ภาพกิจกรรม
     
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่องการจัดการความรู้ รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล
จ.นครราชสีมา