ภาพกิจกรรม
     
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 9/2551
24 กันยายน 2551 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสโคราช