ภาพกิจกรรม
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล สนับสนุนกระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการ ปีงบประมาณ 2551
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา