กลับหน้าแรก KM
........................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
 
ข้อมูลเก่า...
.....................................................
Blog Blog Blog Blog
 
.....................................................
กระดานข่าวงานโรคเรื้อน ......................................................
.......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
เรื่องเล่า ชาวระบาด ......................................................
Blog   Blog กระดานข่าวงานโรคเรื้อน Blog
.......................................................

ข้อมูลเก่า...

Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog

บันทึกการเดินทางกลุ่มโรคไม่ติดต่อ Board ลูกค้าสัมพันธ์

Blog Blog Blog Blog Blog Blog

 
 
กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง
 
         
 
บันทึกความรู้ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2553
 
    การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการเครือข่ายโรคไข้เลือดออก ตำบลคลองเมือง
 
     
 
บันทึกความรู้ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง
 
    การ Coaching กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
โรคไข้เลือดออก

 
    "โลกของแมลง"
 
    ถอดบทเรียน "ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย"
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบหน่วยฯ 3 อ.ครบุรี

 
    สรุปบทเรียน KM กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง ปี 2550
 
    ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ ชัยภูมิ
 
    ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ
 
    ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า ชัยภูมิ
 
  ภูมิปัญญาชาวบ้านในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย ครบุรี
 
  ความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรียในอดีต (ปี51)
 
         
     
     
         
 
 
หน้าหลัก สคร.5 หน้าแรก KM Blog Blog Blog Blog Blog Blog Blog click.. กลุ่ม สว.