ภาพกิจกรรม
     
สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ไบเทค บางนา