ภาพกิจกรรม
     
ประชุมเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550