ภาพกิจกรรม
     
ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมาทีมงานวิจัยเยาวชน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ได้ออกเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 ในโรงเรียน 18 แห่งของ 17 เขตการศึกษา
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และครูแกนนำทุกท่านเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย