ภาพกิจกรรม
     
ศึกษาดูงานสวนดุสิตโพล และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
1-2 พฤษภาคม 2551