ภาพกิจกรรม
     
งานกีฬาสี ปีใหม่ 2551 สคร.5 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550