ภาพกิจกรรม
     
ประชุมเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัดงานป้องกันควบคุมโรคจังหวัดสุรินทร์ ปี 2551
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550