เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  งานเบาหวาน ความดัน
  งานบุหรี่ สุรา
  งานป้องกันการบาดเจ็บ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

นิติกรศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ประจำ สคร. 5 นครราชสีมา
โทร. 044-212900 ต่อ 17
โทรสาร. 044-218018

yonpituk2525@hotmail.comภาพกิจกรรมงานบุหรี่ สุรา
ข้อมูลต่างๆ
 


ภาพกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases section)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-212900 ต่อ 17
e-mail : yonpituk2525@hotmail.com