ภาพกิจกรรม
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2552
13-15 สิงหาคม 2551