ภาพกิจกรรม
     
ประชุมเครือข่ายสารสนเทศศูนย์วิชาการ เขตสาธารณสุขที่ 13 ครั้งที่ 3/2551
วันที่ 27 พฤษภาคม 2551