ภาพกิจกรรมการดำเนินงานของ สคร.9 นครราชสีมา
       
 
Homepage
Homepage
เดือนธันวาคม 2562
      สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562)
      สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย “แยก ลด งด ใช้”
แยกขยะก่อนทิ้ง ลดการใช้ถุงพลาสติกและแก้วน้ำที่ใช้แล้วทิ้ง งดการใช้โฟม ใช้ถุงผ้า และภาชนะใช้ซ้ำ บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL) ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปี 2563
(วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา)
      คลินิกผลงานเลิศรัฐ กรมควบคุมโรค ปี 2563 
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสมุด สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเฝ้าระวัง ป้องกันโรค (R506 online) ระบบสารสนเทศรู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันโรค (Application) และระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงบประมาณ (BDM)
(วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนพฤศจิกายน 2562
      ประชุมสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงาน จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.7 8 9 10 ครั้งที่ 11
(วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมกรีนโฮเทล ขอนแก่น)
      ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน สคร.9 ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม และมอบใบประกาศจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงาน ให้แก่คุณพีระพน ชำนาญกรม
(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ สคร.9 ปี 2563
(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนตุลาคม 2562
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านนวัตกรรม การจัดการความรู้ และงานประจำสู่งานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สคร.9 ปี 2563
(วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ สคร.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปี 2563
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้บริหารสัญจรและเยี่ยมเสริมพลัง สคร.9 ปี 2563 กลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้บริหารสัญจรและเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2563 ศตม.9.3 สุรินทร์
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์)
      นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผอ.สคร.9 ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมควบคุมโรค
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชร สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี )
      ผู้บริหารสัญจรและเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2563 ศตม.9.4 ปากช่อง 
(วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง)
      ประกาศองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization: HLO) องค์กรคุณธรรม องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และเปิดสนามกีฬา เปิดมหกรรมกีฬาสี สคร.9
(วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬา สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้บริหารสัญจรและเยี่ยมเสริมพลัง สคร.9 ปี 2563 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาองค์กร และศตม.9.2 บุรีรัมย์ 
(วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้บริหารสัญจรและเยี่ยมเสริมพลัง ปี 2563 ศตม.9.1 ชัยภูมิ 
(วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ)
     
Homepage
Homepage
เดือนกันยายน 2562
      บุคลากรสคร.9 ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ศาลพระภูมิ สวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
(วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมพัฒนาบทคัดย่อ ก่อนส่งบทคัดย่อเพื่อคัดเลือกนำเสนอในเวทีวิชาการต่างๆ
(วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร (SAT&JIT Lab) ร่วมกับ กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค กองระบาดฯ ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ซึ่ง สคร.9 ร่วมพัฒนาเป็นต้นแบบระบบ SAT&JIT Lab กรมควบคุมโรค
(วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค)
      สคร.9 นำเสนอผลงานนวัตกรรมเรื่อง โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ช่องจอม จ.สุรินทร์ ในงาน Innovation Forum กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 12 ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม
(วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ กรมควบคุมโรค)
      ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สคร.9
(วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ทบทวนเกณฑ์ประเมินผล PMS สคร.9
(วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนสิงหาคม 2562
      คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงาน สคร.9 ตรวจประเมิน พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการของบุคลากร ปี 2562
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมตรวจประเมินผล MOU รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2562
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ สคร.9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ 9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนกรกฎาคม 2562
      คณะผู้บริหาร บุคลากรจิตอาสา และบุคลากร สคร.9 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อม สคร.9 และบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ชมรมจริยธรรม สคร.9 ทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม รวมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ลด ละ เลิก การดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันออกพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
      สคร.9 รับการประเมินมาตรฐาน EOC
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 รับการนิเทศงานจากกรมควบคุมโรค รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนมิถุนายน 2562
      ประชุมพัฒนาการเขียนบทคัดย่องานวิจัย
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน สคร.9 
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการวางแผนการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC Assessment Tool)
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุด สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมพัฒนาความรู้ทางการเงิน และจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร. 9 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กำจัดลูกน้ำยุงลาย เก็บขยะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงภายในบริเวณสำนักงานทั้งภายในภายนอกอาคาร เนื่องในวันที่ 15 มิ.ย. เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน”
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมกิจกรรม ”วันผู้บริจาคบริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)”
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา)
      สัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2562 ร่วมจัดบูธนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และร่วมประกวดบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดย สคร.9 นครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม
นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมควบคุมโรค ปี 2562 

(วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบสารสนเทศบริหารจัดการงบประมาณสำนักงาน (Budget Data Management: BDM) และระบบสารสนเทศปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (Smart Prevent and Control Disease) ร่วมกับ สคร.3 นครสวรรค์
(วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนพฤษภาคม 2562
      นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก “Big Cleaning Week” เพื่อกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬ ผอ.สคร.9 นำทีมคณะเจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ สคร.9 ร่วมแสดงบูธนิทรรศการ
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)
      กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญสติ กล่าวคำปฏิญาณตน ร้องเพลงเทิดพระบิดา และบรรยายธรรมะ โดยนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
(วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนเมษายน 2562
      สคร.9 ร่วมพิธีเปิด และบริจาคโลหิต ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการโลหิต” จัดโดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย
(วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช)
      งานสงกรานต์วิถีไทย สคร.9 ปี 2562
(วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ สคร 9 นครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมงานพระราชพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
(วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา)
      พัฒนาความรอบรู้ของทีมสหวิชาชีพและแกนนำในการจัดการตนเองด้านสุขภาพ 3อ. 3ส. เพื่อลดเสี่ยงลดโรค ป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนมีนาคม 2562
       
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปี 2562 หลักสูตร: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) และการใช้กระบวนการ LEAN ในการพัฒนางาน
(วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทวีทรัพย์ ชั้น 2 โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมทำจิตอาสา Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน สคร.9 #ChallengeForChange
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ สคร 9 นครราชสีมา)
      โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
(วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
      ประชุมการทำ Infographic สำหรับเสนอข้อมูล
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สคร.9 ด้านการลดพลังงาน (ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง) และการลดกระดาษ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      กีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนมกราคม 2562
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กร สคร.7 ขอนแก่น และสคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรคุณธรรม มีจริยธรรมและเพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรและองค์กร
(วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      ประชุมส่งเสริมการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา และบ้านโพนสูง อ.เมือง จ.ดนครราชสีมา)
      คลินิกวิจัย นักวิจัยหน้าใหม่ สคร.9
(วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำความดีของบุคลากร สคร.9
(วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนธันวาคม 2561
      สคร.9 เสริมสร้างความสุข ความสามัคคี ปีใหม่ 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ สคร 9 นครราชสีมา)
      เสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร สู่ความสำเร็จ และ สคร.9 ประกาศเจตนารมณ์เป็น "องค์กรคุณธรรม"
(วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.เขต 9) )
      กิจกรรม "ตลาดนัดสร้างสุข สคร.9 (Happy Market)" ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สคร 9 นครราชสีมา)
      โครงการ "รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้" แก่สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา)
      พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในระดับพื้นที่ ในการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 9
(รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กร
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสมุด สคร 9 นครราชสีมา)
      Friday meeting 
(วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร 9 นครราชสีมา)
      ประชุมจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร 
(วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม สคร.9
(วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวางแผนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนพฤศจิกายน 2561
      ประชุมคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) สคร.9
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      ผอ.สคร.9 รองผอ. และคณะผู้บริหารของหน่วยงาน ลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ปี 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      สคร.9 รับการนิเทศงานจากกรมควบคุมโรค รอบที่ 1 ปี 2562 และรับการ Site Visit ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 จาก กพร. กรมควบคุมโรค
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      ประชุมพัฒนาผลงานวิชาการ (นวัตกรรม, R2R, KM) สคร.9
(วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างหอฉัน ณ วัดหนองปลิง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดหนองปลิง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
      Friday meeting
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศตม.9.2)
      ประชุมพัฒนาผลงานสู่ความเป็นเลิศ
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      สคร.9 จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิประจำสัปดาห์ (สวดมนต์สัญจร ครั้งที่ 1/2562)
(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
      ผอ.สคร.9 และคณะบุคลากร สคร.9 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมควบคุมโรค เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 และจัดบูธนิทรรศการเรื่อง “วิถีองค์กรคุณธรรม”
(วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และวัดศรีสว่างวนารามอำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี)
     
Homepage
Homepage
เดือนตุลาคม 2561
      ผอ.สคร.9 และคณะผู้บริหารของหน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปี 2562
(วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร 9 นครราชสีมา)
      กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช)
      ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงาน กรมควบคุมโรค
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค)
      ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สคร.9 ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร 9 นครราชสีมา)
      โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปี 2562 มีบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วม 23 คน
(วันที่ 17-19 ตุลาคม 2561 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)
      ผอ.สคร.9 ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ สคร.9 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 53 คน (จิตอาสา 25 คน)
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณอาคารศาลากลาง จ.นครราชสีมา)
      กิจกรรม "ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" และกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดปลอดภัย
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      กิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ กาชาดจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช)
      กิจกรรม ”จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ" Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนหย่อม อาคารสำนักงาน ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และสำรวจลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมผู้บริหารสัญจร สื่อสารนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2562 และรับฟังผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของกลุ่มภายในหน่วยงาน
(วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร.9 ตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและการได้ยิน ของพนักงานขับรถยนต์ สคร.9
(วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ณ งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร.9)
      สคร.9 จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมทำกิจกรรมกำจัดยุงลาย และ Big Cleaning Day บริเวณสคร.9 , ศตม. และวัดหนองบัวศาลา
(วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสคร.9 , ศตม. และวัดหนองบัวศาลา)
     
Homepage
Homepage
เดือนกันยายน 2561
      การประชุมทบทวนเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปี 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 จัดกิจกรรม Sharing for caring มอบเก้าอี้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และของใช้ส่วนตัวให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา)
      ตลาดนัดสร้างสุข สคร.9 (Happy Market) ครั้งที่ 9
(วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การถ่ายภาพและจัดทำภาพข่าวกิจกรรม
(วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ตลาดนัดสร้างสุข สคร 9 (Happy Market) ครั้งที่ 8
(วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Env.Occ.) และงานวิจัย สคร.9 ให้บริการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การได้ยิน และสมรรถภาพปอด ของผู้บริหารและบุคลากร สคร.9 ตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
(วันที่ 11 กันยายน - 16 ตุลาคม 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ตลาดนัดสร้างสุข สคร.9 (Happy Market) ครั้งที่ 7
(วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนสิงหาคม 2561
      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ โรงแรม โอ เซเว่น วิลล่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)
      ผอ.สคร.9 มอบโล่รางวัลชนะเลิศ Best practices Award เรื่อง “การเก็บข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจากผู้เดินทาง” ในงานสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปี 2561 (2-4 สค.2561) ,ใบประกาศชื่นชมบุคลากรที่บริจาคโลหิตโดยไม่หวังผลตอบแทนครบตามที่กำหนด ประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างการทำความดี
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ตรวจประเมินตัวชี้วัด MOU กลุ่มงาน สคร.9 รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2561
(วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมวางแผนการพัฒนาผลงานคุณภาพ สคร.9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)
(วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share (จากผู้ผ่านการอบรม 1 คน 1 หลักสูตร) จำนวน 4 เรื่อง
(วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมนำเสนอผลงานคุณภาพ Show & Share สคร.9 ครั้งที่ 2/2561 มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานคุณภาพ 18 เรื่อง ได้แก่ R2R 7 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง รายงานสอบสวนโรค 1 เรื่อง KM 1 เรื่อง และคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP/ WM/ WI) 8 เรื่อง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2561 ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      กีฬาสานสัมพันธ์ของบุคลากร สคร.9
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 จัดกิจกรรมตลาดนัดสร้างสุข Happy Market ครั้งที่ 6
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ปลูกต้นไม้ (รวงผึ้งและมะลิ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี และมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรที่ชนะและร่วมส่งภาพถ่ายในกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน” ประจำปี 2561
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบสนับสนุนปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ (Web EOC)
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด หลักการจัดการความรู้ และนำเสนอผลการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน จำนวน 18 เรื่อง
(วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)
(วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ผลงานเรื่อง “การเก็บข้อมูลโรคและภัยสุขภาพจากผู้เดินทาง” ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best practices Award การนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปี 2561
(วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี)
     
Homepage
Homepage
เดือนกรกฎาคม 2561
      ผอ.สคร.9 และคณะเจ้าหน้าที่สคร.9 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา)
      ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดหนองบัวศาลา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
      สคร.9 รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น กรมควบคุมโรค ปี 2561 ได้แก่ 1. นางอินท์ฉัตร สุขเกษม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นายวิสันต์ บุติมาลย์ พนักงานเยี่ยมบ้าน 2/หัวหน้า 3. นางเมยุรี ประสงค์ นักทรัพยากรบุคคล // Link ทำเนียบบุคลากรดีเด่น สคร.9
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 รับมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง MDC รุ่นที่ 5 และประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 รับการนิเทศงานจากกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      Big Cleaning Day สคร.9 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใน 6 ร. ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ภายใต้โครงการ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" 
(วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนมิถุนายน 2561
      ตลาดนัดสร้างสุข สคร.9 (Happy Market)” ครั้งที่ 5/2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      รณรงค์เชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขต จ.นครราชสีมา “กำจัดยุงลาย ลดป่วยตาย ด้วยไข้เลือดออก”
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา)
      ประชุมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และนำเสนอการจัดการความรู้ สคร.9
(วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมจัดทำแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดผลกระทบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน สคร.9
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      โครงการถอดบทเรียนผู้เกษียณส่งต่อคนรุ่นหลัง สานพลังพัฒนาองค์กร ปี 2561
(วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561)
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.9 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)
(วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา)
      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้นำของหน่วยงาน เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หลักสูตร Mini MDC ODPC9
(วันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา)
      นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสคร.9 นครราชสีมา สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสคร.9 นครราชสีมา วันที่ 1 มิถุนายน 2561
(วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนพฤษภาคม 2561
      คณะผู้บริหารและบุคลากร สคร.9 ร่วมงาน "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" ในโอกาสที่ท่านผอ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ไปรับตำแหน่ง ผอ.สคร.7 ขอนแก่น
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมสื่อสารและลงมติต่อเกณฑ์การประเมิน PMS รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2561
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมชี้แจงโครงการ Happy Communication จากเจ้าหน้าที่จาก AIS
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ “สุข ใส หนองบัวศาลา ยุค 4.0” รุ่นที่ 1/2561
(วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนเมษายน 2561
      การประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนายกระดับเครือข่ายกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.7 8 9 10 ปีงบประมาณ 2561 (ด้านการพัฒนายกระดับงาน PMQA แบบมีส่วนร่วม)
(วันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมมาติน่า จังหวัดสุรินทร์)
      จัดอบรมการสร้างรายได้เสริมและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาล้างจาน
(วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ณ ห้องประชุมสคร.9
(วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมใจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
(วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ตลาดนัดสร้างสุข สคร.9 (Happy Market) ครั้งที่ 4/2561
(วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      เก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอชุมพวง จ.นครราชสีมา
(วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา)
      เก็บข้อมูล เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) กับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา
(วันที่ 17 เมษายน 2561 ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) คณะทำงานด้านการประหยัดทรัพยากร สคร.9 ครั้งที่ 2/2561 และแจ้งแนวทางการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน
(วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมวางแผนการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สคร.9
(วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9 นครราชสีมา)
      สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยและรดน้ำดำหัวขอพรผู้เกษียณอาวุโส
(วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      บุคลากร สคร.9 ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2561 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนมีนาคม 2561
      ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 เพื่อดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1, 2, 4, 6
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      บุคลากร สคร.9 ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จ.นครราชสีมา
(วันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การจัดการยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ตามหลักการจัดการแมลงพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) ตำบลโคกกรวด และตำบลสุรนารี
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธฐานิโย รพ.เทพรัตน์ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
      พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
พิธีลงนามข้อตกลงและประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์)
      ประชุมติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สคร.9
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9 นครราชสีมา)
      ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ (MOU) รอบ 6 เดือนแรก ปี 2561 
(วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของบุคลากร สคร.9 ครั้งที่ 1 ปี 2561 (Show & Share)
(วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ทอดผ้าป่าสามัคคีสบทบทุนสร้างหอฉัน วัดหนองปลิง จ.นครราชสีมา และมอบของสำหรับการสอยดอกไม้การกุศล ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดหนองปลิง
(วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ วัดหนองปลิง อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
      ประชุมพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ผ่านระบบ VDO conference จัดโดย ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.3 นครสวรรค์ ศตม.3.1 กำแพงเพชร และ ศตม.3.2 นครสวรรค์ ศึกษาดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องพ่นและสารเคมี ศตม.9.4 ปากช่อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศตม.9.4 ปากช่อง)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สคร.9
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยด้าน IT และแนวปฏิบัติฯ ผ่านระบบ VDO conference จัดโดย ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (All Hazards Plan) 
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      บุคลากร สคร.9 เข้าร่วมคลินิกสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) ผ่านระบบ VDO conference (จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค) 
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้มอบนโยบาย ข้อสั่งการ พชพ. (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่) กรมควบคุมโรค ปี 2561-2562 ผ่านระบบ VDO conference
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     

คณะเจ้าหน้าที่ ศตม.6.4 จังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงานด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ศตม.9.4 ปากช่อง
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ศตม.9.4 ปากช่อง)

      สัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2561
(วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่)
      ประชุมให้ความรู้ เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมจัดทำแนวทางการรายงานตัวชี้วัดคำรับรองฯ ในระบบ Estimate SM ที่มีคุณภาพ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมชี้แจงระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบในการปฏิบัติงาน ให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใส
    1. ระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่
    2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    3. ขั้นตอนการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) ข หรือวิธีตกลงราคา (เดิม)
    4. ซักซ้อม พร้อมเตรียมเบิกจ่ายงบประมาณ
    5. ถาม-ตอบ รับฟังปัญหาและการแก้ไข ในการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      Valentine's Sharing มอบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ส่วนตัว ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา)
      จัดกระบวนการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมือง "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย" จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ (อ.นางรอง) จ.นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ
(วันที่ 5, 8, 9, 12 กุมภาพันธ์ 2561)
      รับการนิเทศงานและติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ปี 2561 
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ปี 2561
(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
      ประชุมเครือข่าย รพช.ในพื้นที่สุรินทร์ เรื่อง แผนงานและแนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ รพท.สุรินทร์)
      รับการศึกษาดูงานจากนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ไทย และนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาของพื้นที่
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “อาหาร น้ำ นมโรงเรียน ปลอดภัย นักเรียนไม่เจ็บป่วย” ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2561
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      Systematic review ครั้งที่ 2
(วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ตลาดนัดสร้างสุข สคร.9 (Happy Market) ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) 
(วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนมกราคม 2561
      ประชุมสื่อสารหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการด้านเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคเรื้อน ระหว่างเครือข่ายชายแดนผู้ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 เพื่อทบทวน Value Chain สคร.9 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร (หมวด 1-6) และคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์ (หมวด 7)
(วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9)
      ตลาดนัดสร้างสุข สคร.9 (Happy Market) ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 19 มกราคม 2561 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.9
(วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      อบรมพิชิตตัวชี้วัด NCDs CVD CKD จ.นครราชสีมา
(วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเปรม ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านพรมแดน ช่องจอม จ.สุรินทร์
(วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมาติน่า จ.สุรินทร์)
      เยี่ยมด่านชุมชน เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงปีใหม่
(วันที่ 1 มกราคม 2561 ณ ด่านชุมชน 3 ด่าน ในอำเภอเมือง อำเภอโนนสูง และอำเภอโนนไทย , ปั๊มน้ำมัน แยกพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมสรุปรายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
(วันที่ 1 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนธันวาคม 2560
      พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานปี 2561 ด้วยหลักสูตรภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร
(วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560)ช ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 
      ประชุมเตรียมทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง EOC สคร.9 นครราชสีมา)
      งานปีใหม่ สคร.9
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้ศาลพระภูมิ ถวายภัตตาหาร ตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป บุคลากรกล่าวคำปฏิญาณ “สำนักงานคุณธรรม” วิ่งสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมบริจาค "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" และแข่งกีฬาสีมหาสนุก

(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) สคร.9
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) และคณะทำงานด้านการประหยัดทรัพยากร สคร.9 ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สคร.9 นครราชสีมา)
      การประชุมเตรียมความพร้อมและจัดทำรายงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ด่าน ประสานใจ ทุกครอบครัวปลอดภัย ทุกเทศกาล (ด่านตำรวจ ด่านชุมชน ด่านครอบครัว) เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยจินดา สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์)
      โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ในการปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน
(วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)
      บุคลากร สคร.9 ร่วมทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560) 
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อสารสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560) 
      การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านตำรวจ เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจาราจรทางบก ระหว่างเขตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 กับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ
(วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา) 
      ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และพัฒนาผลงานคุณภาพ
(วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ นครราชสีมา)
      ประชุมถอดบทเรียนบทเรียนการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
(วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนพฤศจิกายน 2560
      ประชุมคณะทำงานรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินสมรรถนะหลัก ISMART
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2560
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      อบรม Systematic Review
(วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ศตม.9.2 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือด้านอาชีวอนามัย ปี 2561
(วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 32 ปี 2561
(พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างวิจัย R2R สคร.9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช)
      พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ สคร.9 ปี 2561
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชาพิจารณ์ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปี 2561
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมพัฒนาเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ตามสมรรถนะหลัก
(วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
>> เอกสารการประชุม
      ประชุมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลรายงานโรคไม่ติดต่อ 43 แฟ้ม ผ่านระบบ HDC
(วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
>> เอกสารการประชุม
      ผู้บริหารและบุคลากร สคร.9 นครราชสีมา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สคร.7, 8, 9, 10) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 21) "Smart Isan Disease Prevention and Control toward Thailand 4.0"
(วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา)
>> เอกสารการประชุม
>>
ภาพการมอบโล่ให้แก่หน่วยงานเครือข่าย 10 หน่วยงาน ได้แก่ SRRT 2 หน่วยงาน, พยาธิใบไม้ในตับ 4 หน่วยงาน, อำเภอเข้มแข็ง 3 หน่วยงาน, ปอดฝุ่นหิน 1 หน่วยงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอบูธนิทรรศการ 10 หน่วยงาน
>> ภาพการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานวิชาการด้วยวาจาและโปสเตอร์ และมอบโล่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ
     
Homepage
Homepage
เดือนตุลาคม 2560
      ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปี 2561 เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ผลผลิตและงบประมาณจากหน่วยงาน ลงสู่กลุ่มงาน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้บริหาร และบุคลากร สคร.9 ร่วมพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561 
(วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน สคร.9 ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สคร.9 
(วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนกันยายน 2560
      ปลูกต้นดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      เตรียมพื้นที่ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อแสดงถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
(วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      เปิดโครงการปี 2561 ในระบบ ESM
(วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      คลินิกวิจัย เรื่อง การแก้ไขโครงร่างวิจัยเพื่อขอจริยธรรม
(วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีเปิดอาคารศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ และร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น
(วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศตม.ที่ 9.1 ชัยภูมิ)
      ประชุมเตรียมงานสัมมนาวิชาการ สคร.7,8,9,10
(วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เบื้องต้น (Pre - Ceiling) 
(วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมตรวจตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ของกลุ่มงาน รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2560
(วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2560
(วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนสิงหาคม 2560
      สคร.9 ร่วมใจ ปราศจากโรคภัย ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 4
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมจัดทำงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมบริจาคโลหิต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช)
      สคร.9 ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนรายงานสมัครรางวัล TPSA และ TEPGA
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ. นครราชสีมา) 
      ”สคร.9 ร่วมใจ ปราศจากโรคภัย และใส่ใจสุขภาพ” ทุกวันพุธ โดยจัดให้มีการทำอาหารและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ (ส.ค.2560)
      กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง "ปลูกวันแม่...เพื่อถวายพ่อ" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 3/2560
(วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
(วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.7, 8, 9, 10
(วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา)
      มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ (NCD Forum 2017) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บูรณาการโรคไม่ติดต่อ ยุคไทยแลนด์ 4.0
(วันที่ 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี) 
     
Homepage
Homepage
เดือนกรกฎาคม 2560
      ประชุมติดตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ สคร.9 ปี 2560 "ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี คุณความดีนิจนิรันดร์"
(วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา)
     

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 (Integrated Disaster Management Exercise: IDMEx2017)
(วันที่ 30 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)

      สคร.9 นำเสนอแผนงานและงบประมาณ ปี 2561
(วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เดินหน้าโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” 
(วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนมิถุนายน 2560
      กลุ่มพัฒนาองค์กร และศตม.9.3 สุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนการเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย (บริการด้านมาลาเรียคลินิก) และมอบอุปกรณ์ป้องกันยุง แก่ทหารพราน และทหารในพื้นที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์)
     

พัฒนาศักยภาพทีม SRRT เตรียมในการซ้อมแผน IDMEx2017
(วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)

      สคร.9 ร่วมกิจกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จัดงาน “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,999,999 ดอก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 .ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา)
      จัดทำแผนปฏิบัติราชการ สคร.9 ปี 2561
(วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา)
      กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมิน PMQA หมวด 4
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 นครราชสีมา)
      กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง สคร.9 นครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ป้องกันควบคุมโรคสุขภาพกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง Thailand 4.0 เมือง Thailand 4.0
เรื่อง "เครือข่ายที่เข้มแข็ง แรงขับสร้างนวัตกรรมสู่คนเมือง"

(วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีนอร์ม จ.นครนายก)
      สคร.9 ร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2560 โดยได้จัดบูธประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรค และร่วมบริจาคโลหิต
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ เทอร์มินอล 21 นครราชสีมา)
      การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำพี่เลี้ยงระบบข้อมูลรายงานโรคในระบบ Health Data Center เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินระดับหน่วยงาน กรณีพบไวรัสคอมพิวเตอร์
(วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนพฤษภาคม 2560
      อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้นำ หลักสูตร "การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)"
(วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)
      สคร.9 ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพฯ
(พฤษภาคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ผลงานคุณภาพของสคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      คลินิกวิจัย: การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์บ้านพัก สคร.9 
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2560
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.9 นครราชสีมา)
      อบรมทีม EOC (ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ฝ่ายตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Analysis) ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
(รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 พ.ค.2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 พ.ค.2560 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างและรื้อถอนอาคาร เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      ประชุมบริหาร สคร.9 Executive Monthly Meeting
(วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ และผู้ทำผลงาน R2R สคร.9
(วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนเมษายน 2560
      พัฒนากระบวนการถ่ายระดับตัวชี้วัดจากลุ่มงานสู่บุคคล รอบ 6 เดือนหลัง ปี 2560 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง
(วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ศตม.9.4 ปากช่อง)
      ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปี 2560 รอบ 6 เดือน (ผ่านระบบ VDO Conference)
(วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้บริหารและบุคลากร สคร.9 นครราชสีมา ร่วมกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 31 ปี 2560
(วันที่ 22 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
      คลินิกวิจัย สคร.9 ครั้งที่ 1/2560
(วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สงกรานต์สคร.9 "สืบสานประเพณี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง"
(วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์กรมควบคุมโรค ปี 2560
(วันที่ 11 เมษายน 2560 ณ กรมควบคุมโรค)
      ทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
(วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ สภากาชาดไทย จ.นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการสคร.9 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และทบทวนแนวทางการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง ปี 2560
(วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่
(วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
     
Homepage
Homepage
เดือนมีนาคม 2560
      ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงาน SAR ในระบบ Estimates และการรายงานในระบบ PMS Online
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการ EOC สคร.9 ครั้งที่ 2/2560 
(วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ MOU กลุ่มงาน
(วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ปี 2560
(วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่าย สคร.7 8 9 10 ครั้งที่ 20
(วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี)
     
Homepage
Homepage
เดือนกุมภาพันธ์ 2560
      ประชุมคณะกรรมการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      Executive monthly meeting
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)
      ประชุมให้ความรู้ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2560 โดยบุคลากรสคร.9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 "บุคคลต้นแบบ คนดีศรี คร."
(วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่)
      ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง ประมวลจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีรับมอบรางวัลผลงานเด่นของหน่วยงาน
1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 ระดับดีมาก ลำดับ 2
2. โล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนงานเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัยเพื่อการค้นหาและฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน
3. โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันเด็กจมน้ำ ประเภทดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559

(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ตรวจสุขภาพบุคลากร สคร.9 ประจำปี 2560
(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      หน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง ระดับดีมาก (ลำดับที่ 2) ปี 2559
(ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)
     
Homepage
Homepage
เดือนมกราคม 2560
      โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
(วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560)
      ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560
(วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      จิตอาสาเพื่อสังคม
(วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์)
      ถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560
(วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์)
      สคร.9 กำจัดลูกน้ำยุงลาย และออกกำลังกายทุกวันพุธ
(วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      อบรมหลักสูตร Succession Plan
(วันที่ 9-10 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา)
     
  เดือนธันวาคม 2559
      "ปีใหม่ทั้งที ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล"
มีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ 2. การบรรยายธรรม 3. ทอดผ้าไตรถวายเป็นพระราชกุศล 4. ถวายเพลพระสงฆ์ 10 รูป 5. ประกาศนโยบาย "สำนักงานคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 6. กิจกรรม "ตามคำพ่อสอน" เล่าเรื่องการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 7. มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 8. กิจกรรม Big cleaning day 9. เต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      โครงการรณรงค์ผู้ขับรถรับจ้างสุขภาพดี ผู้โดยสารชีวีปลอดภัย เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2)
      ผู้อำนวยการและบุคลากร สคร.9 ร่วมทำบุญ ตักบาตร ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบรอบ 50 วัน) และกิจกรรมบันทึกความดีถวายพ่อหลวง
(วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนพฤศจิกายน 2559
      ผู้อำนวยการและบุคลากร สคร.9 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 นครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สคร.9 ครั้งที่ 1/2560
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมถ่ายระดับตัวชี้วัดคำรับรอง และต่อรอง MOU ปี 2560
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้บริหารและบุคลากรสคร.9 นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ชาวสาธารณสุขรวมใจ ทำดีที่สุด ถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา และวัดหนองปลิง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
      ทอดกฐินสามัคคี
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดโนนเพชร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 1 ปี 2560
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ครั้งที่ 1/2560
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      รับฟังผลการตรวจสอบภายในจากทีมตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      รับการตรวจประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สคร.9 ปี 2560
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้บริหารและบุคลากร สคร.9 สวดมนต์นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      หลักสูตรเทคนิคเครื่องพ่นและซ่อมบำรุงเครื่องพ่นสารเคมี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ2560
(วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      อบรมโรคเรื้อนสำหรับผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อนระดับจังหวัด และสถานบริการเชี่ยวชาญโรคเรื้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนตุลาคม 2559
      ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา
      ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สคร.9
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9
      ประชุมผู้บริหารสัญจร และเยี่ยมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
วันที่ 12, 13 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ศตม.ที่ 9.4 ปากช่อง ศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ และศตม.ที่ 9.1 ชัยภูมิ
      ชาวสคร.9 นครราชสีมา ร่วมใจทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา
     
Homepage
เดือนกันยายน 2559
      พิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา
      พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ทีมป้องกันการบาดเจ็บ (RTI Team)" ระดับประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ/ท้องถิ่น
วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
1. ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ระดับยอดเยี่ยม (Advanced) จำนวน 3 ทีม ได้แก่
1.1 RTI team อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
1.2 RTI team อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
1.3 RTI team อบต.โป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
2. จังหวัดและเขตดีเด่นที่มีทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) มากที่สุด
2.1 ระดับจังหวัดดีเด่น ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์
2.2 ระดับเขตดีเด่น ได้แก่ สำนักงานควบคุมป้องโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
      ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ "Start up การบริการภาครัฐ สู่ความเป็นสากล" และ้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 ชื่อผลงาน "อุปกรณ์ลดฝุ่น: นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโร คปอดฝุ่นหิน" ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
(วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร)
      มอบรางวัลการพัฒนาสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน ปี 2559 ในการประชุมผู้บริหาร สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนสิงหาคม 2559
      งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปี 2559
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา และสภากาชาดนครราชสีมา)
      ผู้อำนวยการ และบุคลากร สคร.9 ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา และสภากาชาดนครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนกรกฏาคม 2559
      ตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2559
(วันที่ 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      การประชุมวิชาการนำเสนอและประกวดผลงานวิชาการ/R2R สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      กิจกรรมจิตอาสาและให้ความรู้ที่โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
(วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนมิถุนายน 2559
      การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559
(วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมฝึกซ้อมแผนการตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Table Top Exercise)
: กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2559

(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      รับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559 เรื่อง “คนเปื้อนฝุ่น: การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน” ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit)
(วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนพฤษภาคม 2559
      ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ เพื่อเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล EOC
(วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 (TPSA & TEPGA) ผ่านระบบ Web Conference
(วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2559
(วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนเมษายน 2559
      สคร.9 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญฐิตธมฺโม)
(วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ จ.สิงห์บุรี)
      อธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      คณะผู้นิเทศจากกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน Cluster SALT สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ผู้อำนวยการ และบุคลากร สคร.9 บริจาคโลหิต
(วันที่ 20 เมษายน 2559 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.นครราชสีมา)
      สคร.9 ทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559
(วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2559 และการตั้งศูนย์สร่างเมา สำหรับคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อ.) ในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ / Link 2
(วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ยาสูบ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
(วันที่ 7 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา)
      โครงการอบรมการสอบสวนโรค
(วันที่ 4-5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนกุมภาพันธ์ 2559
      ชี้แจง พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พรบ.คุ้มครอบสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และความร่วมมือการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายฯ สำหรับสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา)
      สัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปี 2559
(วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่)
      ตรวจสุขภาพบุคลากร สคร.9 ประจำปี 2559
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      กีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)
      "จิตอาสาราชประชาสมาสัย มิตรภาพบำบัด เขตนครชัยบุรินทร์" (จิตอาสาเพื่อพระราชา)
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา)
      พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2559 รอบ 6 เดือนแรก
(วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม "โยคะ ภาวนา"
(วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านพุฒมณฑา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนมกราคม 2559
      สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร)
      ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2559
(วันที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เครือข่าย สคร.7 8 9 10 ครั้งที่ 19
"มุ่งสู่การลดโรคด้วยระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็ง"
(วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น)
      งานปีใหม่ สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนธันวาคม 2558
      การประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
      พิจารณาตารางภาพรวมการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดปี 2559 (KPI matrix) และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) กลุ่มงาน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)
      นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ตรวจเยี่ยมสคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีมอบรางวัลผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ (ระดับประเทศ) ประจำปี 2558 และเวทีสัมมนา "สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ"
(วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น)
      พิธีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ปี 2558 และถวายสัตย์ปฏิญาณแด่ในหลวง
(วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการสคร.9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2559
(วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนพฤศจิกายน 2558
      ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองและยุทธศาสตร์ ปี 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      โครงการอบรมหลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข"
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      กรมควบคุมโรค ตรวจประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมออกแบบความร่วมมือกับเครือข่ายหลักในการป้องกันเด็กจมน้ำระดับอำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพที่ 9
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ)
      อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพ่นเคมี และซ่อมบำรุงเครื่องพ่นเคมี ปี 2559 รุ่นที่ 2
(วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558)
      การดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความโปร่งใส สคร.9
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
      สคร.9 นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 8 อุดรธานี, 9 นครราชสีมา และ 10 อุบลราชธานี
(วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558 ณ สวนสุชาดา การ์เด้นท์ลอดจ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร (PMQA) สคร.9 นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สคร.9 นครราชสีมา)
      บุคลากร สคร.9 นครราชสีมา รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ที่ดินราชพัสดุ ถนนราชสีมา-โชคชัย หลักกิโลเมตรที่ 7.5 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
      นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ ตรวจเยี่ยม สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      Big Cleaning Day สคร.9 นครราชสีมา
(วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนตุลาคม 2558
      ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน ปีงบประมาณ 2559
(วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนกันยายน 2558
      โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับแกนนำในการพ่นหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการกำจัดยุงลาย ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง
(วันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง)
      ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรมตามนโยบายกรมคุณธรรม โดยมีอัตลักษณ์ ดังนี้
1) ความซื่อสัตย์ "ไม่โกงเงิน ไม่โกงของ ไม่โกงเวลาของทางราชการ
2) เสียสละ "อุทิศเวลา อุทิศกำลังกาย อุทิศกำลังปัญญา"
3) รับผิดชอบ "ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ รับผิด รับชอบในสิ่งที่ทำ"

(วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
      ประชุมผู้บริหาร สคร.9 นครราชสีมา ครั้งที่ 1/2559
(วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ณ สคร.9 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนกันยายน 2558
      ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมสุขภาพ และผลกระทบจากภัยสุขภาพในวัยรุ่น
(วันที่ 28-29 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร สคร.5
(วันที่ 23-25 กันยายน 2558)
     
Homepage
เดือนสิงหาคม 2558
      ผอ.สคร.5 และคณะบุคลากร สคร.5 ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนมารีย์
(วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนมารีย์)
      ผอ.สคร.5 ผู้บริหาร และบุคลากร สคร.5 ร่วมตักบาตรทำบุญ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล)
      การประชุมสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS/DC) ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2558
(วันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล)
     
Homepage
เดือนกรกฎาคม 2558
      ประชุมตรวจประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2558 รอบ 9 เดือน
(วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
     
Homepage
เดือนพฤษภาคม 2558
      ผอ.สคร.5 ให้สัมภาษณ์รายการสด เช้านี้ที่โคราช ในประเด็น รณรงค์การฉีดวัคซีนโรคหัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ kctv
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558)
      ผู้บริหารและบุคลากร สคร.5 ร่วมงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี ปี 2558" งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา)
      สคร.12 สงขลา ศึกษาดูงานและเรียนรู้ระบบฐานข้อมูล UCHA และงานการเงิน
(วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนเมษายน 2558
      ประชุมสรุปบทเรียนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สคร.5
(วันที่ 17 เมษายน 2558 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      สคร.5 เปิดศูนย์ซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี
(วันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง)
      รณรงค์ "เดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอดโรค"
(วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ศูนย์บริการทางหลวงลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
      งานประเพณีสงกรานต์ สคร.5 ปี 2558
(วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ วัดหนองปลิง จ.นครราชสีมา)
      ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบข้อมูล รพ.สต.หนองปลิง
(วันที่ 8 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง จ.นครราชสีมา)
      ร่วมประเมินการซ้อมแผนอุบัติเหตุจราจรและสาธารณภัย เขตนครชัยบุรินทร์
(วันที่ 7-8 เมษายน 2558 ณ บริเวณหน้า รพสต.ซับตะคร้อ ทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา)
      ผู้บริหารและบุคลากร สคร.๕ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนมีนาคม 2558
      สคร.5 ประกาศค่านิยมองค์กรด้านสุขภาพ คือ การปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
(วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ สคร.5)
      สคร.5 รับการนิเทศงานจากกรมควบคุมโรค ปี 2558
(วันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
      ประชุมและแลกเปลี่ยนการทำงาน "ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ" พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
(วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
      ประชุมระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ
(วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
      ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ปี 2558 รอบ 6 เดือน
(วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
      กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรรุ่นใหม่ สคร.5
(วันที่ 3-4 มีนาคม 2558 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ)
     
Homepage
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
      การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ
(วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเทล นครราชสีมา)
      ตรวจสุขภาพบุคลากรสคร.5 ประจำปี 2558
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สคร.5)
      ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค ศึกษาระบบฐานข้อมูล UCHA
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
      ถอดบทเรียนผู้รู้/ ผู้ใกล้เกษียณ สคร.5
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.5)
     
Homepage
เดือนมกราคม 2558
      สคร.5 ร่วมกับ สสจ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง สัปดาห์ราชประชาสมาสัย และค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
(วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอรุณ ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์)
      พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สคร.5 ปี 2558
(วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
      ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำระดับเขต จังหวัด พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
(วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5 นครราชสีมา)
     

งานปีใหม่ สคร.5
(วันที่ 6 มกราคม 2558)

     
Homepage
เดือนธันวาคม 2557
     

สัมมนาวิชาการ เขต 5,6,7 และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสาธารณสุข ประจำปี 2558 "เครือข่ายสาธารณสุขร่วมใจ สู่เป้าหมายลดโรค"
(วันที่ 23-25 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ นครราชสีมา)

     

สคร.5 นครราชสีมา ออกตรวจกระเช้าปีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับสิ่งของที่มีคุณค่าและปลอดเหล้าในกระเช้าของขวัญ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าคลังอัษฎางค์ , ร้านในซอย 30 กันยา และร้านค้าบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครราชสีมา)

      ประเมินความก้าวหน้าและพัฒนาการดำเนินงานโรคเรื้อรัง
(วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557)
     

ประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5 6 7 ครั้งที่ 5
(วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมภูผาน้ำ อ.ด่านซ้าย จ.เลย) (ผู้จัดคือ สคร.6)

      พิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครบ 87 พรรษา
(1 ธ.ค.57 ณ สคร.5)
     
Homepage
เดือนพฤศจิกายน 2557
      ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(27 พ.ย.57 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      สัมมนาเครือข่ายสื่อสารสาธารณะเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ปี 2558
(วันที่ 25-26 พ.ย.57 ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา)
     

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
(25-26 พ.ย.57 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)

      กิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
(21 พ.ย.57 ณ สคร.5)
      อบรมจัดการข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดัน
(วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557)
     

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
(วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)

     
Homepage
เดือนกันยายน 2557
     

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
(วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จังหวัดนครราชสีมา)

      "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกัน" ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการใส่ใจดูแลการดำเนินงานเอดส์ในสถานที่ทำงาน
และตลาดนัดสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค

โครงการ "เข้าพรรษาลดเสี่ยง (สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ"
(วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      โครงการ "เข้าพรรษาลดเสี่ยง (สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ไม่ออกกำลังกาย) สร้างบุญ"
(วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนสิงหาคม 2557
      พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      คณะบุคลากร สคร.5 ศึกษาดูงานระบบคุณภาพ สคร.9 พิษณุโลก
(วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ สคร.9 พิษณุโลก)
      พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
(วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ภัตตาคารเสียวเสี้ยว นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนกรกฎาคม 2557
      ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข"
(วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระราม 9 กรุงเทพมหานคร)
      พัฒนาบุคลากรหลักสูตร การวิจัยและพัฒนา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
<< Download เอกสารประกอบการบรรยาย (คุณญาดา คุณธีรศักดิ์ คุณวิมลพรรณ สคร.5) >>
      ชุมชนนักปฏิบัติ ASEAN ครั้งที่ 1
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
      พัฒนาบุคลากรหลักสูตร ระบาดวิทยา
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
<< Download เอกสารประกอบการบรรยาย (คุณกาญจนา คุณนันทนา คุณสุทธิลักษณ์ สคร.5) >>
      รณรงค์ "เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย"
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดหมื่นไวย์ ตำบลหมื่นไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
      พัฒนาบุคลากรหลักสูตร Infographic For Presentation
(วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
<< Download เอกสารประกอบการบรรยาย (ดร.ภก.ประชาสรรค์) >>
      พัฒนาบุคลากรหลักสูตร Ideas Management for Work and Life
(วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
<< Download เอกสารประกอบการบรรยาย (ดร.ภก.ประชาสรรค์) >>
     
Homepage
เดือนมิถุนายน 2557
      พัฒนาบุคลากรหลักสูตร การประเมินผล
(2 รุ่น วันที่ 25 และ 26 มิถุนายน 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
<< Download เอกสารประกอบการบรรยาย (ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5) >>
      สคร.5 อบต.หนองบัวศาลา และ รพ.สต.หนองปลิง จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (Big Cleaning day)
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ หมู่ 3,4,9,10 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา)
      ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ รอบ 2 ปี 2557
(วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.5 นครราชสีมา)
      ประชุมกำหนดระบบข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Optimal Data Set)
(วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนพฤษภาคม 2557
      ทอดผ้าป่ามหากุศล และถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ ในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี"
(วันที่ 20 พ.ค.2557 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา)
      สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ สคร.5 ที่มีภาวะเสี่ยงเกิดโรคเรื้อรัง
(วันที่ 14-16 พ.ค.2557 ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำขียว)
      ประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5 6 7 ครั้งที่ 4
วันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ สยามบีชรีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ผู้จัดคือ สคร.5)
     
Homepage
เดือนเมษายน 2557
      โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง
(วันที่ 29 เมษายน 2557 ณ สคร.5)
     

ออกตรวจสุราสถานที่ห้ามขาย และรณรงค์ไม่ดื่มสุราบนรถ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 จังหวัด (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
(วันที่ 11-17 เมษายน 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)

     

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ เมษายน 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา)

      งานประเพณีสงกรานต์ สคร.5 ปี 2557
(วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ สคร.5)
      พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ปี 2549 - 2555
(วันที่ 1 เมษายน 2557 ณ สคร.5)
     
Homepage
เดือนมีนาคม 2557
      VDO Clip ผอ.สคร.5 บรรยายด้วยภาษาอังกฤษ ในการประชุมผู้บริหาร สคร.5 (5.35 นาที)
(วันที่ 24 มี.ค.2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 นครราชสีมา)
<< Download เอกสารประกอบการบรรยาย >>
     

โครงการอบรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
(วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)

      สคร.5 นครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส (ไข้ฉี่หนู)
(วันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์)
     

สรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพผ่านกลไกอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ปี 2557 "สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ DHS & DCCD"

(วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมือง จ.นครราชสีมา)

     

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมผู้ประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ข้อกำหนด ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคระดับจังหวัด
(วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ อ.เมือง จ.นครราชสีมา)

     
Homepage
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
      นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ตรวจนิเทศงาน สคร.5 นครราชสีมา
(24 ก.พ.57 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานลดโรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุ เด็กจมน้ำ บุหรี่ สุรา ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดโรค เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
(วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ทอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
      รณรงค์โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ)
      ตลาดนัดความรู้ สคร.5
(4 ก.พ.57 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
<< Download เอกสารประกอบการบรรยาย >>
     
Homepage
เดือนมกราคม 2557
      อบรมการคิดวิเคราะห์
(24 ม.ค.57 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
      ตรวจสุขภาพบุคลากร สคร.5
(23 ม.ค.57 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      อธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจเยี่ยมสคร.5
(20 ม.ค.57 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      ผอ.สคร.5 คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ 2557
(3 ม.ค.57 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      รณรงค์ลดอุบัติเหตุและตรวจเครื่องอื่มแอลกอฮอล์ช่วงปีใหม่ 2557 (7 วันอันตราย)
(27 ธ.ค.56 - 2 ม.ค.57 จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์)
     
Homepage
เดือนธันวาคม 2556
      ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน Healthy workplace และ P.S.O.1101 สคร.5
(27 ธ.ค.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      กีฬาสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
(21 ธ.ค.56 ณ สนามกีฬา มทส. นครราชสีมา)
      กิจกรรม OD I SMART สคร.5
(9-10 ธ.ค.56 ณ วังน้ำเขียว)
      พิธีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
(4 ธ.ค.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
     
Homepage
เดือนพฤศจิกายน 2556
      ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายระดับตัวชี้วัดและการจัดทำ PMS
(21-22 พ.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
      สคร.5 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สคร.6
(15 พ.ย.56 ณ สคร.6 ขอนแก่น)
      พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สคร.5
(8 พ.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
 

ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557
(8 พ.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) สคร.5 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557
(8 พ.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

ผู้อำนวยการเยี่ยมชมรมต่างๆ สคร.5
(8 พ.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

     
Homepage
เดือนตุลาคม 2556
      สคร.5 นครราชสีมา ร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี
(11 ต.ค.56 ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา)
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร สคร.5 ปีงบประมาณ 2557
(2, 4, 7, 25, 28-30 ต.ค.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

สคร.5 จัดแข่งขันวอลเล่ย์บอล ส่งเสริมสุขภาพ
(2 ต.ค.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

     
Homepage
เดือนกันยายน 2556
 

ทำบุญเลี้ยงพระและถวายภัตตาหารเพล ออกโรงทาน สคร.5
(30 ก.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

     
Homepage
เดือนสิงหาคม 2556
 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(7 ส.ค.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2556
(2 ส.ค.56 ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา)

     
Homepage
เดือนกรกฎาคม 2556
 

ผู้อำนวยการ และบุคลากรสคร.5 ถวายเทียน เครื่องใช้ ให้แก่วัดบ้านน้ำซับ และมอบทุน อุปกรณ์การเรียน กีฬา ของเล่น
ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

(25 ก.ค.56 ณ วัดบ้านน้ำซับ โรงเรียนบ้านน้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)

 

บุคลากรสคร.5 ปฏิบัติธรรม
(19-23 ก.ค.56 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก)

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนทำงานหลอดเลือดดี ชีวีมีสุข พ้นทุกข์จากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง อำเภอหนองบัวแดง
(8-10 ก.ค.56 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ)

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) การจัดเก็บและกระจายวัคซีน และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการ พื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ประจำปี 2556
(2-5 ก.ค.56 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)

 

ถอดบทเรียนลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ สคร.5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556
(2 ก.ค.56 ณ สคร.5)

     
Homepage
เดือนมิถุนายน 2556
      ประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5 6 7 ครั้งที่ 3
(วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2556 ณ อันนาวานารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร) (ผู้จัดคือ สคร.7)
 

สคร.5 นครราชสีมา รับการศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
(27 มิ.ย.56 ณ สคร.5)

      รณรงค์โรคไข้เลือดออกในโรงเรียน เปิดประตูสู่อาเซียน
(24 มิ.ย.56 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา)
 

สคร.5 ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
(7 มิ.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

สคร.5 ร่วมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง
(5 มิ.ย.56 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์)

 

สคร.5 วางแผนการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
(5 มิ.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

     
Homepage
เดือนพฤษภาคม 2556
 

สคร.1 กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานระบาด PHER
(30 พ.ค.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

ตรวจประเมินรักษามาตรฐาน Healthy workplace & P.S.O.1101
(28 พ.ค. - 4 มิ.ย.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

ให้คำปรึกษาเทศบาลตำบลเชียงคาน จ.เลย เรื่อง การพัฒนาโครงการอุบัติเหตุจราจร
(27 พ.ค.56 ณ จ.เลย)

 

วิสาขบูชา พุทธบารมี
(22 พ.ค.56 ณ The mall นครราชสีมา)

 

ติดตามนิเทศผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
(21 พ.ค.56 ณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา)

 

นำเสนอผลงาน รพสต.หนองแวง เรื่องโรคความดัน เบาหวาน แก่ผู้บริหารอำเภอ จังหวัด
(14 พ.ค.56 ณ จ.ชัยภูมิ)

 

สคร.5 นครราชสีมา ศึกษาดูงานภาพลักษณ์องค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
(โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะด้วยการศึกษาดูงาน)
(2 พ.ค.56 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3)

 

สคร.5 นครราชสีมา รับการศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
(จากประเทศบังคลาเทศและภูฏาน)

(1 พ.ค.56 ณ สคร.5)

     
เดือนเมษายน 2556
 

โครงการติดตามนิเทศการดำเนินงานในกลุ่มเป้าหมาย และประเมินพัฒนา และการดำเนินงานระหว่างกลุ่มเป้าหมายหลัก และทีมวิจัย
(30 เม.ย.56 ณ จ.ชัยภูมิ)

 

สัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวัง (SRRT)
(29 เม.ย. - 1 พ.ค.56 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)

 

การตรวจสอบในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
(สรุปกิจกรรมการตรวจสอบ ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551)
(11-17 เม.ย.56)

 

งานประเพณีสงกรานต์ ผ้าป่าสามัคคี สคร.5
(9 เม.ย.56 ณ วัดหนองปลิง จ.นครราชสีมา)

     
เดือนมีนาคม 2556
 

สคร.5 รับการนิเทศติดตามการดำเนินงาน จากกรมควบคุมโรค
(28-29 มี.ค.56 ณ จ.นครราชสีมา)

 

สคร.5 และ ศตม.5.2 ร่วมงานรณรงค์ไข้เลือดออก กับ สสจ.บุรีรัมย์
(19 มี.ค.56 ณ จ.บุรีรัมย์)

 

สัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.5 6 7
(19-21 มี.ค.56 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี)

 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือดำเนินงานอาชีวอนามัยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตร
ในระดับปฐมภูมิผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

(6-8 มี.ค.56 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา)

 

สคร.5 ปฏิบัติธรรม วัดป่าสุคะโต
(14-16 มี.ค.56 ณ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ)

     
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล ครั้งที่ 5
(26-28 ก.พ.56 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)

 

สคร.5 ศึกษาดูงาน สคร.10
(19-22 ก.พ.56 ณ สคร.10 เชียงใหม่)

 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล ครั้งที่ 4
(18-20 ก.พ.56 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์)

 

สคร.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ วันวาเลนไทน์
(13 ก.พ.56 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา1 จ.นครราชสีมา)

 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล ครั้งที่ 3
(11-13 ก.พ.56 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ)

 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย บุคลากรสคร.5
(6-7 ก.พ.56 ณ สคร.5)

 

สคร.4 ศึกษาดูงาน สคร.5
(6 ก.พ.56 ณ สคร.5)

 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล
(4-6 ก.พ.56 ณ สวนป่ารีสอร์ท จ.สุรินทร์)

     
เดือนมกราคม 2556
 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ผ่านกลไกการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระดับตำบล
(21-23 ม.ค.56 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย
(15 ม.ค.56 ณ โรงเรียนปลัดมุม ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

 

อวยพรปีใหม่ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
(7 ม.ค.56 ณ กรมควมคุมโรค นนทบุรี)

 

ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 2/2556
(4 ม.ค.56 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

     
เดือนธันวาคม 2555
 

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556
(28 ธ.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

สคร.1 ศึกษาดูงาน UCHA MDR-TB
(25-26 ธ.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

ประชุมผู้บริหารและแกนนำระดับอำเภอ 18 อำเภอเป้าหมาย ด้านการจัดการเชิงระบบ ในการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2556
(24-25 ธ.ค.55 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)

 

ประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5 6 7 ครั้งที่ 2
(19-21 ธ.ค.55 ณ ภูรัญญา รีสอร์ท นครราชสีมา) (ผู้จัดคือ สคร.5)

 

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)
(12 ธ.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

ประชุมสรุปบทเรียนจากการดูแลผู้ป่วยโรค HIV
(3 - 4 ธ.ค.55ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)

 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
(11 ธ.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 5 ธันวามหาราช และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (4-5 ธ.ค.55)

(4-5 ธ.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา, ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา)

     
เดือนพฤศจิกายน 2555
 

ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS)
(26-28 พ.ย.55 ณ . โรงแรมรายาแกรนด์ นครราชสีมา)

 

ประชุมจัดทำตัวชี้วัด (O/S matrix) ปี 2556
(21 พ.ย.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปีงบประมาณ 2556
(16 พ.ย.55 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา)

 

อบรม “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข” Dhamma OD Happy life
(14 พ.ย.55 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้คำปรึกษาในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14
(12-15 พ.ย.55 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)

 

สคร.2 สระบุรี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(1 พ.ย.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

     
เดือนตุลาคม 2555
 

ตรวจประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรอง ปี 2555
(19 ต.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

ทีมปฏบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (PHER) สคร.5 ลงพื้นที่ควบคุมโรคคอตีบ จังหวัดเลย
(16-19 ต.ค.55 ณ จังหวัดเลย)

     
เดือนกันยายน 2555
 

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555
(28 ก.ย.55 ณ ภัตตาคารเสี่ยวเสี้ยว นครราชสีมา)

 

CoPs การถ่ายภาพ ตกแต่งภาพเบื้องต้น การเลือกภาพ และทำอัลบั้มภาพ
(24 ก.ย.55 ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 นครราชสีมา)

 

กีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการ
(18 ก.ย.55 ณ อบต.หนองบัวศาลา นครราชสีมา)

 

ประชุมระบบสารสนเทศงาน HR และด่านกักโรค (UCHA)
(10-11 ก.ย.55 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ นครราชสีมา)

 

นำเสนอผลการดำเนินงานตาม MOU รอบ 6 เดือนหลัง สคร.5
(3-5 ก.ย.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

     
เดือนสิงหาคม 2555
 

เสวนาวิชาการ Show & Share สคร.5
(30 ส.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับอำเภอ ในเขตสาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
(21 ส.ค.55 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา)

 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3 อ. บอกลา 2 ส.
(8 ส.ค.55 ณ สคร.5 นครราชสีมา)

     
เดือนกรกฎาคม 2555
  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักด้านบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดทำแผนที่มีคุณภาพ "ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น" พื้นที่ต้นแบบอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
(23-25 ก.ค.55 ณ โรงแรมโกลด์ เมาท์เทน วังน้ำเขียว รีสอร์ท)
  สัมมนาวิชาการเครือข่าย SRRT ปี 2555
(9-11 ก.ค.55 ณ โรงแรมราชฤกษ์ จ.นครราชสีมา)
     
เดือนพฤษภาคม 2555
  ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักด้านบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดทำแผนที่มีคุณภาพ "ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น" พื้นที่ต้นแบบอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
(21-22 พ.ค.55 ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี)
    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.5
(15 พ.ค.55 ณ สคร.5)
    การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บและกระจายวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
(11 พ.ค.55 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา)
     
เดือนเมษายน 2555
      ประชุมเครือข่ายพัฒนาองค์กร สคร.5 6 7 ครั้งที่ 1 (29 เม.ย.– 2 พ.ค.2555)
ณ เชียงคานริเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท จังหวัดเลย (ผู้จัดคือ สคร.6)
    สคร.12 ดูงาน PMQA (25 เม.ย.55 ณ สคร.5)
    ฝึกปฏิบัติธรรม ณ สำนักแสงธรรมส่องชีวิต (23-24 เม.ย.55 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
    งานประเพณีสงกรานต์ สคร.5 (11 เม.ย.55 ณ สคร.5)
    อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมสคร.5 (7 เม.ย.55 ณ สคร.5)
     
เดือนมีนาคม 2555
    ศึกษาดูงานมาบตาพุด (27-30 มี.ค.55)
    วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ อ.กาบเชิง (20 มี.ค.55)
    กรมควบคุมโรคนิเทศงานสคร.5 (5-6 มี.ค.55)
     
เดือนกุมภาพันธ์ 2555
    สัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.5 6 7 (29 ก.พ.- 2 มี.ค.55)
    อบรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (22-24 ก.พ.55)
    CoPs IT ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และระบบความปลอดภัย (14 ก.พ.55)
    รณรงค์ "รักปลอดภัย ถุงยางอนามัยเอาอยู่" (14 ก.พ.55)
    ตรวจสุขภาพบุคลากร ปี 2555 (10 ก.พ.55)
     
เดือนมกราคม 2555
    ลงนาม MOU ตัวชี้วัดคำรับรอง และประชุมผู้บริหาร สคร.5 (9 ก.พ.55)
    รณรงค์วันราชประชาสมาสัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ (26 ม.ค.55)
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ KM และนวัตกรรม (25 ม.ค.55)
    การพัฒนาเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ด้านการจัดการเชิงระบบ จ.บุรีรัมย์ (23-24 ม.ค.55)
    ลงนาม MOU ตัวชี้วัดปี 2555 และถ่าย KPI ลงสู่บุคคล (19 ม.ค.55)
    สคร.5 ร่วมประชุมโครงการสาธารณสุขเขต 14 รวมพลังสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุข
"ประสบการณ์ในเหตุอุทักภัยปี 2554" (16-17 ม.ค.55)
    สุนทรียสนทนา (Dialogue) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน โดย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ (16 ม.ค.55)
    สคร.5 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา (13 ม.ค.55)
    สคร.8 ศึกษาดูงานกลุ่มแผนฯ และกลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 (10 ม.ค.55)
    งานปีใหม่ I SMART สคร.5 (6 ม.ค.55)
    ประชุมผู้บริหารสคร.5 ประจำเดือนมกราคม 2555 (5 ม.ค.55)
    ฟังธรรมรับปีใหม่ 2555 เรื่อง แบบแผนของชีวิต (4 ม.ค.55)
     
เดือนธันวาคม 2554
    การพัฒนาเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ด้านการจัดการเชิงระบบ จ.สุรินทร์ (26-27 ธ.ค.54)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปบทเรียนและกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการประเมินผล (26-27 ธ.ค.54)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ในพื้นที่ 88 อำเภอ ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ด้านการจัดการเชิงระบบ เพื่อปรับกรอบแนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
จ.นครราชสีมา รุ่น 2 (21-22 ธ.ค.54)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับอำเภอ ในพื้นที่ 88 อำเภอ ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ด้านการจัดการเชิงระบบ เพื่อปรับกรอบแนวคิดในการดำเนินงานพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
จ.นครราชสีมา รุ่น 1 (19-20 ธ.ค.54)
    อบรม "พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่เป้าหมายเดียวกัน" รุ่นที่ 3 (22-23 ธ.ค.54)
    อบรม "พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่เป้าหมายเดียวกัน" รุ่นที่ 2 (20-21 ธ.ค.54)
    อบรม "พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่เป้าหมายเดียวกัน" รุ่นที่ 1 (14-15 ธ.ค.54)
    ไหว้พระ 9 วัด จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร สคร.5 (9 ธ.ค.54)
    การดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (2-7 ธ.ค.54)
    สคร.7 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PMQA (2 ธ.ค.54)
    พิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 5 ธันวามหาราช และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา และพิธีเปิดชมรมจริยธรรม สคร.5 (1 ธ.ค.54)
    การดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (1 ธ.ค.54)
     
เดือนพฤศจิกายน 2554
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำหลักด้านบริหารจัดการข้อมูล เพื่อจัดทำแผนที่มีคุณภาพ "ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น" พื้นที่ต้นแบบอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555 (24-25 พ.ย.54)
    การดำเนินงานพ่นเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรค จังหวัดลพบุรี (16-27 พ.ย.54)
    ประชุมหารือความต้องการของผู้รับบริการ PMQA สัญจร (ต.ค.- พ.ย.54)
    ทีมปฏิบัติการควบคุมพาหะ ปฏิบัติการในพื้นที่ จ.นนทบุรี (17 พ.ย.54)
    นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยม สคร.5 (11 พ.ย.54)
    การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พักพิง จ.นนทบุรี (7 พ.ย.2554)
     
เดือนกันยายน 2554
    งานแสดงมุทิตาจิต ปี 2554 สคร.5 (29 ก.ย.54 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ นครราชสีมา)
    การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสุขภาพระบบอำเภอ ในการขับเคลื่อน
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
(17-20 ก.ย.54 ณ โรงแรมอโมรา นครราชสีมา)
    R2R ชาวบริหารฯ กรมควบคุมโรค (14-16 ก.ย.54 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพฯ)
     
เดือนสิงหาคม 2554
    สคร.11 ศึกษาดูงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง สคร.5 (9 ก.ย.54 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สคร.5 (6 ก.ย.54 ณ ห้องประชุมอาคารแมลง สคร.5)
     
เดือนสิงหาคม 2554
    ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IT ครั้งที่ 4 (30 ส.ค.54 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5)
    สัมมนาเครือข่ายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (23-24 ส.ค.54 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์)
    ประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ (22 ส.ค.54 ณ สคร.5)
    ประชุมการใช้โปรแกรม MDR-TB (19 ส.ค.54 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา)
     
เดือนกรกฎาคม 2554
    คณะศึกษาดูงานจากสคร.4 ราชบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ณ สคร.5
(6 ก.ค.54 ณ สคร.5)
    คณะศึกษาดูงานชาวสปป.ลาว จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน สคร.5
(5 ก.ค.54 ณ สคร.5)
     
เดือนมิถุนายน 2554
    สัมมนาวิชาการ สคร.5,6,7 (29 มิ.ย.-1 ก.ค.54 จ.นครพนม)
    นิเทศระบบข้อมูลโรคเรื้อน (UCHA) จ.ชัยภูมิ (23 มิ.ย.54 สสจ.ชัยภูมิ)
    สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลด้านวิทยุ เขตสาธารณสุข 14 (1-3 มิ.ย.54 ณ อรุณวิทย์รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
     
เดือนพฤษภาคม 2554
    สคร.5 ร่วมกับ สสจ.นม. จัดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค.54 ณ บขส.ใหม่ นครราชสีมา)
    ประชุมคณะกรรมการข้อมูล สคร.5 (31 พ.ค.54 ณ สคร.5)
    อบรมวิเคราะห์ข้อมูล (24,26,27 พ.ค.54 ณ สคร.5)
    ประชุมการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (9-10 พ.ค.54 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
    อบรมการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นและการขับขี่อย่างปลอดภัย (6 พ.ค.54 ณ บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จำกัด)
    อบรมการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลและการถ่ายทอดตัวชี้วัด (3-4 พ.ค.54 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารความเสี่ยงของ อสม. ในพื้นที่อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (2-4 พ.ค.54 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
    ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 4/2554 และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2554 (2 พ.ค.54 ณ สคร.5)
     
เดือนเมษายน 2554
    สคร.5 รับการนิเทศงานจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ (29 เม.ย.54 ณ สคร.5)
    โครงการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 (26 เม.ย.54 ณ อบต.ท่าสว่าง จ.สุรินทร์)
    สคร.5 เยี่ยมศูนย์อพยพจังหวัดสุรินทร์ (25 เม.ย.54 ณ จ.สุรินทร์)
    งานประเพณีสงกรานต์ สคร.5 "ลดภาวะโลกร้อน" (8 เม.ย.54 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
    การประชุมซ้อมแผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี กรณีก๊าซแอมโมเนียรั่ว (7-8 เม.ย.54 ณ โรงแรมเทพนคร และเทศบาลตำบลอิสาณ จ.บุรีรัมย์)
    อบรมการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงาน (4-5 เม.ย.54 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สคร.5 นครราชสีมา)
     
เดือนมีนาคม 2554
    สคร.10 ศึกษาดูงาน (28 มี.ค.54 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
    ประชุมระบบฐานข้อมูล UCHA (23-24 มี.ค.54 ณ สสจ.นครราชสีมา)
    วัน อสม.แห่งชาติ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (18 มี.ค.54 ณ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ)
    ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สคร.5 ครั้งที่ 2/2554 (14 มี.ค.54 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สคร.5 นครราชสีมา)
    บุคลากร สคร.5 ทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย (10-11 มี.ค.54 ณ สคร.5 นครราชสีมา)
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารสาธารณะ สคร.5 และทีวีไทย (7-8 มี.ค.54 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับเบต ปี 2554
(2-4 มี.ค.54 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา)
    อบรม Refreshing Course for Master Trainers (1-3 มี.ค.54 ณ โคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา)
    UCHA สคร.1 (1 มี.ค.54 ณ เวลเนสโฮม รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พระนครศรีอยุธยา)
     
เดือนกุมภาพันธ์ 2554
    การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโฆษก กรมควบคุมโรค รุ่นที่ 3 (28 ก.พ.-3 มี.ค.54 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค)
    สคร.5 ปฏิบัติธรรม ณ บ้านกรินชัย นครราชสีมา (28 ก.พ.54)
    กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ สคร.5 ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (25 ก.พ.54 ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ จ.นครนายก)
    ประชุมภาคีเครือข่ายภาคอีสาน ประสานแนวคิดและวางกรอบการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนการดำเนินงานเอดส์ในเยาวชนกับอปท” (24 – 25 ก.พ.54 ณ อิม ภู ฮิลล์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา)
    ประชุมปฏิบัติการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อหาความต้องการ และความคาดหวังต่อภาพลักษณ์องค์กรในเครือข่าย สคร.5 (22-23 ก.พ.54 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
    ประชุมคณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยง สคร.5 (21 ก.พ.54 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สคร.5)
    ประชุมวิชาการเครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชน (15-16 ก.พ.54 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา)
    สคร.5 จัด Booth ในวันแห่งความรัก ร่วมกับ สสจ.นม. (14 ก.พ.54 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
    เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส (11 ก.พ.54 ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก)
    สัมมนาเครือข่ายวิชาการพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 (8-10 ก.พ.54 ณ โรงแรมโกลด์เมาท์เทน วังน้ำเขียว นครราชสีมา)
    สัมมนาเรื่อง สนับสนุนการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี 2554 (4 ก.พ.54 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น)
    ประชุมแนะนำการใช้งาน Open Source (2 ก.พ.54 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สคร.5)
     
เดือนมกราคม 2554
    พัฒนาเครือข่ายอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง (17-19 ม.ค.54)
    สัมมนาอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (18 ม.ค.54)
    วันราชประชาสมาสัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ คุ้มราชประชาร่วมใจ จ.สุรินทร์ (16 ม.ค.54)
    รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย (13 ม.ค.54)
    นักศึกษามหิดลอินเตอร์ ศึกษาดูงาน สคร.5 (10 ม.ค.54)
    อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ตรวจเยี่ยม สคร.5 (7 ม.ค.54)
    ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 2/2554 (5 ม.ค.54)
     
เดือนธันวาคม 2553
    I SMART Night Party (29 ธ.ค.53)
    I SMART งานปีใหม่ สคร.5 (29 ธ.ค.53)
    ประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (27 ธ.ค.53)
    อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสคร.5 ด้านการจัดการเชิงระบบ (7-9 ธ.ค.53)
    เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช และปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง (3 ธ.ค.53)
     
เดือนพฤศจิกายน 2553
    รณรงค์วันเบาหวานโลก “NO SUGAR DAY” โดยเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่สคร. 5 ลดการใช้น้ำตาล เพื่อปกป้อง ให้พ้นภัยเบาหวาน ดังคำขวัญ “ปกป้องคนไทย พ้นภัยเบาหวาน” (12 พ.ย.53)
    พ่นยุงและมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านคนชุมและบ้านโพธิ์ทอง (3 พ.ย.53)
     
เดือนตุลาคม 2553
    ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และผู้ประสบภัยน้ำท่วม (21-23 ต.ค.53)
    ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รพ.มหาราชนครราชสีมา (20 ต.ค.53)
    ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยภูมิ (20 ต.ค.53)
    สคร.5 กรมควบคุมโรค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (19 ต.ค.53)
    ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (18 ต.ค.53)
    World Heart Day เดินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (5 ต.ค.53)
     
เดือนกันยายน 2553
    ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 6/2553 (27 ก.ย.53)
    งานแสดงมุทิตาจิต 2553 (27 ก.ย.53)
    รณรงค์วันหัวใจโลก (22 ก.ย.53)
    สคร.5 มอบผ้ากันเปื้อน รณรงค์ป้องกันโรคอุจจาระร่วง (13 ก.ย.53)
    การจัดการความรู้ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (ก.ย.53)
    การจัดการความรู้ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (ก.ย.53)
    การจัดการความรู้ ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (ก.ย.53)
    การจัดการความรู้ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ก.ย.53)
     
เดือนสิงหาคม 2553
    จัดนิทรรศการวันปราบยุงลายต้านภัยไข้เลือดออก อ.โนนไทย (31 ส.ค.53)
    ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 53 (30-31 ส.ค.53)
    พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่องานโรคเรื้อน นิคมปราสาท จ.สุรินทร์ (27 ส.ค.53)
    รณรงค์งานราชประชาสมาสัย 50 ปี แห่งการสนองพระราชปณิธาน ณ อำเภอครบุรี (27 ส.ค.53)
    ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย (26 ส.ค.53)
    อบรมเขียนข่าว สำหรับเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ (5 ส.ค.53)
     
เดือนกรกฎาคม 2553
    กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ศึกษาดูงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยใช้ IT (23 ก.ค.53)
    ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 5/2553 (19 ก.ค.53)
    ประชุมสรุปบทเรียนการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น พื้นที่สาธารณสุขเขต 14 (16 ก.ค.53)
    ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสื่อสารสาธารณะเขต 14 (5-6 ก.ค.53)
     
เดือนมิถุนายน 2553
    ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สคร.5 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท ปากช่อง (28-30 มิ.ย. 53)
    ซ้อมแผนอัคคีภัย ศตม.5.4 ปากช่อง (24 มิ.ย. 53)
    ประเมิน Competency IT ศตม. และ นคม. ในสังกัด สคร.5 (7-23 มิ.ย. 53)
    แถลงข่าวโรคไข้เลือดออก อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ และเห็ดพิษ (25 มิ.ย. 53)
    สัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.5,6,7 จ.อุดรธานี (16-18 มิ.ย. 53)
    กรมควบคุมโรคนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สคร.5 (4 มิ.ย. 53)
     
เดือนเมษายน 2553
    สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเขต 14 ปี 2553 (28-30 เม.ย. 53)
    งานสงกรานต์ สคร.5 (9 เม.ย. 53)
    สคร.3 ศึกษาดูงานตอบโต้เตือนภัย และข่าวกรอง สคร.5 (2 เม.ย. 53)
    พิธีเปิดคลินิกเลิกบุหรี่ สคร.5 (1 เม.ย. 53)
     
เดือนมีนาคม 2553
    รณรงค์วันวัณโรคโลก (24 มี.ค.53)
    รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง (19 มี.ค.53)
    สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา (10-12 มี.ค.53)
     
เดือนกุมภาพันธ์ 2553
    ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเภสัชกรผู้รับผิดชอบคลังวัคซีนระดับอำเภอ โรงแรมปัญจดารา (23-24 ก.พ.53)
    อบรมสร้างสมดุลสุขภาพและชีวิต ณ กระท่อมหินนันทภัค (17-19 ก.พ.53)
    ประชุมการให้บริการด้านอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (3-4 ก.พ.53)
     
เดือนมกราคม 2553
    น้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 50 ปี ราชประชาสมาสัย ณ นิคมปราสาท จ.สุรินทร์ (16 ม.ค.53)
    ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2553 (13 ม.ค.53)
    ประชุมร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่องานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมของ สปสช. (ครั้งที่ 2) (7 ม.ค.53)
     
เดือนธันวาคม 2552
    กีฬาสี ปีใหม่ 2553 สคร.5 (29 ธ.ค.52)
    ประชุมชี้แจงโครงการและแบบสอบถามเรื่อง Rapid Survey (15 ธ.ค.52)
    ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2553 (11 ธ.ค.52)
   

สคร.5 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
5 ธันวาคม 2552 (4 ธ.ค.52)

    ประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยปี 2552 (3 ธ.ค.52)
       
เดือนพฤศจิกายน 2552
    พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน ด้วยระบบข้อมูลแบบ UCHA (27 พ..ย.52)
    สัมมนาตลาดนัดความรู้เครือข่ายพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 (23-25 พ.ย.52)
       
เดือนกันยายน 2552
    งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2552 (30 ก.ย.52)
    ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 6/2552 (30 ก.ย.52)
    ตลาดนัดความรู้ สคร.5 (1-2 ก.ย.52)
       
เดือนสิงหาคม 2552
    เครือข่ายเยาวชนพอเพียง (15 ส.ค.52)
       
เดือนกรกฎาคม 2552
    รับโล่ประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานดีเด่น สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (30 ก.ค.52)
    รณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (26 ก.ค.52)
    สคร.5 รวมใจ ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน (24 ก.ค.52)
    พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น ระดับจังหวัด พื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ครั้งที่ 2 (16 ก.ค.52)
       
เดือนมิถุนายน 2552
    ประชุมระบบข้อมูลโรคเรื้อน และระบบฐานข้อมูล UCHA (29 มิ.ย.52)
    อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ตรวจเยี่ยมสคร.5 (13 มิ.ย.52)
    รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้นิเทศจากกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมสคร.5 (12 มิ.ย.52)
    รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (1 มิ.ย.52)
       
เดือนพฤษภาคม 2552
    ยุทธศาสตร์พิฆาตยุงลาย ต.ละหายทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ (16 พ.ค.2552)
    ประชุมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (13 พ.ค.2552 ณ ห้องประชุมสคร.5)
       
เดือนเมษายน 2552
    สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเขต 14 (22-24 เม.ย.2552 ณ หาดตื้น คลื่นสวย รีสอร์ท จ.จันทบุรี)
       
เดือนมีนาคม 2552
    ประชุมการจัดทำแผนรับอุบัติภัยสารเคมี และการเตรียมความพร้อมองค์กร (27 มี.ค.2552 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา)
    ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร สคร.5 ครั้งที่2/2552 (4 มี.ค.2552 ณ ห้องประชุม สคร.5)
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2552
    สัมมนาวิชาการเครือข่าย สคร.5,6,7 (24-27 ก.พ.2552 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา)
       
เดือนมกราคม 2552
    การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ครั้งที่ 1 ปี 2552 (29-30 ม.ค.2552 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา)
    ประชุมการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์โรคไข้เลือดออก (15-16 ม.ค.2552 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท)
    ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 2/2552 (9 ม.ค.2552 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช)
       
เดือนธันวาคม 2551
    งานปีใหม่ 2552 สคร.5 (29 ธ.ค.2551)
    ประชุมประเมินการใช้ระบบงานออนไลน์ ครั้งที่1/2552 (19 ธ.ค.2551)
    พิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจการดำเนินงานควบคุมวัณโรคและเอดส์ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
จังหวัดนครราชสีมา (11 ธ.ค.2551)
    ประชุมการสร้างและใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (15-17 ธ.ค.2551 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น)
       
เดือนพฤศจิกายน 2551
    ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อน UCHA (21 พ.ย.2551)
       
เดือนตุลาคม 2551
    ประชุมวิชาการเครือข่ายวัณโรคและโรคเอดส์ (20-22 ต.ค.2551 ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา)
    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบข้อมูลข่าวสาร (20 ต.ค. 2551)
       
เดือนกันยายน 2551
    งานแสดงมุทิตาจิต ปี 2551 (30 ก.ย. 51 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช)
    การประชุมผู้บริหารสคร.5 ครั้งที่ 6/2551 (30 ก.ย. 51 ณ โรงแรมวีวัน นครราชสีมา)
    การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 9/2551 (24 ก.ย. 51 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช)
    เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "คนทำงานเยาวชน" (10-11ก.ย. 51 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท นครราชสีมา)
    ตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค พื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2551 (4-5 ก.ย. 51 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา)
    ตลาดนัดความรู้ สคร.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่องการจัดการความรู้ สคร.5 ครั้งที่ 2 (1-2 ก.ย. 51 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา)
       
เดือนสิงหาคม 2551
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 (13-15 ส.ค.51)
       
เดือนมิถุนายน 2551
    กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพผ่านระบบสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน จ.นครราชสีมา (30 มิ.ย.51)
    กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในการเสริมสร้างสุขภาพผ่านระบบสถานศึกษา โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา (16 มิ.ย.51)
    รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (2 มิ.ย.51)
       
เดือนพฤษภาคม 2551
    ประชุมเครือข่ายสารสนเทศศูนย์วิชาการ เขตสาธารณสุขที่ 13 ครั้งที่ 3/2551 (27 พ.ค.51)
    ศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (1-2 พ.ค.51)
       
เดือนมีนาคม 2551
    การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (19-21 มี.ค.51)
    การประชุมคณะกรรมการ PMQA สคร.5 (14 มี.ค.51)
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่องการจัดการความรู้ รุ่นที่ 1 (5-7 มี.ค.51)
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2551
    คณะจากประเทศอินเดียศึกษาดูงาน สคร.5 (18 ก.พ.51)
    การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (12-13 ก.พ.51)
    สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา (11-13 ก.พ.51)
    โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตสาธารณสุขที่ 13 (5 ก.พ.51)
       
เดือนมกราคม 2551
    โครงการปลูกจิตสำนึกการให้บริการฝ่ายบริหาร สคร.5 (18 ม.ค.51)
       
เดือนธันวาคม 2550
    งานกีฬาสี ปีใหม่ 2551 สคร.5 (25 ธ.ค.50)
    งานเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธ.ค.50)
       
เดือนพฤศจิกายน 2550
    ประชุมเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 1/2551 (27 พ.ย.50)
    ประชุมเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดงานป้องกันควบคุมโรคจังหวัดสุรินทร์ ปี 2551 (12 พ.ย.50)
    ทีมวิจัยเยาวชน สคร.5 เก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กนักเรียน
       
เดือนกันยายน 2550
    Show & Share KM (6 ก.ย.2550)
    ประชุมคณะกรรมการ PMQA (13-14 ก.ย.2550)
    อบรม KM ครั้งที่ 4 (10-12 ก.ย.2550)
    ตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (4-6 ก.ย.2550)
    ห้องสมุดสัญจร การประชุมผู้บริหาร สคร.5 (3 ก.ย.2550)
       
เดือนสิงหาคม 2550
    ประชุมถ่ายทอดนโยบาย กลุ่มสารสนเทศ (2-3 ส.ค.2550)
       
เดือนกรกฎาคม 2550
    ประชุมถ่ายทอดนโยบาย ฝ่ายบริหารฯ (ก.ค.2550)
    ประชุมวิชาการพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในเขต 13 (25-26 ก.ค.2550)
    ทีมงานวิจัยเยาวชนติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์และโรงเรียนกาบเชิงวิทยา (19 ก.ค.2550)
    อบรม KM ครั้งที่ 3 (16-18 กรกฎาคม 2550)
    ประชุมการถ่ายทอดนโยบาย กลุ่มส่งเสริมฯ สคร.5 (9-11 กรกฎาคม 2550)
    ประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 5/2550 (3 กรกฎาคม 2550)
       
เดือนมิถุนายน 2550
    Show & Share (29 มิถุนายน 2550)
    สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขต 13 (28-29 มิถุนายน 2550)
    CoP IT การตกแต่งภาพและการตัดต่อมัลติมีเดีย (19-20 มิถุนายน 2550)
    ประชุม Coach the Coach (18-19 มิถุนายน 2550)
    ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (1 มิถุนายน 2550)
       
เดือนพฤษภาคม 2550
    โครงการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลข่าวกรองเตือนภัย สคร.5 (25 พฤษภาคม 2550)
    โครงการพัฒนาคุณธรรมทรัพยากรบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร สคร.5 (22 พฤษภาคม 2550)
    คณะกรรมการตรวจประเมิน Healthy workplace ตรวจเยี่ยม สคร.5 (21 พฤษภาคม 2550)
    ประชุมพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (PMS) (21 พฤษภาคม 2550)
    พิจารณาการทำ Job (17 พฤษภาคม 2550)
    เครือข่ายรณรงค์งดเหล้า (9 พฤษภาคม 2550)
    การประชุมประจำเดือน สคร.5 (3 พฤษภาคม 2550)
       
เดือนเมษายน 2550
    งานประเพณีสงกรานต์ สคร.5 (12 เมษายน 2550)
    การประชุมเพื่อพัฒนาภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับอำเภอ (26-27 เมษายน 2550)
       
เดือนมีนาคม 2550
    เยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันควบคุมปัญหาพฤติกรรมเยาวชนในสถานศึกษา
(27 มีนาคม 2550)
    เยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันควบคุมปัญหาพฤติกรรมเยาวชนในสถานศึกษา
ที่ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (26 มีนาคม 2550)
    เยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ (26 มีนาคม 2550)
    ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดกฏหมายบุหรี่
    อบรมกลุ่มประชากร ต.หนองบัวศาลา (29 มีนาคม 2550)
    เยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของครูแกนนำ รร.โชคชัยสามัคคี รร.สะแกราชธวัชศึกษา (22 มีนาคม 2550)
    โครงการวิ่งต้านเหล้า ทำความดี ปีมหามงคล (15 มีนาคม 2550)
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานวัณโรคสำหรับบุคลากรในงานวัณโรค" (14-16 มีนาคม 2550)
    อบรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (8-9 มีนาคม 2550)
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2550
    พัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะด้านสารสนเทศ ศตม.ที่ 5.1 จ.ชัยภูมิ (9 กุมภาพันธ์ 2550)
    การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง งานวิจัยผลักดันเป็นนโยบาย ได้อย่างไร (5 กุมภาพันธ์ 2550)
       
เดือนมกราคม 2550
    อบรมครูแกนนำ "การจัดการความรู้ในการดูแลสุขภาพเยาวชน" (23-24 มกราคม 2550)
    กีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2550 (20 มกราคม 2550)
       
เดือนธันวาคม 2549
    ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ (14 ธันวาคม 2549)
    เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคไข้หวัดนก (8 ธันวาคม 2549)
       
เดือนพฤศจิกายน 2549
    ประชุม KM (20 พฤศจิกายน 2549)
    เสนอโครงร่างงานวิจัย ปี 2550 (3 พฤศจิกายน 2549)
       
เดือนกันยายน 2549
    แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2549 (29 กันยายน 2549)
    เสวนาวิชาการ Show & Share "วิจัยสาธารณสุข" (26 กันยายน 2549)
    นำเสนอผลงาน และประกวด CoP (22 กันยายน 2549)
    ศูนย์อนามัยที่ 5 ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ สคร.5 นม. (18 กันยายน 2549)
       
เดือนมิถุนายน 2549
    พิธีมองประกาศนียบัตรครอบครัวปลอดบุหรี่ ศูนย์ข่าวสารการเรียนรู้ (บ้านกำลังใจ)
    ตรวจประเมิน " สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน" (Healthy Work Place) (6 มิถุนายน 2549)
       
เดือนพฤษภาคม 2549
    กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2549)
    การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Work Place) และการประเมินตนเอง (พฤษภาคม 2549)
    ประชุมวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2,5,6,7 (24-26 พฤษภาคม 2549)
    พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ (1-3 พฤษภาคม 2549)
       
เดือนเมษายน 2549
    งานประเพณีสงกรานต์ สคร.5 (12 เมษายน 2549)
    สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร (5-7 เมษายน 2549)
       
เดือนมีนาคม 2549
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT (CoP) ครั้งที่ 3 (29 มี.ค.2549)
    ประชุมการใช้งานโปรแกรมงบประมาณ (17 มี.ค.2549)
    สคร.5 พบสื่อมวลชน แถลงข่าวงาน "วัณโรคโลก" (17 มี.ค.2549)
    สคร.5 พบสื่อมวลชน แถลงข่าว "เที่ยวเขาใหญ่ ปลอดภัย มาลาเรีย" (17 มี.ค.2549)
    ประชุมเครือข่ายสารสนเทศหน่วยงานศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 4 (16 มี.ค.2549)
       
เดือนกุมภาพันธ์ 2549
    ติดตาม นำเสนอความก้าวหน้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) ครั้งที่ 1/2549 สคร.5 (27 ก.พ.2549)
    สคร.1 กรุงเทพฯ ดูงานระบบ P.S.O.1101 สคร.5 นครราชสีมา (27 ก.พ.2549)
    สคร.5 ศึกษาดูงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) รพ.สระบุรี (24 ก.พ.2549)
    ประชุมประชาพิจารณ์ จัดทำยุทธศาสตร์แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด พ.ศ.2550-2554 (21-22 ก.พ.2549)
    สัมมนาภาคีเครือข่ายสถานบันเทิง นครราชสีมา (15 ก.พ.2549)
    ตรวจรับรองมาตรฐาน P.S.O.1101 (15 ก.พ.2549)
       
เดือนมกราคม 2549
    กีฬาสี ศูนย์ฯ สัมพันธ์ 2549 (27 ม.ค.2549)
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT (CoP) ครั้งที่ 2 (19 ม.ค.2549)
    งานรณรงค์ สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2549 (17 ม.ค.2549)
       
เดือนธันวาคม 2548
    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการและลูกจ้างที่ดี (2 ธ.ค.2548)
    ประชุมเครือข่ายสารสนเทศหน่วยงานศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 3 ณ รพ.จิตเวช (15 ธ.ค.2548)
    ซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน (19 ธ.ค.2548)
       
เดือนพฤศจิกายน 2548
    ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเสนอสรุปผลวิจัยปี 2548 และนำเสนอโครงร่างงานวิจัยปี 2549 (3-4 พ.ย. 2548)
    โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติ รวมพลคนเหลือง-ฟ้า (16-17 พ.ย. 2548)
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT (CoP) ครั้งที่ 1 (17 พ.ย. 2548)
       
เดือนตุลาคม 2548
    ปลูกต้นไม้ สคร.5 นม. (ต.ค. 2548)
    ประชุมคณะกรรมการ IT ครั้งที่ 1/2549 (19 ต.ค. 2548)
    ประชุมเครือข่ายสารสนเทศหน่วยงานศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยพยาบาล (28 ต.ค. 2548)
       
เดือนกันยายน 2548
    CoP Cholesterrol (ก.ย. 2548)
    กิจกรรมวันหัวใจโลก (22 ก.ย. 2548)
    ประชุมเครือข่ายสารสนเทศหน่วยงานศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 1 ณ สคร.5 (26 ก.ย. 2548)
    อบรมการใช้งานฐานข้อมูล (27-29 ก.ย. 2548)
       
เดือนสิงหาคม 2548
    อบรมการทำ Web Page (9-10 ส.ค.2548)
       
เดือนกรกฎาคม 2548
    อบรมการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (15 ก.ค.2548)
    ร่วมใจ งดเหล้า เข้าพรรษา (20 ก.ค.2548)
       
เดือนมิถุนายน 2548
    Pre-seminar การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 10 (10 มิ.ย.2548)
    อบรม "กลยุทธ์สู่ความสุข ความสำเร็จ" (13-14 มิ.ย.2548)
    อบรม "สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน " (18-19 มิ.ย.2548)
       
เดือนพฤษภาคม 2548
    อบรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สคร.5,6,7 (16-20 พ.ค.2548)
    รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 2548)
       
เดือนมกราคม 2548
    อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกลุ่มแมลงฯ (5-6 ม.ค.2548)