ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
         
     พิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 ในวันที่ 26 เมษายน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งจัดโดย กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด
ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีนายแพทย์ พีระศักดิ์ ผลพฤกษา ผชชว.
จังหวัดสุรินทร์ , นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ,
นายกอบต.ท่าสว่าง และ ศตม. จ.สุรินทร์ มาร่วมพิธีด้วย
         
    คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
         
    คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
         
    คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
         
      คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่  
   
         
 
   
   
   
Homepage