ภาพกิจกรรม
     
โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพของวัยรุ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของเขตสาธารณสุขที่ 13
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา