ภาพกิจกรรม
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน สคร.5
ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2551