ภาพกิจกรรม
     
ตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค พื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2551
4-5 กันยายน 2551 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส นครราชสีมา