2. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผู้ช่วยฝ่ายเภสัชกรรม วันที่ 9-11 พ.ย.54 จำนวน 200 คน

       
   

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเรื่องรับผู้สมัคร ASEAN Health Policy Fellowship เพื่อไปศึกษาดูงานเรียนรู้ ฯ
ณ กระทรวงสาธารณสุขประเทศสิงคโปร์ จำนวน 5 สาขาภายในวันที่ 31 ต.ค.54 ได้แก่

1. Quality improvement ระยะเวลา 8 สัปดาห์
2. Bio-safety and bio-security ระยะเวลา 8 สัปดาห์
3. Regulation and licensing ระยะเวลา 8 สัปดาห์
4. Communicable Diseases ระยะเวลา 3-4 สัปดาห์
5. Health Promotion ระยะเวลา 4 สัปดาห์

       
   

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ประจำเดือนกันยายน 2554 จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ รุ่นที่ 5
2. หลักสูตร การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 27
3. หลักสูตร กลยุทธการสร้างความประทับใจและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนจาก CRM ต่อยอดด้วย CEM และ CSR รุ่นที่ 5
4. หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ประชุม รุ่นที่ 54
5. หลักสูตร การพัฒนางานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่3
6. หลักสูตร การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 39
7. หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17
8. หลักสูตร EQ-AQ เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน รุ่นที่ 24
9. หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะกรอบอัตรากำลังเพื่อการวางแผนกำลังที่มีประสิทธิผล รุ่นที่ 2
10. หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ รุ่นที่ 7
11. หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรมมืออาชีพ รุ่นที่ 12
12. หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 20

       
   

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งเรื่องแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการนำเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุมและหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

       
   

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร เพื่อประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555 ภายในวันที่ 5 ก.ย.54

       
   

ภาคเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยชุมชน
ครั้งที่ 29 วันที่ 7-11 พ.ย.54 หมดเขตรับสมัคร 31 ต.ค.54

       
   

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ปี 2554 วันที่ 14-16 ธ.ค.54

       
   

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแจ้งเรื่อง กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศญี่ปุ่น เสนอให้ทุน Japanese Government สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย มีกำหนด 1 ปี
ตั้งแต่เดือน ต.ค.54 - ก.ย.56 รับสมัครภายในวันที่ 28 กย.54

       
   

สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักและการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ ปี 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี" วันที่ 14-16 ก.ย.54
ภายในวันที่ 4 ก.ย.54

       
   

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 11 วันที่ 30 ก.ย.54

       
   

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิจัยชุมชน" ครั้งที่ 29 วันที่ 7-11 พ.ย.54 หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ต.ค.54

       
   

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดรับนักวิชาการรุ่นใหม่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 20 ส.ค.54

       
   

สมาคมนักวิจัย จัดฝึกอบรมปฏิบัติการ ในรอบปี 2554 (ก.ย.-ต.ค.54) จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร เทคนิคการวิจัยธุรกิจและการตลาด 5-7 ก.ย.54
2. หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย 15-16 ก.ย.54
3. หลักสูตร สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการพยากรณ์ชั้นสูง 3-7 ต.ค.54
4. หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติชั้นสูงด้วยโปรแกรม LISREL 26-28 ต.ค.54

       
   

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งกำหนดจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา วว. และหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน
จำนวน 8 หลักสูตร ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554

       
   

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 11
เรื่อง "Crisis in Public Health: Challenges & Solution" วันที่ 30 ก.ย.54

       
   

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียอย่างมืออาชีพ" ปีที่ 9
วันที่ 8-9 กันยายน 2554 รับสมัครภายในวันที่ 15 ส.ค.54

       
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "ปรับ 360 องศา สู่การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่" วันที่ 3-5 ส.ค.54

       
   

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดอบรมหลักสูตร ดังนี้
1. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 2-3 ส.ค.54
2. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ วันที่ 8-10 ส.ค.54
3. เทคนิคการวิจัยประเมินโครงการ วันที่ 15-17 ส.ค.54
4. กระบวนการวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ วันที่ 24-26 ส.ค.54

       
   

สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้งานโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2554 จำนวน 7 หลักสูตรได้แก่

หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาทีมงานและความคิดสร้างสรรค์ รุ่น 2
หลักสูตรที่ 2 อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ รุ่นที่ 31
หลักสูตรที่ 3 นพลักษณ์ และ Neuro Linguistic Program เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 3
หลักสูตรที่ 4 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 8
หลักสูตรที่ 5 การพัฒนาสู่นักบริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 6
หลักสูตรที่ 6 เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด ทำอย่างไร รุ่นที่ 6
หลักสูตรที่ 7 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 17

       
   

งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรประจำปี 2554 เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐฯ
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

       
   

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเรื่องรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง และผู้ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

       
   

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จะจัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2554
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 รุ่น
     - รุ่นที่ 5 วันที่ 1-5 ส.ค.54
     - รุ่นที่ 6 วันที่ 10-21 ต.ค.54
2. การติดตามประเมินผลโครงการ วันที่ 10-21 ต.ค.54

   

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสปสช. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัยและระบบสุขภาพในประเทศไทย
กำหนดรับสมัคร 2 รอบ รอบที่ 3 (ภายในวันที่ 15 ส.ค.54) รอบที่ 4 (ภายในวันที่ 15 พ.ย.54)

    สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรหลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.54
(สถาบันจะปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน 90 คน)
    สมาคมนักวิจัย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรอบปี 2554 (ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค.54) จำนวน 2 หลักสูตรดังนี้
หลักสูตรที่1 สถิติเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน (วันที่ 25-29 ก.ค.54)
หลักสูตรที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยขั้นสูงด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (วันที่ 17-19 ส.ค.54)
   

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาจำนวน 2 หลักสูตร
(รับสมัครภายในวันที่ 20 มิ.ย.2554)

1. หลักสูตรนักบริหารงานพัสดุมืออาชีพ
2. หลักสูตรนักบริหารงาน กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายภาครัฐมืออาชีพ

   

กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2554
จำนวน 5 ทุน (รับสมัครภายในวันที่ 25 พ.ค.54)
ได้แก่
1. สาขาวิชา Social Gerontology
2. สาขาวิชา Applied Positive Psychology
3. สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสุขภาพ (Epidemiology of Health)
4. สาขาวิชา International Mental Health
5. สาขาวิชา Family Therapy

   

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ประจำเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2554 จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
หลักสูตรที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติ
หลักสูตรที่ 3 การปฏิบัติงานพัสดุ
หลักสูตรที่ 4 การบริหารความเสี่ยง
หลักสูตรที่ 5 เลขานุการมืออาชีพ

    สำนักงานพัฒนางานวิจัย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง (AMrDA)
ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2554
    สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ รูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554 รับสมัครภายในวันที่ 15 กรกรฎาคม 2554
    สำนักจัดการความรู้ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2554 รับสมัคร
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
    สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สรรหาผู้รับสมัครรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ประจำปี 2554 (กรกฏาคม-
ธันวาคม) รับสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
     
    สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2554 รวม 43 หลักสูตร
    ปฏิทินการจัดโครงการอบรมในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554
        จ.นครราชสีมา 15-26 สิงหาคม 2554
        ลิงค์เว็บไซต์ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน
        การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและการคัดกรองสุขภาพทางอาชีวอนามัย (25-27 พ.ค.2554)
        ลิงค์เว็บไซต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    โครงการอบรม "การทำผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง" (16-18 ก.พ.2554)
    โครงการอบรม "การเขียนโครงการคุณภาพ" (23-25 มี.ค.2554)
    โครงการอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย" (27-29 เม.ย.2554)
    โครงการอบรม "การประเมินผลโครงการ" (25-27 พ.ค.2554)
           
    หลักสูตรทั่วไป
    การฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร "Programme Management of Prevention of Mother to Child HIV Transmission"
(9-18 มีนาคม 2554)
    โครงการ "พัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้ สติปัฏฐาน 4 (วิปัสสนากรรมฐานขั้นสูง)" (รุ่นที่ 1: 24 ก.พ.-3 มี.ค.2554
รุ่นที่ 2: 4-11 มี.ค.2554)
    โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (1 ต.ค.2553-สิ้นปีงบประมาณ 25554)
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์" (23-25 ก.พ.2554)
    อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม STATA 10.1" (25-28 มี.ค.2554) และ "การวิเคราะห์ระยะ
ปลอดเหตุการณ์" (27-29 เม.ย.2554)
    โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (22-24 มี.ค.2554)
    ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย จัดฝึกอบรม
        หลักสูตร 1: แนวทางการวิจัยให้ได้คุณภาพ (2-4 ก.พ.2554)
        หลักสูตร 2: การออกแบบแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (9-11 มี.ค.2554)
        หลักสูตร 3: การวิจัยเชิงคุณภาพ (16-18 มี.ค.2554)
        หลักสูตร 4: เทคนิคการวิจัยประเมินโครงการ (21-23 มี.ค.2554)
        หลักสูตร 5: เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แบบผสม (24-25 มี.ค.2554)
        หลักสูตร 6: นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ (28 มี.ค.-1 เม.ย.2554)
        หลักสูตร 7: เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย 5 บท (29-31 มี.ค.2554)
        การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและการคัดกรองสุขภาพทางอาชีวอนามัย (25-27 พ.ค.2554)
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบาดวิทยาประยุกต์" ครั้งที่ 27 (7-11 ก.พ.2554)
    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดอบรม
        หลักสูตร : เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม (รุ่นที่ 18: 22-23 ม.ค.2554
รุ่นที่ 19: 29-30 ม.ค.2554 รุ่นที่ 20: 18-19 ก.พ.2554)
        หลักสูตร : การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ (รุ่นที่ 1: 5-6 ก.พ.2554)
        หลักสูตร : เลขานุการยุคใหม่ (รุ่นที่ 1: 11-12 ก.พ.2554)
    สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
ประจำปี 2554 ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.2554 จำนวน 9 หลักสูตร
    กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับ
บุคลากรภาครัฐและเอกชน เดือน ก.พ.2554
        เดือนมกราคม 2554 จำนวน 10 หลักสูตร
        เดือนกุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 12 หลักสูตร
    ทุนหลักสูตร International Training Course on Malaria Prevention and Control of Africa (7 ก.พ.-4 มี.ค.2554)
           
           
web site tracking stats
(เริ่ม 1 ก.พ.2554)
           
 
   
   
   
Homepage