กลับหน้าแรก KM
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
 

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
การจัดการความรู้ กลุ่มพัฒนาองค์กร
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อนด้วยระบบฐานข้อมูลแบบ UCHA
(27 พ.ย.52 ณ สคร.5)
 
         
 
การจัดการความรู้ กลุ่มพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2555
 
 
CoPs IT การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
และระบบความปลอดภัย (14 ก.พ.2555)

 
   
การใช้งานโปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Online สคร.5

 
     
 
การจัดการความรู้ กลุ่มพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2554
 
    ระบบการจัดการความรู้ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
 
     
 
การจัดการความรู้ งานสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553 (เดิม)
 
    คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลโรค (UCHA)
 
    คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน (UCHA) 27 พ.ย.52
 
    ภาพการจัดการความรู้ในเครือข่ายฐานข้อมูลโรคเรื้อน (27 พ.ย.2552)
 
    ถอดบทเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน พื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14
 
         
 
การจัดการความรู้ งานสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2552 (เดิม)
 
    สรุปผลการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน
แบบออนไลน์ UCHA

 
    ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายฐานข้อมูลโรคเรื้อน (29 มิ.ย.2552)
 
    ภาพการประชุมระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน UCHA (21 พ.ย.2551)
 
    ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และระบบข้อมูล ครั้งที่ 1/2552 (20 ต.ค.2551)

 
     
 
KM ปี 51 การส่งเสริมการใช้สารสนเทศ (เดิม)
 
    ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสารสนเทศศูนย์วิชาการ
ครั้งที่ 1/2551 (27 พ.ย.2550)

 
    ภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสารสนเทศศูนย์วิชาการ
ครั้งที่ 3/2551 (27 พ.ค.2551)

 
    ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน Blog: IT Talk
 
    องค์ความรู้ด้าน IT ใน Blog: IT Tips
 
    ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การส่งเสริมการใช้สารสนเทศ"
เครือข่ายสารสนเทศศูนย์วิชาการเขตสาธารณสุขที่ 13

 
 
เทคนิคการถ่ายภาพ (4 เม.ย.50)
 
   

เทคนิคการถ่ายภาพ (ไฟล์บรรยาย อ.สมจิตร)

 
   

เทคนิคการถ่ายภาพ (Mapping)

 
    ถอดบทเรียน (AAR)
 
    ภาพกิจกรรม CoP IT เทคนิคการถ่ายภาพ
 
 
การตกแต่งภาพและตัดต่อมัลติมีเดีย (19-20 มิ.ย.50)
 
    เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Photoshop
 
    เทคนิคการบันทึกเสียงด้วย Nero Wave Editor
 
    เทคนิคการตัดต่อมัลติมีเดียด้วย Windows Movie Maker
 
    การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Mapping)
 
    Anti Virus (Mapping)
 
    ภาพกิจกรรม CoP IT การตกแต่งภาพและตัดต่อมัลติมีเดีย
 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ปี 50)
 
    การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
และการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550

 
 
การพัฒนาเว็บไซต์ (ปีงบประมาณ 2549)
 
    Internet & Web site
 
    เทคนิคการพัฒนาเว็บ
 
    สรุปผลการดำเนินงาน COP IT
 
    ภาพกิจกรรม CoP IT การพัฒนาเว็บไซต์
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ ปี 49
 
    การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (ปีงบประมาณ 2549)
 
         
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog กลุ่ม สว.