ภาพกิจกรรม
     
งานเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550