บันทึกการจัดการความรู้
บันทึก 2 ปีที่กรมควบคุมโรค
นายแพทย์โสภณ
เมฆธน
 

ชุดเรื่องเล่าผู้บริหาร กรมควบคุมโรค
ฉบับที่ 3
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานความสำเร็จรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2558
(เดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)
 

ชุดเรื่องเล่าผู้บริหาร กรมควบคุมโรค
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานความสำเร็จ รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2557 (เดือนเมษายน - กันยายน 2557)
 
คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ
ปี 2559
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
Blog Blog คลิ๊ก..Health Science Journals คลิ๊ก ตลาดนัดความรู้ คลังความรู้ Health Science Journals Blog Blog
Blog Blog Blog Blog บันทึกการเดินทางกลุ่มโรคไม่ติดต่อ Board ลูกค้าสัมพันธ์
Clip ความรู้
 
 
 
 
 
 
 
 
รณรงค์แก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ
แผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ สคร.5
 
 
 
"KM ในบทบาท NHA"
งาน "ตลาดนัดความรู้ สคร.5"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา

โดย
ดร.ภก.ประชาสรรค์ แสนภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
"การตกแต่งภาพเบื้องต้น และทำโปสเตอร์ผลงาน"
ในชม
รม IT สคร.5
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 3 นครราชสีมา
โดยวิทยากร
อ.มโนไท วงษาหล้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 
ผอ.สคร.5 บรรยายด้วยภาษาอังกฤษ ในการประชุมผู้บริหาร สคร.5
วันที่ 24 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 3 นครราชสีมา
 
 
 
 

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
การจัดการความรู้ สคร.9 นครราชสีมา (Update 23 ก.ย.2563)
ตลาดนัดความรู้ สคร.9 ปี 2563
(10 ส.ค.2563)

นำเสนอผลงานนวัตกรรมปี 2562 ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม ดูภาพกิจกรรม >>
ปีงบประมาณ 2563  
  ข้อคิดจากรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ก่อนเกษียณอายุราชการ ปี 2563  
    นางกาญจนา ยังขาว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
    นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
 
มัลติมีเดียผู้เกษียณอายุราชการ สคร.9 ปี 2563 (4 ก.ย.2563)

 
 
       
  คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน สคร.9 (Update 19 ส.ค.2562)  
  ผลการพัฒนานวัตกรรม เรื่อง โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อในผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์ / Poster (19 ก.ย.2562)  
    สรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนารูปแบบโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรค และคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย  
    โปรแกรมฐานข้อมูลเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
    คู่มือการใช้งานฯ Version 1 (มกราคม 2561)  
       
ปีงบประมาณ 2562  
  คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลักของกรมควบคุมโรค (กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน)  
  คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์วิชาการ สคร.9 (82 MB.) / Link  
  เอกสารและคู่มือ การดำเนินงานควบคุมโรคภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคแนะนำ ผ่านการพิจารณารับรอง (พร้อมใช้ทันสถานการณ์)  
  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  
 
มัลติมีเดียผู้เกษียณอายุราชการ สคร.9 ปี 2562
(13 ส.ค.2562)

 
 
     
ปีงบประมาณ 2561  
  สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ปี 2561  
    1. ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สคร.9 นครราชสีมา (กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ฯ)  
         - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) สคร.9  
    2. การพัฒนาคุณภาพการรายงานตัวชี้วัดคำรับรองฯ สคร.9 (กลุ่มพัฒนาองค์กร)  
         - เครื่องมือตรวจประเมินคุณภาพการรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ สคร.9 ในระบบ Estimates SM  
         - คู่มือการรายงาน Self- Assessment Report (SAR) อย่างมีคุณภาพ  
    3. การดำเนินงานอำเภอต้นแบบในการจัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดสุรินทร์ (ศตม.9.3 สุรินทร์)  
         - คู่มือการดำเนินงานอำเภอต้นแบบในการจัดการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย จังหวัดสุรินทร์  
    4. บทเรียนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในเขตสุขภาพที่ 9  
 
มัลติมีเดีย ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
(3 ส.ค.2561)

 
 
  ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียนผู้รู้ ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 (13-15 มิ.ย.2561)  
  ถอดบทเรียนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
       
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) (คำสั่งที่ 113/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560)  
  ตัวชี้วัด KM, ผลิตภัณฑ์ วิจัย R2R และแบบฟอร์ม สำหรับ Supporter ปี 2561  
  แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  
  คู่มือจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค  
     
ปีงบประมาณ 2560  
  1. สรุปบทเรียนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา  
    - คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) สคร.9 ปี 2560  
  2. สรุปบทเรียนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา  
     
  3. สรุปบทเรียนกระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน  
    - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสในสำนักงาน  
  4. สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง การให้วัคซีนใหม่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 9  
    - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีนเอชพีวี (สคร.9 ปี 2560)  
  5. สรุปบทเรียนการจัดบุคลากรเข้าตามกรอบโครงสร้าง ศตม.9.3 สุรินทร์  
 
ถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 สคร.9
 
  เอกสารการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สคร.9 (KM Team) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2559
(รายละเอียดตัวชี้วัดที่ถ่ายระดับ Supporter , คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ , รายงานผลการประชุมฯ, แบบฟอร์ม และตัวอย่าง KM)
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน <<Download>>
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 (คำสั่ง สคร.9 ที่ 101/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 (คำสั่ง สคร.9 ที่ 102/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สคร.9 (คำสั่ง สคร.9 ที่ 103/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9 (คำสั่ง สคร.9 ที่ 104/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559)
 
  ตัวชี้วัด PMQA, KM, IT สำหรับ Supporter (Update 21 มี.ค.2560)  
  คู่มือจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค  
       
ปีงบประมาณ 2559  
  สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ปี 2559 และคู่มือการปฏิบัติงาน
(ตัวชี้วัด KM 3 เรื่อง)

1. ถอดบทเรียนผู้รู้ เรื่อง การจัดการข้อมูลโรค (รง.506) และคู่มือการใช้โปรแกรม ZR506
2. ถอดบทเรียนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ เขตสุขภาพที่ 9 และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การเก็บกลับทำลายวัคซีน
3. ถอดบทเรียนเรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม/ฝึกอบรมของสคร.9 และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ
4. สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สคร.9 ปี 2559 (แบบฟอร์มที่ 4)
5. สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน (แบบฟอร์มที่ 5)

 
  สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สคร.9 นครราชสีมา ปี 2559
(11 กลุ่มงาน 13 เรื่อง)
1. การจัดการข้อมูลโรค (รง.506) (กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง)
2. ถอดบทเรียนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อการกวาดล้างโปลิโอ เขตสุขภาพที่ 9 (งานเภสัชกรรม)
3. ถอดบทเรียนการเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม/ฝึกอบรมของสคร.9 (กลุ่มบริหารทั่วไป)
4. ถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในกรณีภาวะฉุกเฉิน (กลุ่มปฎิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ฯ)
5. ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานผ่านระบบ ESM (กลุ่มแผนงานและประเมินผล)
6. สรุปบทเรียนตลาดนัดความรู้ สคร.9 ปี 2559 (กลุ่มพัฒนาองค์กร)
7. สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของ สคร.9 ปี 2559 (กลุ่มพัฒนาองค์กร)
8. กระบวนการก่อนการก่อสร้างอาคาร (ศตม.9.1 ชัยภูมิ)
9. การดำเนินการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อไข้มาลาเรียในเขตจังหวัดสุรินทร์ (ศตม.9.3 สุรินทร์)
10. ขั้นตอนการจัดทำผลการปฏิบัติราชการ (PMS) (ศตม.9.3 สุรินทร์)
11. ปัจจัยการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ (ศตม.9.4 ปากช่อง)
12. การผลิตภาพยนตร์สารคดี (กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ)
13. สรุปบทเรียนการดำเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตรกรเขตสุขภาพที่ 9 (งานโรคจากการประกอบอาชีพฯ)


 
  คู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9
(คำสั่ง สคร.9 ที่ 13/2558 สั่ง ณ วันที่ 23 พ.ย.2558)
 
  รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2559 (13 พ.ย.2558)  
  โครงสร้างความรู้ สคร.9 (Knowledge Structure) ปี 2559 (13 พ.ย.2558)  
  Mind Map โครงสร้างความรู้ สคร.9  
  โครงการแผนปฏิบัติการ KM และแผนการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน
(กลุ่มที่ MOU 9 กลุ่มงาน 10 เรื่อง)

1. โครงการจัดการความรู้ของสคร.9 นครราชสีมา ปี 2559 -กลุ่มพัฒนาองค์กร (Owner)
2. การจัดการข้อมูลโรค (รง.506) -กลุ่มระบาด (S หลัก)
3. การดำเนินงานปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนเพื่อกวาดล้างโปลิโอฯ -งานเภสัช (S หลัก)
4. การเบิกจ่ายเงินค่าจัดประชุม/ฝึกอบรมของสคร.9 -กลุ่มบริหารทั่วไป (S หลัก)
5. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในกรณีภาวะฉุกเฉิน -กลุ่มปฏิบัติการฯ (s สนับสนุน)
6. การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานผ่านระบบ ESM -กลุ่มแผนงานฯ (s สนับสนุน)
7. กระบวนการก่อนการก่อสร้างอาคาร -ศตม.9.1 (s สนับสนุน)
8. การดำเนินการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อไข้มาลาเรีย จ.สุรินทร์ -ศตม.9.3 (s สนับสนุน)
9. ขั้นตอนการจัดทำผลการปฏิบัติราชการ (PMS) -ศตม.9.3 (s สนับสนุน)
10. ปัจจัยการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ -ศตม.9.4 (s สนับสนุน)

 
  รายละเอียดตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน (KM) แบบฟอร์มการจัดการความรู้ และตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน (MOU_04 งานบูรณาการ)
- แบบฟอร์มที่ 1 แผนการจัดการความรู้ (KM)
- แบบฟอร์มที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน KM (6,9,12 เดือน)
- แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน (กรณีถอดบทเรียนจากตัวคน)
- แบบฟอร์มที่ 4 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน (กรณีถอดบทเรียนจากตัวคน)
- แบบฟอร์มที่ 5 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (กรณีถอดบทเรียนจากงาน)

 
  ตัวอย่าง :
- การถอดบทเรียน
- การเขียนบทความ
- การถอดบทเรียนจากตัวคน (ส่งต่อความรู้.. สู่คนรุ่นหลัง)

 
  รายละเอียดตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แบบฟอร์ม และตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน (MOU_04 งานบูรณาการ)

 
  Download เอกสารการบรรยายของวิทยากร ในงานตลาดนัดความรู้ สคร.9 (29 ธ.ค.2558)  
  สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 29 ธ.ค.2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
 
  ขั้นตอนการถอดความรู้จากผู้รู้ (Knowledge Worker)  
  ข้าราชการ สคร.9 ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี 2559 - 2563 และหัวข้อความรู้  
       
ปีงบประมาณ 2558  
  ถอดบทเรียนโครงการ ปี 2558
การถอดบทเรียนโครงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต้องการของหน่วยงาน หลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2558
 
 
ถอดบทเรียนผู้รู้ ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
เรื่องที่ 1: ปัจจัยการดำเนินงานด้านชันสูตรให้ประสบผลสำเร็จ
ผู้รู้: นายสุรนอง ใหญ่สูงเนิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
(ผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูง และใกล้เกษียณอายุราชการปี 2559) วันที่ 11 ก.พ.2558
เอกสาร:
- Mind Map

- เล่มชุดความรู้

- ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3)

- คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคและวิจัย

- คลิปวิดีโอ (YouTube)

 
 
 

ถอดบทเรียนผู้รู้ ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
เรื่องที่ 2: เทคนิคการจัดทำแผนเงินบำรุง
ผู้รู้: นางพัชรา สายอร่าม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
(ผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูง และใกล้เกษียณอายุราชการปี 2559) วันที่ 11 ก.พ.2558
เอกสาร:
- Mind Map

- เล่มชุดความรู้

- ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3)

- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุง

- คลิปวิดีโอ (YouTube)

 
 
  สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สคร.5 ปี 2558 (19 เรื่อง)  
  สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สคร.5 (แบบฟอร์ม 4)  
  สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน สคร.5 (แบบฟอร์ม 5)  
  แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่อง การจัดการความรู้ สคร.5 ปีงบประมาณ 2558  
  รายงานจำนวนข้อมูลในระบบคลังความรู้ ปี 2558 (ณ วันที่ 24 ส.ค.2558)  
 
“วีดีทัศน์ งานเกษียณอายุราชการ สคร.5 ปี2558”
(13 สิงหาคม 2558)
  - คลิ๊กชมวิดีทัศน์ (YouTube)

 
 
 
“การดำเนินงานศตม.ดีเด่น ของศตม.5.4 ปากช่อง”
(กรกฎาคม 2558)
  - คลิ๊กชมวิดีทัศน์ (YouTube)

 
 
 
“มหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ด้าน NCD เด็กจมน้ำ บุหรี่ Alcohol และอุบัติเหตุ”
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสาร:
1. การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling)

2. "โครงการเด็กประทาย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ" ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำประทาย (ระดับทองเขต 9 และ ระดับเงินประเทศ)
3. พิธีมอบรางวัล Primary Award
4. ลำดับการนำเสนอผลงาน

5. คลิปวิดีโอการบรรยายของวิทยากร (YouTube)
6. ภาพกิจกรรม

 
 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)  
  การรับย้าย-รับโอนข้าราชการ (งานการเจ้าหน้าที่ สคร.5)  
  กระบวนงานในระบบการเบิกจ่ายเงิน (งานการเงิน สคร.5)  
  การประเมินรับรองโรงพยาบาล (ระดับ 5) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล (กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร.5)  
  การบริหารคลังเวชภัณฑ์ สคร.5 (กลุ่มเภสัชกรรม สคร.5)  
การจัดการความรู้ของกลุ่มงานต่างๆ  
  แผนการจัดการความรู้ ศตม.5.1 ชัยภูมิ ปี 2558  
    สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  
    สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา  
  แผนการจัดการความรู้ ศตม.5.3 สุรินทร์ ปี 2558  
    ถอดความรู้จากผู้รู้ของหน่วยงาน เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) จังหวัดสุรินทร  
    สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) จังหวัดสุรินทร์  
    ถอดความรู้จากผู้รู้ของหน่วยงาน เรื่อง สาเหตุที่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายสตาร์ทติดยาก  
    สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง สาเหตุที่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายสตาร์ทติดยาก  
    สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน (2 เรื่อง)  
  แผนการจัดการความรู้ ศตม.5.4 ปากช่อง ปี 2558  
    สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในจังหวัดนครราชสีมา  
    สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการให้บริการซ่อมแซมเครื่องพ่นในการป้องกันควบคุมโรค  
  แผนการจัดการความรู้ ศตม. ปี 2558 (ศตม. แห่งละ 2 เรื่อง)  
  ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียนผู้รู้/ ผู้ใกล้เกษียณ สคร.5 (11 ก.พ.2558)  
  โครงการและแผนการจัดการความรู้ สคร.5 ปี 2558 (แบบฟอร์ม 1)  
 

แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม SAR) (รอบ 3 เดือน)

 
  แบบฟอร์ม 3 ถอดความรู้จากผู้รู้  
  แบบฟอร์ม 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้  
  แบบฟอร์ม 5 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน  
  การถ่ายระดับตัวชี้วัด KM ปี 2558 (Template)  
  การถ่ายระดับตัวชี้วัด SOP ปี 2558 (Template)  
  คู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ปี 2558  
  ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนหัวข้อความรู้บันทึกที่เพิ่มขึ้นในคลังความรู้ของหน่วยงาน  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.5 (ที่ 78/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557)  
  รายงานการประชุม KM Team สคร.5 วันที่ 17 ธันวาคม 2557  
  ทบทวนโครงสร้างความรู้หน่วยงาน  
  โครงการจัดการความรู้ สคร.5 ปี 2558 (3 เรื่อง)  
เอกสารการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ
(วิทยากร: รศ.ดร.โยธิน แสวงดี)
(วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
 
 
 
การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ของสคร.5
(วิทยากร: ดร.ภก.ประชาสรรค์ แสนภักดี)
(วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
 
 
   
ปีงบประมาณ 2557  
  ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)  
  สรุปบทเรียน ปี 2557  
  รวมเล่ม "สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สคร.5 นครราชสีมา ปี 2557"
(15 กันยายน 2557)
 
  แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่อง การจัดการความรู้ สคร.5 ปีงบประมาณ 2557  
  สรุปบทเรียนอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปี 2554-2557 "แนวทางปฏิบัติอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สคร.5"  
  1. สรุปบทเรียน “การจัดการความรู้ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา” ปีงบประมาณ 2557 (25 สิงหาคม 2557)  
  2. สรุปรายงานการถอดบทเรียน “การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ”
(15 สิงหาคม 2557)
 
  3. สรุปรายงานการถอดบทเรียน "การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยใช้ระบบ UCHA"
(15 สิงหาคม 2557)
 
  4. สรุปรายงานการถอดบทเรียน “การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน"
(15 สิงหาคม 2557)
 
 

5. สรุปรายงานการถอดบทเรียน “การค้นหาสิ่งคุกคามที่มีต่อสุขภาพคนทำงานกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ตำบลแดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ปี 2556"
(15 สิงหาคม 2557)

 
  6. สรุปรายงานการถอดบทเรียน “ลื่นไหล ไม่เสียสิทธิ"
(15 สิงหาคม 2557)
- การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- การปรับระดับชั้นและการเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ

 
  7. สรุปรายงานการถอดบทเรียน “ทำงานการเงินอย่างไร ให้ถูกใจ ถูกระเบียบ"
(15 สิงหาคม 2557)
 
  แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่อง การจัดการความรู้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2557 (25 สิงหาคม 2557)  
  พัฒนาบุคลากรหลักสูตร วิจัยและพัฒนา
(วันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา) >> ภาพกิจกรรม
โดยวิทยากร คุณญาดา คุณธีรศักดิ์ คุณวิมลพรรณ
กลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร.5 นครราชสีมา

 
  ชุมชนนักปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสู่ ASEAN (CoPs ASEAN)
(วันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา) >> ภาพกิจกรรม
 
  พัฒนาบุคลากรหลักสูตร ระบาดวิทยา
(วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา) >> ภาพกิจกรรม
โดยวิทยากร คุณกาญจนา คุณนันทนา คุณสุทธิลักษณ์
กลุ่มระบาดวิทยา กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคฯ สคร.5 นครราชสีมา

 
  พัฒนาบุคลากรหลักสูตร Infographic For Presentation
(วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา) >> ภาพกิจกรรม
โดยวิทยากร
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. (Lecturer COLA KKU)

 
  พัฒนาบุคลากรหลักสูตร Ideas Management for Work and Life
(วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา) >> ภาพกิจกรรม
โดยวิทยากร ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. (Lecturer COLA KKU)

 
  พัฒนาบุคลากรหลักสูตร การประเมินผล
(2 รุ่น วันที่ 25 และ 26 มิถุนายน 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา) >> ภาพกิจกรรม
โดยวิทยากร ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5 นครราชสีมา

 
 
VDO Clip ผอ.สคร.5 บรรยายด้วยภาษาอังกฤษ ในการประชุมผู้บริหาร สคร.5 (5.35 นาที)
วันที่ 24 มี.ค.2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นครราชสีมา
> Download เอกสารประกอบการบรรยาย
 
 
VDO Clip สคร.5 ป้องกันเด็กจมน้ำ (5.56 นาที)
(ข้อมูลจากแผนงานโครงการโรคไม่ติดต่อ NCD สคร.5)

 
 
VDO Multimedia การบรรยายและ Workshop การตกแต่งภาพเบื้องต้น และทำโปสเตอร์ผลงานด้วย Photoshop (ชมรม IT)
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นครราชสีมา
โดยวิทยากร
อ.มโนไท วงษาหล้า
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
 
 
VDO Multimedia การบรรยาย KM ในบทบาท NHA ในงาน "ตลาดนัดความรู้ สคร.5"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา

โดยวิทยากร
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. (Lecturer COLA KKU)
   
 
  สรุปผลการจัด “ตลาดนัดความรู้ สคร.5 นครราชสีมา”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม >>
 
  เอกสารบรรยาย KM ในบทบาท NHA ในงาน "ตลาดนัดความรู้ สคร.5"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา

โดยวิทยากร
ดร. เภสัชกร ประชาสรรค์ แสนภักดี ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. (Lecturer COLA KKU)


 
       
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) วันที่ 17 ธ.ค.2556 เพื่อทบทวนหัวข้อความรู้และคัดเลือกหัวข้อความรู้ 4 เรื่องที่ดำเนินการในปี 2557
 
  (ร่าง) โครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) กรมควบคุมโรค
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยืนยันโครงสร้างความรู้หน่วยงาน
(Knowledge Structure) และเตรียมแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2557
วันที่ 24-26 กันยายน 2556 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 
  แบบฟอร์มที่ 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
1. การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
    กรมควบคุมโรค (ยุทธศาสตร์ที่ 2)

2. การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
3. การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน (ยุทธศาสตร์ที่ 6)


 
  แบบฟอร์มที่ 2 หัวข้อความรู้เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
1. การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
    กรมควบคุมโรค (ยุทธศาสตร์ที่ 2)

2. การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
3. การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (ยุทธศาสตร์ที่ 4)
4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียน (ยุทธศาสตร์ที่ 6)


 
  แบบฟอร์มที่ 1 การระบุองค์ความรู้สำคัญของหน่วยงาน
 
  Mind Map องค์ความรู้สำคัญของสคร.5 ปี 2557 (ณ วันที่ 17 ธ.ค.2556)
 
  ภาำพกิจกรรมชมรมต่างๆ ของ สคร.5 ทุกบ่ายวันศุกร์  
  ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สคร.6 (15 พ.ย.2556)  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ สคร.5 ปี 2557 (KM Team)
 
  ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
 
ปีงบประมาณ 2556
 
   
  ภาพการประชุม KM Team สคร.5 (12 ธ.ค.2555) ดูภาพกิจกรรม >>  
  ภาพการถอดบทเรียนลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ (2 ก.ค.56 ณ สคร.5)
ดูภาพกิจกรรม >>
 
   
   
   
   
 

5. สรุปบทเรียน เส้นทางสู่ "ตำบลสุขภาพดี"
กลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5

 
   
   
   
   
   
 
บทสรุปผู้บริหารการจัดการความรู้
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 8. ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ ของหน่วยงาน


 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 2
วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5
เพื่อวางแนวทางการถอดบทเรียนผู้ที่จะเกษียณ ปี 2556

 
  แผนการจัดการความรู้ (แบบฟอร์มที่ 2 KM Action Plan)
ณ วันที่ 28 เม.ย.2556

 
  การจำแนกองค์ความรู้ (แบบฟอร์มที่ 1)
ณ วันที่ 28 ม.ค.2556)

 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 1
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5
เพื่อจำแนกองค์ความรู้ และจัดทำแผนจัดการความรู้

 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 ปี 2556

 
  KPI 8. ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
     พิจารณาจากความสำเร็จในการจัดระบบฐานข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน เพื่อใส่ในคลังความรู้ของกรมฯ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1) กำหนดคณะทำงานคลังความรู้หน่วยงาน
2) คณะทำงานคัดเลือกฐานข้อมูลความรู้ ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่สำนักจัดการความรู้กำหนด (อย่างน้อย 3 เรื่อง)
3) คณะทำงานเข้ารับการอบรมเพื่อนำฐานข้อมูลความรู้ใส่ในคลังฯ
4) คณะทำงานดำเนินการใส่ฐานข้อมูลความรู้ในระบบคลังความรู้
5) ทดลองการใช้งานของระบบ/ประเมินความพึงพอใจ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง


 
   
ปีงบประมาณ 2555  
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 5
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
สมัครเข้าร่วมประชุม ภายใน 30 มิ.ย.55 :: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
สมัครประกวดผลงาน R2R ภายใน 30 เม.ย.55 :: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
 
  สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2555
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2555 ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
 
  คู่มือการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค ปี 2555
 
  รายการความก้าวหน้าการจัดการความรู้ ปี 2555 (รอบ 6 เดือน)
 
  แผนการจัดการความรู้ ปี 2555
 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้
 
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / CoPs
 
  ตัวชี้วัดการจัดการความรู้
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 ม.ค.2555

 
  ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 25 ม.ค.2555

 
   
ปีงบประมาณ 2554  
  K. Asset ของสคร.5 จำนวน 8 เรื่อง
 
  สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ สคร.5
 
  การจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
 
  ไขข้อข้องใจ "ถาม-ตอบ KM"
 
  วารสาร KM on Street บนถนนแห่งการเรียนรู้ (ฉบับที่ 7 ก.ย.-ต.ค.53)
 
  วารสาร KM on Street บนถนนแห่งการเรียนรู้ (ฉบับที่ 6)
 
  แบบฟอร์มการจัดการความรู้ ปี 2554
 
  คู่มือการจัดการความรู้ ปี 2554
 
  สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคลังความรู้ กรมควบคุมโรค (Video Conference) ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ กรมควบคุมโรค

 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2554
วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5

 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5

 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.5

 
  กำหนดการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554

 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.5 ปีงบประมาณ 2554

 
  สรุปบทเรียน ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ฐานสะพานเชื่อมใจ" ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 22 – 23 พฤศจิกายน 2553
โดย.. นายนิยม ไกรปุย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

 
 

สรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โดย.. พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร กลุ่มพัฒนาวิชาการ

 
  รายงานการดูงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5
K
M Inside – Lively Learning Land ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 22 – 23 พฤศจิกายน 2553
โดย.. นายเชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ ตัวแทนกลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


 
  ประเด็นสรุปบทเรียน จากการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 5
โดย.. นางจงรัก ประทุมทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง


 
 

บันทึกการเดินทาง สู่งานมหกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5
KM – Inside – Lively Learning Land

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โดย.. นางสาวพรรณรัตน์ เป็นสุข กลุ่มแผนงานและประเมินผล

 
ปีงบประมาณ 2553  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
และสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2553

 
  "การจัดการความรู้ สู่งานสคร.5 (ปี 2)่ ครั้งที่ 2 เรียนรู้ ดูบทเรียน เพื่อต่อนอดการทำงาน"
โดย อ.นวลทิพย์ (จาก สรส.) เขียนจากเวทีการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 1-2 ก.ย.51
 
  "การจัดการความรู้ สู่งานสคร.5 (ปี 2)่ ครั้งที่ 1"
โดย อ.นวลทิพย์ (จาก สรส.) เขียนจากเวทีการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 5-7 มี.ค.51
 
  "ถอดบทเรียน" สู่ "ตลาดนัดความรู้ "
โดย อ.นวลทิพย์ (จาก สรส.) เขียนจากเวทีการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 4 วันที่ 10-12 ก.ย.50
 
  "ถอดบทเรียน" สู่ "ตลาดนัดความรู้ "
โดย อ.นวลทิพย์ (จาก สรส.) เขียนจากเวทีการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 3 วันที่ 16-18 ก.ค.50
 
  "ถอดบทเรียนจากงานจริง โดยคุณอำนวย คุณบันทึกมือใหม่"
โดย อ.นวลทิพย์ (จาก สรส.) เขียนจากเวทีการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 พ.ค.50
 
  การจัดการความรู้ : จากแนวคิด สู่การปฏิบัติ
โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
เรื่องราวเกี่ยวกับ แนวคิดการจัดการความรู้ / การกำหนด Knowledge Vision / จาก KV สู่ KS / ขุมความรู้ (Knowledge Asset) / ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับองค์กร

 
  องค์การแห่งการเรียนรู้ & การจัดการความรู้
โดย
อ.วิจารณ์ พานิช เนื้อหาประกอบด้วย การเรียนรู้ / ความรู้ขององค์การและหลัก 7 ประการ / วัฒนธรรมองค์การ / การพัฒนาคน / การจัดการให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ / วิธีพัฒนาสู่ LO / วงจรประยุกต์การจัดการความรู้ / บันทึกความรู้ & แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / จัดการความรู้ที่แท้จริง
 
       
  จุดเริ่ม ปี 2548
สคร.5 กับการจัดการความรู้ : สู่ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง
โดย: นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ
 
   
 
       
   
จำนวนผู้เข้าชม:     Free Hit Counter
(เริ่ม 1 ต.ค.2550 ปรับปรุง 18 มิ.ย.2561)    
 
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM CoP กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ภาพกิจกรรม...คลิ๊ก คลังความรู้ prachasan.com gotoknow.org ชุดเรื่องเล่าผู้บริหาร กรมควบคุมโรค เรื่องเล่าผู้บริหาร บันทึกความรู้ คู่มือ Facebook KM Facebook สคร.9