ภาพกิจกรรม
     
ห้องสมุดสัญจร การประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 6/2550 วันที่ 3 กันยายน 2550
         
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่
คลิก..ชมภาพขนาดใหญ่