กลับหน้าแรก KM
........................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
Blog Blog Blog Blog
 
.....................................................
กระดานข่าวงานโรคเรื้อน ......................................................
.......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
เรื่องเล่า ชาวระบาด ......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
.......................................................

ข้อมูลเก่า...

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

บันทึกการเดินทางกลุ่มโรคไม่ติดต่อ Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
การจัดการความรู้ กลุ่มชันสูตร
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
 
 
         
 
บันทึกความรู้ กลุ่มชันสูตรปี 2553
 
    สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ "การประเมินและพัฒนารูปแบบ การประกันคุณภาพการตรวจสไลด์หาเชื้อ AFP ด้ายกล้องจุลทรรศน์"
 
    รูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการตรวจสไลด์หาเชื้อ AFP ด้ายกล้องจุลทรรศน์ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
 
 
บันทึกความรู้ กลุ่มชันสูตรปี 2552
 
    สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ "การพัฒนางานเฝ้าระวังเชื้อวัณโรค
ดื้อยาของโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14"

 
 
บันทึกความรู้ กลุ่มชันสูตรปี 2551
 
    ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ "การพัฒนางานการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค (TB Culture)"
 
    เอกสารบรรยาย "การพัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค"
 
    เอกสาร "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค (TB Culture)"
 
    เอกสาร "การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อวัณโรค (Ogawa media)"
 
 
บันทึกความรู้ กลุ่มชันสูตรปี 2550
 
    สรุปบทเรียนการบริหารจัดการความรู้ (KM) กลุ่มชันสูตรโรคและวิจัย
 
    ขั้นตอนการนิเทศงาน
 
    สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทย
 
    WHO เคลื่อนไหวสกัดวัณโรคดื้อยา
 
         
     
     
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog click.. click..