ภาพกิจกรรม
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Coach the coach
ระหว่างวันที่ 18-19 มิย 50 ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา
วิทยากรจากองค์กร PATH
มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสสจ. ทีมวิจัยเยาวชน และกลุ่มงานต่างๆ รวม 35 คน

         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่ คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
         
  คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่