กลับหน้าแรก KM
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
 

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
การจัดการความรู้ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
 
         
 
บันทึกความรู้ กลุ่มแผนงานและประเมินผล ปีงบประมาณ 2554
 
    สรุปบทเรียนการประเมินเชิงคุณภาพ
 
     
 
บันทึกความรู้ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2553 (เดิม)
 
    บทเรียนหมู่บ้านสุขภาพดี ด้วยวิถีชุมชน
กรณีบ้านโคกเพชร หมู่ 4 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
    รายงานผลการดำเนินงาน โครงการถอดบทเรียน
หมู่บ้านสุขภาพดี ด้วยวิถีชุมชน

ณ หมู่บ้านโคกเพชร หมู่ 4 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์
 
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน และหาความต้องการในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโครงการ ในระบบบริหารงบประมาณ (Estimates)

โดย ศิริวรรณ อุทธา กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สคร.5
16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5

 
    ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
 
    ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
 
    ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์
 
    ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
 
     
 
บันทึกความรู้ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2552 (เดิม)
 
    กระบวนการเรียนรู้ ในตลาดนัดความรู้ สคร.5 ปี 2552"
วิทยากร อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์
สรุป โดย อ.นวลทิพย์ ชูศรีโฉม
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
ตลาดนัดความรู้ สคร.5 ปี 2552
1-2 กันยายน 2552 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา

.
 
    ถอดบทเรียน "โครงการตลาดนัดความรู้ สคร.5 ปี 2552"  
     
 
บันทึกความรู้ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2551 (เดิม)
 
    ถอดบทเรียนจากงานจริง "การประเมินผลโครงการบูรณาการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา"

โดย ไพโรจน์ พรหมพันใจ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สคร.5
 
    บทเรียนหลังการประชุมประเมินผลรอบ 6 เดือนของ สคร. 5 ปี 2551
โดย อินท์ฉัตร สุขเกษม กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สคร.5
 
    สรุปบทเรียนการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการในแผนปฏิบัติการ 2551 สคร.5

โดย จันทกานต์ วลัยเสถียร กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สคร.5
 
    สรุปบทเรียนการจัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติการ ปี 2551 สคร.5
โดย นางสาว ศิริวรรณ อุทธา กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สคร.5
 
 
 
บันทึกความรู้ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2550 (เดิม)
 
    K Asset "Coaching"
ถอดบทเรียนจากการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ปี 2550

 
    "การคิดเชิงวิเคราะห์"

 
         
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog click.. กลุ่ม สว.