ภาพกิจกรรม
     
โครงการปลูกจิตสำนึกการให้บริการฝ่ายบริหาร สคร.5 ในวันที่ 18 มกราคม 2551